Forskningsrådet anerkjenner innovasjon i Skjæveland Gruppen

Skjæveland får økonomisk støtte til utviklingen av flertrinns rensekonsept for vegvann. Multiblokk får økonomisk støtte til videreutvikling av fordrøyende uterom på tak.

Norges forskningsråd er den viktigste forskningspolitiske rådgiveren for regjerningen og departementene, og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet har som mål å øke kvaliteten i norsk forskning, og å fremme innovasjon og bærekraft.

Søknadene fra næringslivet til Forskningsrådet er svært gode. Flere enn 60 prosent av prosjektene oppnår en vurdering som gjør at de er kvalifisert for støtte. Totalt søkte næringslivet om støtte til 133 prosjekter og nærmere 1,3 milliarder kroner.

49 prosjekter får til sammen inntil 475 millioner kroner fra Forskningsrådets brukerstyrte innovasjonsarena (BIA). I tillegg bevilger Forskningsrådet drøyt 100 millioner kroner til kompetanseprosjekter hvor forskningsmiljøene skal ta frem viktig kunnskap som er relevant for næringslivet. Formålet er å finansiere innovasjonsrettede forskningsprosjekter som skal gi høy verdiskaping både for bedriftene som deltar og for samfunnet. Det er næringslivet selv som tar initiativ til prosjektene.

Fire av prosjektene som i denne omgang fikk pengestøtte fra Forskningsrådet er i Rogaland. Skjæveland og Multiblokk er to av disse.

Vegvannet fra fylkesveg 505 Skjæveland-Foss-Eikeland skal ledes til Figgjoelva, men må først renses. Etter innspill fra Storm Aqua modifiseres et nedgravd sedimentasjonsbasseng til et storstilt testanlegg for rensing av vegvann. Dette ble etablert på tomten ved Multiblokk vinteren 2018.

Innovasjonsstøtte til rensekonsept for vegvann

Den overordnede ideen for prosjektet fra Skjæveland er å utvide porteføljen av løsninger som kan brukes til rensing av vegvann. I prosjektet arbeides det med å utvikle et nytt flertrinns rensekonsept, basert på et kombinert fordrøynings- og sedimentasjonsbasseng. Dette inkluderer nye kompakte for- og etterbehandlingstrinn for best mulig renseeffekt. Anlegget, som i fjor ble etablert på eiendommen til Multiblokk i forbindelsen med byggingen av fylkesveg 505, er et viktig element i prosjektet. Her skal vegvannet renses før det slippes ut i Figgjoelva. Skjæveland er prosjektansvarlig, Storm Aqua vil være prosjektleder for gruppen av selskaper og organisasjoner som står bak søknaden.

Egil Lillebø, konsernleder i Skjæveland Gruppen.

– Skjæveland Gruppen skal være en verdifull ressurs og bidragsyter i arbeidet med å løse dagens og morgendagens utfordringer og oppgaver. Oppmerksomheten rundt avrenningen fra veg har økt i de siste årene og i fjor skjerpet Statens vegvesen kravene til rensing. Derfor vil behovet for å rense vegvann øke. Vi har noe å bidra med og vi ønsker å være med på å forme utviklingen, forklarer Egil Lillebø, konsernleder i Skjæveland Gruppen.

– Vi legger betydelige ressurser i innovasjon og vi setter derfor stor pris på anerkjennelsen fra Forskningsrådet, sier Lillebø.

Urealiserte muligheter på tak

På taket av Lilleborg Terrasse er det anlagt et Urbant Uterom, basert på Multiblokks permeable betongstein Plaza lett aktiv. Arbeidet ble utført av Sola Hage & Anlegg.

Den overordnede ideen til prosjektet som Multiblokk arbeider med, er å utvikle og etablere en ny verktøykasse for planlegging og prosjektering av blågrå og blågrønne tak, som tar opp i seg VA-tekniske og bygningstekniske aspekter samt helhetlige risikovurderinger. Her er Multiblokk  prosjektansvarlig, mens Storm Aqua er prosjektleder.

Prosjektet tar utgangspunkt i et fordrøyende tak som er blitt utviklet som en del av forskningsprosjektet Klima 2050.

Rune Egeland, daglig leder hos Multiblokk.

– Det er mulig å flytte uterommet opp på taket og etablere attraktive bruksareal, samtidig som overvannet blir håndtert, beskriver Rune Egeland. Han er daglig leder hos Multiblokk.

– Vi tror dette kan være interessant for mange utbyggere i årene fremover, og ønsker å sikre at slike tak får en langsiktig og robust funksjon. Da er det viktig å vite så mye som mulig om VA-tekniske og bygningstekniske forhold. Støtten fra Forskningsrådet vil hjelpe oss til å oppnå dette, understreker Egeland.

Viktig bidrag fra Forskningsrådet

Storm Aqua ble etablert i 2015 nettopp for å arbeide med overvann.

– Dette er et fagfelt og et behov som vil vokse i årene fremover. Årsaken er at vi bor og arbeider tettere, samtidig som klimaet er i endring, sier Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua.

En av oppgavene våre i Skjæveland Gruppen er å utvikle en verktøykasse som kan løse mange oppgaver innen overvannshåndtering. Anerkjennelsen og støtten fra Forskningsrådet vil hjelpe oss godt fremover med utviklingen av to av verktøyene; rensesystemer for vegvann og fordrøyende uterom på tak, forteller han.