Klimatilpasningsdagene 2019 ; her er alle foredragene

Praktisk overvannsdisponering – Tverrfaglighet og samspill, var tema for Klimatilpasningsdagene i 2019. Foredragene startet med overvannsdisponering i endring og utvikling, og ble avsluttet med praktiske eksempler knyttet til drift- og vedlikehold.

Hovedbolkene i de to konferansedagene var:

 • Utviklingstrekk og trender.
 • Offentlige føringer, spesielt med vekt på areal, plan og teknikk.
 • Design og planlegging av klimatilpassede uterom.
 • Naturbaserte løsninger for disponering av overvann.
 • Tekniske overvannsløsninger.
 • Drift, vedlikehold og økonomi.

Foredragene fra Klimatilpasningsdagene 2019:

1: «Implementering av ny overvannsstrategi, og lærdom fra Novatech»

Foredrag ved Yvona Holbein, Oslo kommune.

Oslo kommune er langt fremme i Norge når det gjelder håndtering av overvann. I 2013 ble Strategi for overvannshåndtering vedtatt og tilhørende Handlingsplan for overvannshåndtering er utarbeidet. Så hva er status nå og hvordan kan ny lærdom, bl.a. fra NOVATECH konferansen i Lyon juli 2019, bidra til bedre løsninger?

Tema i presentasjonen:

 • Samarbeid og kommunikasjon om gode løsninger.
 • Veileder og andre tiltak for god overvannshåndtering.
 • Tiltak mot flom.
 • Spennende og relevant lærdom fra Novatech.

2: «Stavanger kommune – Klimatilpasning og samarbeid»

Foredrag ved Hugo Kind, Stavanger kommune.

Nye statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning ble innført i september 2018. Retningslinjene stimulerer til samarbeid og at kommunen bruker et bredt spekter av roller og virkemidler. Stavanger kommune ble nylig kåret til landets beste kommune når det gjelder klimatilpasning.

Tema i presentasjonen:

 • Tverrfaglighet og samspill om prosesser og planer for klimatilpasning, som vekker nasjonal interesse.
 • Hva kan andre kommuner lære av dette?
 • Hva kan dette bety for aktører som er involvert i overvannsdisponering?

3: «Overvann i Trondheim. Hva skal fremtidens avløpssystemer håndtere?»

Foredrag ved Birgitte Gisvold Johannessen, Trondheim kommune.

Trondheim kommune jobber med en ny revisjon av hovedplan for avløp og vannmiljø. For å kunne velge de rette strategier og tiltak jobbes det nå med kartlegging av hva som er de dimensjonerende situasjoner og hvordan ulike årstider skiller seg fra hverandre. Videre vurderes det hvordan man kan inkludere nedbørsdata fra nye korttidsmålestasjoner og kunnskap om framtidige klima endringer i dimensjoneringsgrunnlaget. Trondheim kommune vil delte erfaringer fra dette arbeidet med oss.

4: «Bærum kommune inviterer til å løse fremtidens overvannsutfordring»

Foredrag ved Therese Holm Thorvaldsen og Hans Holtbakk Thoresen, begge fra Bærum kommune.

Bærum kommune fikk støttemidler fra Innovasjon Norge til innovasjonspartnerskap for å få løse store samfunnsutfordringer. Fokuset er innovative løsninger for overvannshåndtering i fortettede byforsteder, og Bærum kommuner ønsker en helhetlig tilnærming og en verktøykasse som kan dekke kommunens behov. Leverandører, rådgiverbransjen og utviklere er invitert til å tenke nytt rundt denne tematikken.

Tema i presentasjonen:

 • Innovative offentlige anskaffelser som verktøy for morgendagens løsninger.
 • Prosessen fra forprosjekt til innovasjonspartnerskap innen fremtidsrettet overvannshåndtering.
 • Testcaset Ramstadfeltet.

5: «Ny Norsk Standard for blågrønn faktor»

Foredrag ved Hanne Gjesteland Wells, fra Norsk Standard AS.

Fremtidens byer var fra 2008-2014 et samarbeidsprogram mellom staten og de 13 største byene i Norge om klimavennlig byutvikling. Et av resultatene var utviklingen av et verktøy ved navn blågrønn faktor som er implementert i en rekke byer. Dette verktøyet bliver nå videreutviklet til en Norsk Standard for beregning av blågrønn faktor.

