Grunnundersøkelser for infiltrasjon av sanitært avløpsvann

Storm Aqua bistår med grunnundersøkelse og i søknadsprosessen, for tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann.

Bildet over: Målingene og grunnundersøkelsene ble foretatt på en eiendom som ikke er tilknyttet kommunal infrastruktur for vann og avløp.

OPPSUMMERT: AB Rør i Sokndal kontaktet Storm Aqua for å få hjelp til å kartlegge forholdene for bygging av lukket infiltrasjonsanlegg for sanitært avløpsvann i forbindelse med et renoveringsprosjekt. Storm Aqua gjennomførte infiltrasjonsmålinger, kornfordelingsanalyser og grunnundersøkelser. Det er nå gitt utslippstillatelse og bygging kan starte.

Omfattende erfaring

A.B. Rør AS er et veletablert rørleggerfirma i Sirevåg, som leverer rørleggerteknisk arbeid til nybygg, industri, fjøs og rehabilitering.

– Hytter også?
– Å ja, vi er mye oppe i Sirdal, forteller Arne Berge i A.B. Rør AS.

I deler av området deres er bebyggelsen så spredt, at det ikke er etablert kommunalt system for spillvannshåndtering. En løsning for et sanitæranlegg som oppfyller dagens standard, er godkjent, privat spillvannsanlegg basert på spredegrøfter. Her kommer Storm Aqua inn.

Takknemlig for bistand

– En ny familie har overtatt et eldre gårdsbruk her, og skal drive dette videre. Det eksisterende avløpsanlegget er vel 50 – 60 år gammelt. Levetiden gått ut for lenge siden, forklarer den erfarne rørleggeren.

Av miljøhensyn er kravene til anlegg blitt mye strengere enn tidligere.
– Før kunne vi bare bruke skjønn. Nå er forutsetning for tillatelse blant annet kartlegging av grunnvannet og grunnens infiltrasjonsevne. For oss er det langt mer rasjonelt å leie denne tjenesten av Storm Aqua, enn å sette oss inn i et omfattende regelverk og metoder og gjøre jobben selv, understreker han.

– Gikk dette greit?
– Å ja. Storm Aqua var veldig villige, og leverte akkurat det vi hadde behov for. Søknaden gikk også rett gjennom hos kommunen. Så når frosten bare går nå, er det bare å sette i gang og grave, svarer han fornøyd.

Den godkjente løsningen er en spredegrøft med fire rørlengder à 20 meter. Rørene i grøften skal ligge på en 200 mm tykk pute av singel.

– Grunnundersøkelsene Storm Aqua gjennomførte viste at det var flere steder på den store marken som ikke egnet seg for infiltrasjon. Vi er veldig glade for at vi kjøpte kompetanse fra Storm Aqua til dette. Det er avgjort en fordel å gjennomføre infiltrasjonstestene grundig, av noen som har erfaring med dette, sier Arne Berge i A.B. Rør AS.

Arne Berge har ledet prosjektet for A.B. Rør AS, og er godt fornøyd med bidraget fra Storm Aqua.

Bred kompetanse

I Norge finnes mange eiendommer som ikke er knyttet til kommunalt vann- og avløpsnett. Gårdseiendommer og hytter er noen av disse. Toalettavfall håndteres da med private avløpsrenseanlegg som kan være slamavskiller eller minirenseanlegg der fast stoff blir liggende igjen og sanitært avløpsvann går til videre rensing eller til havet. Det kan også være en tett tank. Der forholdene ligger til rette for det, kan sanitært avløpsvann infiltreres til grunnen.

Et lukket infiltrasjonsanlegg for sanitært avløpsvann består som regel av en slamavskiller, en pumpekum, en fordelingskum og et infiltrasjonsfilter. Sistnevnte utformes som grøfter eller basseng avhengig av de lokale forholdene. Det er nødvendig å gjøre grunnundersøkelser for å kunne lokalisere, dimensjonere og prosjektere et infiltrasjonsanlegg.

– AB Rør i Sirevåg hadde behov for grunnundersøkelser for et lukket infiltrasjonsanlegg for sanitært avløpsvann, og spurte oss om vi kunne løse oppgaven. Vi har bred erfaring med infiltrasjonsmålinger og grunnundersøkelser for infiltrasjon av overvann. Vi har også geologisk kompetanse. Vi har imidlertid ikke tidligere gjennomført grunnundersøkelser spesielt for lukket infiltrasjonsanlegg for sanitært avløpsvann. Derfor var dette en spennende oppgave for oss, forteller daglig leder i Storm Aqua, Per Møller-Pedersen.

– For å lykkes i å etablere en god infiltrasjonsløsning for avløpet fra sanitæranlegget, er det noen vesentlige forhold som må være på plass, forklarer Møller-Pedersen.

  • Grunnen må ha tilstrekkelig infiltrasjonskapasitet. Løsmassekart fra NGU gir en indikasjon som kan avdekkes nærmere med kornfordelingsanalyser av jordprøver og måling av infiltrasjonskapasitet.
  • Det må være tilstrekkelig avstand mellom infiltrasjonsflate og grunnvannet. Dette kan avdekkes gjennom måling av grunnvannsstand.
  • Infiltrasjonsområdet må være stort nok til å kunne håndtere belastningen. Dette kan avdekkes gjennom befaring, jordprøver og infiltrasjonsmålinger.
  • Infiltrasjonsanlegget må ikke føre til uønskede konsekvenser for grunnvann, drikkevannskilder eller følsomme resipienter.

– Vi ble engasjert tidlig i prosjektet og dermed kan vi bidra med å klarlegge mulighetene i god tid før byggestart. Vi bidro med kornfordelingsanalyser, infiltrasjonsmålinger, befaring og innspill til søknad om utslippstillatelse. Dette var en fin opplevelse for oss og vi fikk anledningen til å etablere et nytt tjenestetilbud. Det var stor stas å få vite at kommunen hadde gitt utslippstillatelse, sier Per Møller-Pedersen.

Fakta:
En ny familie har overtatt et eldre gårdsbruk og skal drive dette videre. Forutsetningen for å kunne leve og bo som en moderne familie, er ordnede og godkjente sanitære forhold. I områder uten kommunalt avløp etableres det nå et privat system, basert på spredegrøfter. Storm Aqua har bistått rørleggerfirmaet med kartlegging av grunnforholdene, grunnvann og kornstørrelser, samt søknadsprosessen. Nå skal byggingen snart i gang.