Alma regnbed; et lovende verktøy for overvannshåndtering

Det prefabrikkerte regnbedet fra Skjæveland er plassbesparende, enkelt å montere, gir tryggere vinterdrift og kan utformes med kapasitet tilpasset hvert enkelt prosjekt.

Regnbed, nedsenkninger i terrenget plantet til med naturlig og stedstilpasset vegetasjon, er areal som samler overvann og fordrøyer dette ved å etterlikne det naturlige hydrologiske kretsløpet. Der forholdene ligger til rette for det, kan overvannet infiltreres. I regnbed kan urent overvann også behandles via fysiske, kjemiske og biologiske prosesser i grunnen.

Nedbør vil samle seg i alle fordypninger i terrenget, men for å være trygg på at fordrøyningen, infiltrasjonen og eventuelt rensingen foregår på best mulig måte, må disse utformes riktig. Derfor har Storm Aqua og Skjæveland Cementstøperi i samarbeid lagt ned betydelige ressurser i forskning og produktutvikling av regnbed.

Dette har gitt gode resultater, selskapet har levert regnbed til prosjekter lokalt og på Østlandet, og forbereder seg på videre utvikling.

Illustrasjonen over er av et regnbed som Storm Aqua og Skjæveland har skreddersydd for installasjon på Helsfyr stasjon. Det er en eksisterende stasjon som bygges om. Begrenset plass gjorde det nødvendig å utnytte alle tilgjengelige muligheter for fordrøyning av overvannet.

Regnbed Alma sammensatt for å dekke behovet ved Helsfyr stasjon.

Må både holde på og slippe vannet

En av løsningene for Helsfyr stasjon var å sette sammen tre Alma regnbed (serie 200) og bygge dem inn i et bed. På grunn av begrenset plass, er høyden på regnbedene redusert fra 1500 mm til 1000 mm.

Overvann fra en del av flatene rundt stasjonen ledes inn i regnbedene og håndteres i vekstmedet.

Overskytende vann samles i fordrøyningskammerne i bunnen av regnbedene. Det er opptrekkskassetter som sørger for vanntilførsel til vekstmediet i tørre perioder.

Alma regnbed leveres i tre ulike størrelser, som igjen kan tilrettelegges for fordrøyning eller infiltrasjon. Løsninger kan tilpasses en aktuell situasjon. Storm Aqua foretok behovsanalyser og kapasitetsberegninger, og det er resultatet av disse undersøkelsene som definerer hvor mange regnbed det er behov for, og størrelsene på disse, på de enkelte prosjektene.

Vekstmediet i Alma regnbed er konstruert slik at det har en god balanse mellom å slippe vannet igjennom og å holde på det for å sikre god plantevekst.

Vekstmediet må holde på overflatevannet så lenge at regnbedet har fordrøyende effekt. Samtidig skal vekstmediet slippe vannet gjennom, slik at regnbedet igjen har tilstrekkelig kapasitet når neste regnskyll kommer. Derfor er det avgjørende å ha kontroll på vekstmediets vannledningsevne.

Tryggere vinterdrift

De prefabrikkerte regnbedene er plassbesparende og gir god kontroll på selve driften sammenlignet med stedbygde alternativ.

Overvannet renner inn i bedet, tidsforsinkes i vekstmediet og siver videre ned i kummen. Alma regnbed leveres med åpen eller lukket bunn, avhengig av de lokale forholdene og intensjonen med bedet. Et effektivt alternativ er å kombinere regnbedet med et underliggende fordrøyningsmagasin av pukk, hvor nedbøren gradvis blir infiltrert til grunnen. Det kan også kombineres med en sidestilt kum før økt fordrøyningskapasitet.

Ved frost vil vekstmediet fryse. Når det så kommer et regnskyll er det ikke mulig for nedbøren å sive ned, derfor er det frostoverløp i Alma regnbed. Frostoverløpet leder overvannet ned til fordrøynings/infiltrasjonskammeret, og vil derfor opprettholde funksjonen også vinterstid.