Tema i presentasjonen:

 • Hvorfor utvikle en standard?
 • Hva er blågrønn faktor og hvordan beregnes den?
 • Hvordan kan en Norsk Standard påvirke fremtidig utvikling?

6: «Hvordan kan en få til et mer helhetlig samapill om oppgaveløsning mellom kommuner, utbyggere, rådgivere, landskapsarkitekter, leverandører og utførende?»

Foredrag ved Therese Bodding Sætre, fra Multiconsult AS.

Overvannshåndtering kommer inn som et stadig viktigere moment i nye utbyggingsprosjekter, rehabiliteringer, ombygginger osv. Krav om mer lokal overvannshåndtering, høyere blågrønn faktor, lavere miljømessig fotavtrykk osv, gjør det mer krevende å finne frem til de gode løsningene.

Tema i presentasjonen:

 • Hensyn som skal tas i en byggeprosess.
 • Krav til de enkelte aktører i prosessen.
 • Eksempler på godt samspill.

7: «Kampen om arealene – fra et overvannsperspektiv; lokale eksempler på kreative løsninger»

Foredrag ved Amalie Rage, fra Asplan Viak AS.

Økte overvannsmengder som følge av klimaendringer er en realitet. Hvordan skal vi håndtere overvannet og på samme tid legge til rette for fortetting og overholde krav til vern av verdifull landbruksjord?

Tema i presentasjonen:

 • Overvannshåndtering
 • Tverrfaglige løsninger
 • Lokale eksempler

8: «Integrert planlegging av urbant uterom»

Foredrag ved Lisa Hoven og Merete Stokke Hestvedt fra Multiconsult AS og Rune Egeland fra Multiblokk AS.

Et Urbant Uterom er under bygging i Valkyriegata i Oslo. Det er et attraktivt bruksareal på taket som er kombinert med fordrøyning av overvann. Oppgaven er løst i et tett samarbeid mellom utbygger, landskapsarkitekt, bygningsingeniør og leverandør.

Tema i presentasjonen:

 • Muligheter for å innarbeide estetikk, fordrøyning og bruksverdi i utnyttelsen av et takrom.
 • Samspill mellom mange disipliner i prosjekterings og byggefasen.
 • Perspektiver for multi-funksjonelle tak.

9: «Innovasjon som gjør nye løsninger tilgjengelige»

Foredrag ved Per Møller-Pedersen, fra Storm Aqua AS.

Skjæveland Gruppen er en innovativ systemleverandør. Skadeforebygging har gått fra tradisjonell overvannshåndtering med avløp, rør og ledninger, til tilpasset overvannsdisponering, som bygger på infiltasjon, fordrøyning og blå – grønne løsninger.

Tema i presentasjonen:

 • Overvannsdisponering bør være en integrert del av byggeprosessen fra start til slutt.
 • Informasjon om utvikling av nye overvannsløsninger.
 • Presentasjon av verktøykasse for disponering av overvannet.

10: «Ny teknisk godkjenningsordning for prefabrikerte overvannsløsninger»

Foredrag ved Maria Barrio, fra Sintef Community.

SINTEF etablerer høsten 2019 en ny teknisk godkjenningsordning; i første omgang blir denne for prefabrikerte løsninger.

Tema i presentasjonen:

 • Beskrivelse av den tekniske godkjenningsordning.
 • Anvendelsesmuligheter og implikasjoner.
 • Videre planer.

11: «Funksjonalitet, teknisk godkjennelse og innspill til prosjektering»

Foredrag ved Per Møller-Pedersen, fra Storm Aqua AS.

En prefabrikert løsning er på vei gjennom den nye tekniske godkjenningsordningen ved SINTEF. Arbeidet med godkjenningen har gitt verdifull erfaring.

Tema i presentasjonen:

 • Erfaringer fra gjennomføringen av en teknisk godkjenning.
 • Hvordan kan dette hjelpe beskrivende og utførende aktører til bedre prosjektering, installasjon og drift?
 • Hvilke implikasjoner og perspektiver har dette for en leverandør?

12: «Nye føringer for vannhåndtering i veiutbygginger»

Foredrag ved Per Møller-Pedersen, fra Storm Aqua AS.

Det er kommet en ny utgave av Håndbok 200. En ny utgave av håndbok V240 har vært på høring. De nye håndbøkene tar spesielt opp rensing av avrenning fra veg.

