Byggefelt med åpne vannveier

Lokal infiltrasjon er gått fra å være en alternativ løsning for overvannshåndtering til å bli et krav. Sandnes kommune krever lokal overvannshåndtering, basert på infiltrasjon i planområdet.

Blant utfordringene er når grunnen ikke er egnet for infiltrasjon. For et byggefelt på Hana i Sandnes har Asplan Viak utformet en løsning med åpne bekker og tidsforsinkelse i kummer og rør, før påslipp til et åpent vannspeil i et grøntdrag nederst i dalbunnen. Her er artikkelen om byggefeltet med overvannsløsning basert på åpne vannveier.