Kommunalteknikk: Bærekraftige og robuste overvannsløsninger i Sandnes

Sandnes kommune og Skjæveland Cementstøperi har i perioden 2015 – 2016 gjennomført et utviklingsprosjekt for å finne gode overvannsløsninge for utbygging i områder utsatt for oversvømmelser. Prosjektet fikk bred omtale i media, inklusiv en lang artikkel i Kommunalteknikk nr. 11 i 2014. Her er en rykende fersk oppdatering!

Anleggene i utviklingsprosjektet er ferdige og prosjektet avsluttet. Artikkelen beskriver de ulike prosjektene, og erfaringene fra disse.

Nye systemløsninger og produkter fungerer godt, og prosjektet er således vellykket. Mange utbyggere og kommuner tar disse løsningene i bruk, og utviklingsarbeidet fortsetter i andre prosjekter.

Utviklingsprosjektet i Sandnes tar utgangspunkt i gågater og små gater og plasser i byområder. Det er utviklet løsninger som kombinerer tre ulike prinsipper for overvannshåndtering.

Denne Trippelløsningen, som artikkelforfatterne kaller den, inneholder både forebygging og beredskap. Løsningen imøtekommer alle de tre nivåene i Norsk Vanns strategi for overvannshåndtering:

  • Overvannet infiltreres lokalt gjennom infiltrasjonskummer eller løsninger ut i veikroppen, som tåler det norske klimaet.
  • Rørsystemet har et betydelig fordrøyningsvolum i overvannsrøret.
  • Som beredskap for den helt ekstreme nedbøren kan overskuddsvann forbli på overflaten og ledes bort i en flomvei på overflaten på den laveste delen av veiprofilen.

Nå er det demonstrert at denne løsningen fungerer utmerket i bygatene og i gågater. Utfordringenblir å ta med seg disse gode erfaringene ut til større anlegg, til drenering av flyplasser, torg og parkeringsplasser. Eggformede rør bør være hovedregelen for overvann og spillvann som inneholder sand og finstoff, ikke unntaket, slik det er i dag.

Her er artikkelen, som er forfattet av seniorrådgiver Odd Arne Vagle, Sandnes kommune, daglig leder Per Møller-Pedersen og Aage Gjesdal i Storm Aqua AS / Skjæveland Cementstøperi AS, og sivilingeniør Christen Ræstad, eget firma.

Her er forøvrig en artikkel om det nye avrenningssystemet, Qmax Storm, som er benyttet i prosjektene.