Tema i presentasjonen:

 • Hva er målet med de nye retningslinjene og hva går de ut på?
 • Hvordan er de tenkt implementert i praksis?
 • Videre planer.

13: «Rensesystemer for vegvann, FV505-pilotprosjekt og innovasjonsprosjekter»

Foredrag ved Gema Raspati, SINTEF AS.

Et pilotprosjekt for rensing av vegvann er igangsatt ved FV505 i Sandnes. I første omgang fokuserer prosjektet på rensing ved hjelp av sedimentasjon i et lukket nedgravd magasin og en åpen rensedam.

Tema i presentasjonen:

 • Innhold av forurensende stoffer i avrenning fra veg, krav til utløp og resulterende rensekrav.
 • Hvordan kan dette måles og overvåkes.
 • Beskrivelse av de to anleggene og hvordan de vil bli målt og fulgt opp.

14: Det nye ZEB-laboratoriet og innovative løsninger for håndtering av regn- og overvann»

Foredrag ved Berit Time, SINTEF Community.

ZEB-laboratoriet er det nye laboratoriet NTNU og SINTEF bygger på Gløshaugen i Trondheim. Bygningen vil være et levende laboratorium, et kontor- og undervisningsbygg i full drift der vi samtidig skal prøve ut og utvikle nye løsninger. Dette skal bli et verktøy for å skape verdens mest klimavennlige bygg. Et system blir bygget for håndtering og bruk av overvann.

Tema i presentasjonen:

 • Beskrivelse av bygget og overvannssystemet, som består av en kombinasjon av naturbaserte og tekniske løsninger.
 • Tilretteleggelse for fremtidige multi-disiplinære forskningsprosjekter.

15: «Tidligfase-arbeid med overvann i et stort byggeprosjekt»

Foredrag ved Kjersti Anette Berge, fra Multiconsult AS.

Et nytt boligområde er under utvikling i Bjørndalen i Kristiansand. Det har vært et tett samarbeid mellom utbygger, arkitekter og rådgivende ingeniører på et tidlig stadie, blant annet om utvikling av et fremtidsrettet overvannssystem for hele området.

Tema i presentasjonen:

 • Beskrivelse av utbyggingen og overvannssystemet.
 • Beskrivelse av samspillet mellom ulike disipliner på et tidlig stadie.
 • Lærdom for andre prosjekter.

16: «Arbeid med overvann i nye store vegprosjekter»

Foredrag ved Magnus Thomassen, fra Nye Veier.

Nye Veier har fått i oppgave å bygge mest mulig motorveg for pengene. Erfaringer resulterer i at kontraktsformene er under utvikling og at hovedentreprenøren får ansvar for flere prosjekteringsoppgaver, bl.a. innen overvannshåndtering og rensing.

Tema i presentasjonen:

 • Beskrivelse av eksempelvis E39, krav og kontraktsformer.
 • Hvordan er flomsituasjoner tenkt løst?
 • Hvordan er bærekraft, overvann og rensing tenkt løst?

17: »Overvann i mindre byggeprosjekt»

Foredrag ved Geir Inge Fuglestad, fra Rogalandshus.

I alle prosjekter stilles det krav til god overvannshåndtering. De store utbyggingsområdene bruker mye planleggingsressurser på overvannshåndtering og har flere boligenheter å fordele kostnadene på. De små og mellomstore byggeentreprenørene har ikke de samme mulighetene på mindre tomteområder. Er det mulig å levere et prosjekt av høy kvalitet også i mindre skala?

Tema i presentasjonen:

 • Hverdagen til en mindre byggeentreprenør.
 • Hvordan løses utfordringene og oppgavene i dag, herunder kontroll av utførelse?
 • Hva kan gjøres for å bedre mulighetene for å få til god overvannsdisponering?

18: «Løsningsbeskrivelser og drifts- og vedlikeholdsveileder»

Foredrag ved Gema Raspati fra SINTEF AS.

Nye krav til klimatilpasning og overvannsdisponering fører til utviklingen og implementeringen av en rekke nye løsninger. Det er behov for å dokumentere og drifte disse på en effektiv måte. Samtidig er det også nødvendig over tid å overholde de krav som ble stillet da anlegget var nytt. Som et skritt på veien er det igangsatt et pilotprosjekt i Klima 2050 for beskrivelse av overvannsløsninger og drift- og vedlikeholdsbehov.

