2019; et år i innovasjonens og produktutviklingens tegn

Skjæveland Gruppen har som mål å tilby kompetanse og produkter som kan løse oppgaver knyttet til håndteringen av overvann i utbyggingsprosjekter.

Skjæveland og Multiblokk har lenge vært blant de ledende selskapene innen overvannsløsninger og -produkter. For fire år siden etablerte de kompetanseselskapet Storm Aqua, som tar deler av dette arbeidet videre.

– Da vi startet var flere produkter allerede utviklet og på markedet. For å kunne tilby utbyggerne ytterligere hjelp til å løse oppgavene de står overfor, var det imidlertid nødvendig å utvikle noen flere, sier Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua AS.

– Gjennom disse årene har vi utviklet en komplett verktøykasse for overvannsdisponering. Den inneholder blant annet Urbane Uterom på tak, Alma regnbed, permeable dekker, infiltrasjonskummer og -systemer, fordrøyningsanlegg samt renseanlegg, forteller Per Møller-Pedersen.

Innovasjonsprosessen som benyttes når de utvikler nye produkter på vegne av Skjæveland og Multiblokk, består av seks trinn. Underveis er det samlinger hvor aktørene beslutter om de skal fortsette som planlagt, om kursen skal justeres eller om de skal  stoppe. Dette kvalitetssikrer konkrete utfordringer og sikrer at alle berørte personer i organisasjonen involveres.

Bistår rådgiverne

Den gode verktøykasse gjør det mulig for Storm Aqua å sette sammen systemløsninger som kan dekke mange overvannsoppgaver. Stadig oftere blir selskapet bedt om innspill forut for utbygginger.

– Vi beskriver mulige systemløsninger for en utbygging, i form av prosjekteringsinspill. Dette er noe landskapsarkitekter, rådgivende ingeniører og utbyggere finner nyttige og kan bygge videre på, forklarer den daglige lederen i kompetanseselskapet.

– Av og til er det nødvendig med et bedre beslutningsgrunnlag. Da kan vi supplere med målinger av infiltrasjonskapasitet, nedbør, grunnvann og vannmengde, fortsetter han.
Når en vurderer å benytte en løsning hvor overvann infiltreres til grunnen, må en for eksempel være sikker på at det både er infiltrasjonskapasitet, avstand til grunnvannet samt drenering i grunnvannet før det er forsvarlig å velge en slik løsning.

Ambisiøs forskningsplan

En viktig del av innovasjonsprosessen for nye produkter er dokumentasjon av funksjon og egenskaper. Det gjøres gjennom testing samt utviklings- og pilotprosjekter, hvor det ofte gjennomføres målinger. Disse danner igjen utgangspunkt for studentoppgaver i tilknytning til universiteter. Så langt har Storm Aqua vært involvert i en gjennomført bacheloroppgave og tre masteroppgaver.

Sivilingeniørstudent Dennis Kliewer t.v. tok masteroppgave på Alma regnbed. Her sammen med Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua.

Våren 2019 skal fem masterstudenter fra NTNU gjennomføre sine masteroppgaver på ulike produkter og prosjekter initiert av Storm Aqua.

– Vi er kommet langt i utviklingen av verktøykassen, men vi har en del utviklingsarbeid igjen før vi er fornøyde. Derfor har vi lagt en ambisiøs plan for utviklings- og innovasjonsarbeidet i 2019, og vi ser frem til å gå i gang med arbeidet. Nå gleder jeg meg spesielt til å utarbeide veiledere for drift og vedlikehold, konkretiserer han.

Følg med Storm Aqua også i 2019, det kommer mer!