Dokumenterte effekt av vekstmedium

Utformingen av Alma bygger på en kombinasjon av Storm Aquas kompetanse innen overvannshåndtering og forskning, og Skjævelands mangeårige kompetanse innen produktutvikling. Storm Aqua har blant annet gjennomført en masteroppgave og en bacheloroppgave knyttet til Alma regnbed.

Mette Haugen under arbeidet med sin Bacheloroppgave.

I desember 2017 leverte Mette Haugen sin bacheloroppgave, med tittelen «Funksjonsbeskrivelse og testing av prefabrikkert regnbed som et hybrid naturbasert LOD-tiltak.» Oppgaven var en del av arbeidet med å dokumentere overvannsfunksjonen og finne frem til et optimalt vekstmedium for regnbed. I samarbeid med Storm Aqua og Skjæveland testet Haugen ulike alternativ og blandingsforhold, og lyktes i å finne en kombinasjon som både holder på og slipper vannet.

Forskningsbasert beregningsmodell

Dennis Kliewer var mastergradsstudent ved Fachhochschule Munster, University of applied sciences. I desember 2018 leverte han sin masteroppgave med tittelen «Runoff Modelling and thereon based Dimensioning of Stormwater Management Solutions: Raingarden and Detention Roof by Considering Norwegian Stormwater Management Practices».

Dennis Kliewer ble kjent med Storm Aqua gjennom Klima 2050. Nå har han kalibrert Mette Haugens funn og simulert avrenningen samtidig som han har dokumentert effekten av regnbedene. På bakgrunn av de dokumenterte resultatene er det utviklet en beregningsmodell, som Storm Aqua kan benytte i dimensjoneringen av fremtidige anlegg.

Til v. Dennis Kliewer mens han arbeidet på sin masteroppgave knyttet til Alma regnbed. Til høyre Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua, som veiledet ham underveis.

– Takket være observasjonene var det mulig å etablere et kvalitetssikret beregningsprogram, forklarer Dennis Kliewer.
– Jeg observerte infiltrasjonsprosessen i vekstmediet gjennom flere ulike scenarier og fikk rikelig informasjon som jeg brukte for å etablere, kalibrere og validere beregningsprogrammet.

– Fikk du noen overraskelse underveis?
– Nei, det gjorde jeg ikke. Og det er godt, for det bekrefter at systemet fungerer slik som vi på forhånd hadde beregnet at det gjør, og at foranalysene også var riktige.

Dennis Kliewer fikk god veiledning av Per Møller-Pedersen under forskningsarbeidet.

– Hvordan vil du beskrive bidragene fra Per Møller-Pedersen og Skjæveland, og hvordan påvirker bidragene til arbeidet ditt og prosessen?

– Bidragene fra Per Møller-Pedersen og Skjæveland var helt ideelle. Jeg fikk all informasjonen jeg trengte for å gjennomføre masteroppgaven min, og Per Møller-Pedersen var en fremragende veileder.

Han bisto gjennom gode samtaler og møter, samtidig som han motiverte meg til å arbeide selvstendig i prosessen med å løse oppgavene som oppsto, beskriver Dennis Kliewer.

Her er en artikkel fra forskningsarbeidet Dennis Kliewer utførte hos Skjæveland Gruppen, i samarbeid med Per Møller-Pedersen i Storm Aqua.

Selv om funksjonen av Alma regnbed er godt dokumentert fortsetter Skjæveland Gruppen forskningen. I første omgang skal det monteres et regnbed på gruppens test- og demonstrasjonsfelt. Her vil kombinasjonen av et prefabrikert Alma regnbed og et stedsbygget regnbed bli undersøkt. Også dette regnbedet skal knyttes opp mot et mastergradsprosjekt som utføres av Anwei Sun ved linjen for Vann og Miljø ved NTNU.

Skjæveland Gruppen ønsker å være en verdifull ressurs og bidragsyter i arbeidet med å løse dagens og morgendagens oppgaver. Det fordrer at selskapene legger betydelige ressurser i produktutvikling, forskning og kvalitetsheving.