Tema i presentasjonen:

 • Gjennomgang av beskrivelser av løsninger og drift- og vedlikeholdsbehov.
 • Praktiske eksempler.
 • Mulighetene for implementering i systemer som Gemini.

19: «Drift- og vdlikehold av LOD-anlegg, praktiske eksempler»

Foredrag ved Erling Holm, fra Erling Holm ApS.

Et økende antall overvannsløsninger implementeres både i offentlig og privat regi. Noen ganger settes disse sammen til system. I tillegg øker mulighetene til digitalisering og overvåkning gjennom nye IoT løsninger. Drift- og vedlikeholdsveiledere og praktisk tilnærming er viktig i alle byggeprosessens faser.

Tema i presentasjonen:

 • Hvordan drift og vedlikehold påvirkes av hva man gjør i de tidligere fasene av en byggeprosess.
 • Hva som erfaringsvis bør komme på plass og tas hensyn til under byggingen.
 • Hvordan utarbeide drifts- og vedlikeholdsveileder som sluttbrukeren kan forstå og forholde seg til.
 • Drift- og vedlikehold av LOD-anlegg og rengjøring av veger.

20: «Erfaringer med drift av blågrønne løsninger og overvannssystemer»

Foredrag ved Sveinung Sviland fra Sandnes kommune.

Mange nye utbygginger får et offentlig eierskap og dermed et offentlig ansvar for drift og vedlikehold, blant annet for overvannssystemer. Samtidig er det offentlige under effektivitetspress. Dette setter også krav til nye overvannsløsninger om enkle og oversiktelige rutiner.

Tema i presentasjonen:

 • Hvordan legges offentlig vedlikehold opp?
 • Hvilke faktorer påvirker drift- og vedlikehold?
 • Eksempler på drift og vedlikehold av overvannssystemer.

Praktisk overvannsdisponering – Tverrfaglighet og samspill, var tema for Klimatilpasningsdagene i 2019. Foredragene startet med overvannsdisponering i endring og utvikling, og ble avsluttet med praktiske eksempler knyttet til drift- og vedlikehold.

Hovedbolkene i de to konferansedagene var:

 • Utviklingstrekk og trender.
 • Offentlige føringer, spesielt med vekt på areal, plan og teknikk.
 • Design og planlegging av klimatilpassede uterom.
 • Naturbaserte løsninger for disponering av overvann.
 • Tekniske overvannsløsninger.
 • Drift, vedlikehold og økonomi.

Foredragene fra Klimatilpasningsdagene 2019:

1: «Implementering av ny overvannsstrategi, og lærdom fra Novatech»

Foredrag ved Yvona Holbein, Oslo kommune.

Oslo kommune er langt fremme i Norge når det gjelder håndtering av overvann. I 2013 ble Strategi for overvannshåndtering vedtatt og tilhørende Handlingsplan for overvannshåndtering er utarbeidet. Så hva er status nå og hvordan kan ny lærdom, bl.a. fra NOVATECH konferansen i Lyon juli 2019, bidra til bedre løsninger?

Tema i presentasjonen:

 • Samarbeid og kommunikasjon om gode løsninger.
 • Veileder og andre tiltak for god overvannshåndtering.
 • Tiltak mot flom.
 • Spennende og relevant lærdom fra Novatech.

2: «Stavanger kommune – Klimatilpasning og samarbeid»

Foredrag ved Hugo Kind, Stavanger kommune.

Nye statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning ble innført i september 2018. Retningslinjene stimulerer til samarbeid og at kommunen bruker et bredt spekter av roller og virkemidler. Stavanger kommune ble nylig kåret til landets beste kommune når det gjelder klimatilpasning.

Tema i presentasjonen:

 • Tverrfaglighet og samspill om prosesser og planer for klimatilpasning, som vekker nasjonal interesse.
 • Hva kan andre kommuner lære av dette?
 • Hva kan dette bety for aktører som er involvert i overvannsdisponering?

3: «Overvann i Trondheim. Hva skal fremtidens avløpssystemer håndtere?»

Foredrag ved Birgitte Gisvold Johannessen, Trondheim kommune.

Trondheim kommune jobber med en ny revisjon av hovedplan for avløp og vannmiljø. For å kunne velge de rette strategier og tiltak jobbes det nå med kartlegging av hva som er de dimensjonerende situasjoner og hvordan ulike årstider skiller seg fra hverandre. Videre vurderes det hvordan man kan inkludere nedbørsdata fra nye korttidsmålestasjoner og kunnskap om framtidige klima endringer i dimensjoneringsgrunnlaget. Trondheim kommune vil delte erfaringer fra dette arbeidet med oss.

4: «Bærum kommune inviterer til å løse fremtidens overvannsutfordring»

Foredrag ved Therese Holm Thorvaldsen og Hans Holtbakk Thoresen, begge fra Bærum kommune.

Bærum kommune fikk støttemidler fra Innovasjon Norge til innovasjonspartnerskap for å få løse store samfunnsutfordringer. Fokuset er innovative løsninger for overvannshåndtering i fortettede byforsteder, og Bærum kommuner ønsker en helhetlig tilnærming og en verktøykasse som kan dekke kommunens behov. Leverandører, rådgiverbransjen og utviklere er invitert til å tenke nytt rundt denne tematikken.

Tema i presentasjonen:

 • Innovative offentlige anskaffelser som verktøy for morgendagens løsninger.
 • Prosessen fra forprosjekt til innovasjonspartnerskap innen fremtidsrettet overvannshåndtering.
 • Testcaset Ramstadfeltet.

5: «Ny Norsk Standard for blågrønn faktor»

Foredrag ved Hanne Gjesteland Wells, fra Norsk Standard AS.

Fremtidens byer var fra 2008-2014 et samarbeidsprogram mellom staten og de 13 største byene i Norge om klimavennlig byutvikling. Et av resultatene var utviklingen av et verktøy ved navn blågrønn faktor som er implementert i en rekke byer. Dette verktøyet bliver nå videreutviklet til en Norsk Standard for beregning av blågrønn faktor.

Tema i presentasjonen:

 • Hvorfor utvikle en standard?
 • Hva er blågrønn faktor og hvordan beregnes den?
 • Hvordan kan en Norsk Standard påvirke fremtidig utvikling?

6: «Hvordan kan en få til et mer helhetlig samapill om oppgaveløsning mellom kommuner, utbyggere, rådgivere, landskapsarkitekter, leverandører og utførende?»

Foredrag ved Therese Bodding Sætre, fra Multiconsult AS.

Overvannshåndtering kommer inn som et stadig viktigere moment i nye utbyggingsprosjekter, rehabiliteringer, ombygginger osv. Krav om mer lokal overvannshåndtering, høyere blågrønn faktor, lavere miljømessig fotavtrykk osv, gjør det mer krevende å finne frem til de gode løsningene.

Tema i presentasjonen:

 • Hensyn som skal tas i en byggeprosess.
 • Krav til de enkelte aktører i prosessen.
 • Eksempler på godt samspill.

7: «Kampen om arealene – fra et overvannsperspektiv; lokale eksempler på kreative løsninger»

Foredrag ved Amalie Rage, fra Asplan Viak AS.

Økte overvannsmengder som følge av klimaendringer er en realitet. Hvordan skal vi håndtere overvannet og på samme tid legge til rette for fortetting og overholde krav til vern av verdifull landbruksjord?

Tema i presentasjonen:

 • Overvannshåndtering
 • Tverrfaglige løsninger
 • Lokale eksempler

8: «Integrert planlegging av urbant uterom»

Foredrag ved Lisa Hoven og Merete Stokke Hestvedt fra Multiconsult AS og Rune Egeland fra Multiblokk AS.

Et Urbant Uterom er under bygging i Valkyriegata i Oslo. Det er et attraktivt bruksareal på taket som er kombinert med fordrøyning av overvann. Oppgaven er løst i et tett samarbeid mellom utbygger, landskapsarkitekt, bygningsingeniør og leverandør.

Tema i presentasjonen:

 • Muligheter for å innarbeide estetikk, fordrøyning og bruksverdi i utnyttelsen av et takrom.
 • Samspill mellom mange disipliner i prosjekterings og byggefasen.
 • Perspektiver for multi-funksjonelle tak.

9: «Innovasjon som gjør nye løsninger tilgjengelige»

Foredrag ved Per Møller-Pedersen, fra Storm Aqua AS.

Skjæveland Gruppen er en innovativ systemleverandør. Skadeforebygging har gått fra tradisjonell overvannshåndtering med avløp, rør og ledninger, til tilpasset overvannsdisponering, som bygger på infiltasjon, fordrøyning og blå – grønne løsninger.

Tema i presentasjonen:

 • Overvannsdisponering bør være en integrert del av byggeprosessen fra start til slutt.
 • Informasjon om utvikling av nye overvannsløsninger.
 • Presentasjon av verktøykasse for disponering av overvannet.

10: «Ny teknisk godkjenningsordning for prefabrikerte overvannsløsninger»

Foredrag ved Maria Barrio, fra Sintef Community.

SINTEF etablerer høsten 2019 en ny teknisk godkjenningsordning; i første omgang blir denne for prefabrikerte løsninger.

Tema i presentasjonen:

 • Beskrivelse av den tekniske godkjenningsordning.
 • Anvendelsesmuligheter og implikasjoner.
 • Videre planer.

11: «Funksjonalitet, teknisk godkjennelse og innspill til prosjektering»

Foredrag ved Per Møller-Pedersen, fra Storm Aqua AS.

En prefabrikert løsning er på vei gjennom den nye tekniske godkjenningsordningen ved SINTEF. Arbeidet med godkjenningen har gitt verdifull erfaring.

Tema i presentasjonen:

 • Erfaringer fra gjennomføringen av en teknisk godkjenning.
 • Hvordan kan dette hjelpe beskrivende og utførende aktører til bedre prosjektering, installasjon og drift?
 • Hvilke implikasjoner og perspektiver har dette for en leverandør?

12: «Nye føringer for vannhåndtering i veiutbygginger»

Foredrag ved Per Møller-Pedersen, fra Storm Aqua AS.

Det er kommet en ny utgave av Håndbok 200. En ny utgave av håndbok V240 har vært på høring. De nye håndbøkene tar spesielt opp rensing av avrenning fra veg.

Tema i presentasjonen:

 • Hva er målet med de nye retningslinjene og hva går de ut på?
 • Hvordan er de tenkt implementert i praksis?
 • Videre planer.

13: «Rensesystemer for vegvann, FV505-pilotprosjekt og innovasjonsprosjekter»

Foredrag ved Gema Raspati, SINTEF AS.

Et pilotprosjekt for rensing av vegvann er igangsatt ved FV505 i Sandnes. I første omgang fokuserer prosjektet på rensing ved hjelp av sedimentasjon i et lukket nedgravd magasin og en åpen rensedam.

Tema i presentasjonen:

 • Innhold av forurensende stoffer i avrenning fra veg, krav til utløp og resulterende rensekrav.
 • Hvordan kan dette måles og overvåkes.
 • Beskrivelse av de to anleggene og hvordan de vil bli målt og fulgt opp.

14: Det nye ZEB-laboratoriet og innovative løsninger for håndtering av regn- og overvann»

Foredrag ved Berit Time, SINTEF Community.

ZEB-laboratoriet er det nye laboratoriet NTNU og SINTEF bygger på Gløshaugen i Trondheim. Bygningen vil være et levende laboratorium, et kontor- og undervisningsbygg i full drift der vi samtidig skal prøve ut og utvikle nye løsninger. Dette skal bli et verktøy for å skape verdens mest klimavennlige bygg. Et system blir bygget for håndtering og bruk av overvann.

Tema i presentasjonen:

 • Beskrivelse av bygget og overvannssystemet, som består av en kombinasjon av naturbaserte og tekniske løsninger.
 • Tilretteleggelse for fremtidige multi-disiplinære forskningsprosjekter.

15: «Tidligfase-arbeid med overvann i et stort byggeprosjekt»

Foredrag ved Kjersti Anette Berge, fra Multiconsult AS.

Et nytt boligområde er under utvikling i Bjørndalen i Kristiansand. Det har vært et tett samarbeid mellom utbygger, arkitekter og rådgivende ingeniører på et tidlig stadie, blant annet om utvikling av et fremtidsrettet overvannssystem for hele området.

Tema i presentasjonen:

 • Beskrivelse av utbyggingen og overvannssystemet.
 • Beskrivelse av samspillet mellom ulike disipliner på et tidlig stadie.
 • Lærdom for andre prosjekter.

16: «Arbeid med overvann i nye store vegprosjekter»

Foredrag ved Magnus Thomassen, fra Nye Veier.

Nye Veier har fått i oppgave å bygge mest mulig motorveg for pengene. Erfaringer resulterer i at kontraktsformene er under utvikling og at hovedentreprenøren får ansvar for flere prosjekteringsoppgaver, bl.a. innen overvannshåndtering og rensing.

Tema i presentasjonen:

 • Beskrivelse av eksempelvis E39, krav og kontraktsformer.
 • Hvordan er flomsituasjoner tenkt løst?
 • Hvordan er bærekraft, overvann og rensing tenkt løst?

17: »Overvann i mindre byggeprosjekt»

Foredrag ved Geir Inge Fuglestad, fra Rogalandshus.

I alle prosjekter stilles det krav til god overvannshåndtering. De store utbyggingsområdene bruker mye planleggingsressurser på overvannshåndtering og har flere boligenheter å fordele kostnadene på. De små og mellomstore byggeentreprenørene har ikke de samme mulighetene på mindre tomteområder. Er det mulig å levere et prosjekt av høy kvalitet også i mindre skala?

Tema i presentasjonen:

 • Hverdagen til en mindre byggeentreprenør.
 • Hvordan løses utfordringene og oppgavene i dag, herunder kontroll av utførelse?
 • Hva kan gjøres for å bedre mulighetene for å få til god overvannsdisponering?

18: «Løsningsbeskrivelser og drifts- og vedlikeholdsveileder»

Foredrag ved Gema Raspati fra SINTEF AS.

Nye krav til klimatilpasning og overvannsdisponering fører til utviklingen og implementeringen av en rekke nye løsninger. Det er behov for å dokumentere og drifte disse på en effektiv måte. Samtidig er det også nødvendig over tid å overholde de krav som ble stillet da anlegget var nytt. Som et skritt på veien er det igangsatt et pilotprosjekt i Klima 2050 for beskrivelse av overvannsløsninger og drift- og vedlikeholdsbehov.

Tema i presentasjonen:

 • Gjennomgang av beskrivelser av løsninger og drift- og vedlikeholdsbehov.
 • Praktiske eksempler.
 • Mulighetene for implementering i systemer som Gemini.

19: «Drift- og vdlikehold av LOD-anlegg, praktiske eksempler»

Foredrag ved Erling Holm, fra Erling Holm ApS.

Et økende antall overvannsløsninger implementeres både i offentlig og privat regi. Noen ganger settes disse sammen til system. I tillegg øker mulighetene til digitalisering og overvåkning gjennom nye IoT løsninger. Drift- og vedlikeholdsveiledere og praktisk tilnærming er viktig i alle byggeprosessens faser.

Tema i presentasjonen:

 • Hvordan drift og vedlikehold påvirkes av hva man gjør i de tidligere fasene av en byggeprosess.
 • Hva som erfaringsvis bør komme på plass og tas hensyn til under byggingen.
 • Hvordan utarbeide drifts- og vedlikeholdsveileder som sluttbrukeren kan forstå og forholde seg til.
 • Drift- og vedlikehold av LOD-anlegg og rengjøring av veger.

20: «Erfaringer med drift av blågrønne løsninger og overvannssystemer»

Foredrag ved Sveinung Sviland fra Sandnes kommune.

Mange nye utbygginger får et offentlig eierskap og dermed et offentlig ansvar for drift og vedlikehold, blant annet for overvannssystemer. Samtidig er det offentlige under effektivitetspress. Dette setter også krav til nye overvannsløsninger om enkle og oversiktelige rutiner.

Tema i presentasjonen:

 • Hvordan legges offentlig vedlikehold opp?
 • Hvilke faktorer påvirker drift- og vedlikehold?
 • Eksempler på drift og vedlikehold av overvannssystemer.
Det er god anledning til netverksbygging og gode samtaler under Klimatilpasningsdagene.

I tilknytning til konferansen var en utstilling hvor nye og relevante produkter og tjenester ble presentert. Arrangørene la også tilrette for nettverksbygging gjennom et populært kveldsarrangement, samt pauser for gode tverrfaglige dialoger.

På slutten av konferansen var en ekskursjon med besøk til aktuelle lokaliteter og testfelter hvor overvannsløsninger er implementert.

Klimatilpasningsdagene samler alle grupper av aktører som er involvert i praktisk overvannsdisponering, herunder kommuner, statlige etater, utbyggere, landskapsarkitekter, konsulenter, entreprenører og andre utførende, samt leverandører.

Fra ekskursjonen i etterkant, her på Stangeland Arena. Idrettsanlegget ligger i et dalsøkk hvor det er høy grunnvannstand. Likevel er det anlagt uten påkobling til kommunalt overvannsnett.