Masteroppgave på Alma regnbed

For ett år siden ble det gjennomført en bacheloroppgave for å demonstrere funksjonen og teste sammensetningen av vekstmedie til Skjævelands prefabrikkerte Alma regnbed. Nå arbeider sivilingeniørstudent Dennis Kliewer på en masteroppgave hvor han utvikler beregningsmodell og kalibrerer funnene.

Vannet spruter ned i regnbedet, siver gjennom vekstmediet og innmaten i regnbeddet, og drypper ned i en kum. Derfra renner det ut og rett ned i bøtter, som Dennis Kliewer bytter, veier og tømmer med ett minutts mellomrom. Han arbeider raskt og systematisk, og i flere timer i strekk.

Til v. sivilingeniørstudent Dennis Kliewer sammen med Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua.

Sivilingeniørstudent Dennis Kliewer er i ferd med å gjennomføre tester i forbindelse med masteroppgaven sin. Han er tysk, har hospitert i Norge og ble kjent med Per Møller-Pedersen og Storm Aqua gjennom Klima 2050.

Etter noen presentasjoner og samtaler valgte Kliewer å gjennomføre masteroppgaven sin knyttet til Skjæveland Cementstøperis prefabrikkerte regnbed, Alma.

Dennis Kliewer har alltid vært interessert i miljøvern, og valgte blant annet av den årsak å studere ressurshåndtering knyttet til avfall og vann.

Etablerer mer data

I desember 2017 leverte Mette Haugen sin bacheloroppgave, også den knyttet til Alma regnbed. Oppgaven hadde tittelen «Funksjonsbeskrivelse og testing av prefabrikkert regnbed som et hybrid naturbasert LOD-tiltak.» Oppgaven var en del av arbeidet med å dokumentere overvannsfunksjonen og finne frem til et optimalt vekstmedium for regnbed. I samarbeid med Skjæveland og Storm Aqua testet Haugen ulike alternativ og blandingsforhold, og lyktes i å finne en kombinasjon som både holder på og slipper vannet.

I forbindelse med masteroppgaven bygger Dennis Kliewer videre på metoder og resultater fra Mette Haugens arbeid.
– Mye av resultatene er som ventet, basert på arbeidet Mette gjennomførte i fjor. Men nå etablerer vi mer data, som kan benyttes for å kalibrere det arbeidet som allerede er gjort, forklarer studenten.

Det går unna når Dennis Kliewer kartlegger lagringskapasiteten og gjennomstrømningen i Skjævelands perfabrikkerte Alma regnbed. Verdiene kartlegges hvert minutt og vann-nivået måles hvert femte.

Betydelig datamengde

Vannmengden som strømmer ned i regnbedet tilsvarer avrenningen fra reelle nedbørshendelser på det grå – blå fordrøyende taket på Høvringen i Trondheim (Urbant Uterom). Det er et pilotprosjekt i Klima 2050, og er beskrevet blant annet her.

Dennis Kliewer samler data knyttet til infiltrasjonsprosessen i regnbedet samt lagringskapasiteten. Han kjenner data for tilført vannmengde, og registrerer vannmengden som har rent gjennom regnbedet på faste intervaller. Den første tiden samler han data hvert minutt, senere økes intervalltiden til to minutter. Samtidig registrerer han dybden på vann-nivået i overflaten hvert femte minutt.

Studenten arbeidet i Sandnes i tre dager i slutten av oktober, og gjennomførte tre ulike tester for tre ulike nedbørshendelser. Dennis Kliewer skal levere sin masteroppgaven i slutten av november 2018.

Vannmengden som ble tilført regnbedet tilsvarer en reel nedbørssituasjon fra et pilotprosjekt i regi av Klima 2050.

– Dette er en del av vårt systematiske innovasjonsarbeid for å teste og dokumentere funksjonen til overvannsløsningene som vi arbeider med, forteller Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua.

– Vi fikk dokumentert funksjonen til Alma regnbed og testet ulike vekstmedier gjennom bacheloroppgaven som Mette Haugen skrev i fjor. Nå har Dennis Kliewer i sin masteroppgave tatt et steg videre i retningen av å utvikle og kalibrere en beregningsmodell for kombinasjonen av to overvannsverktøyene; Urbane Uterom og Alma regnbed.

Fakta:
Vekstmediet i regnbedet holder på overflatevannet så lenge at regnbedet har fordrøyende effekt. Samtidig skal vekstmediet slippe vannet gjennom, slik at regnbedet igjen har tilstrekkelig kapasitet når neste regnskyll kommer. Derfor er det avgjørende å utrede og dokumentere vekstmediets vannledningsevne. I tillegg har Alma regnbed et overløp til et innebygget fordrøyningskammer og det sikrer ekstra fordrøyningskapasitet, vinterfunksjon og kontrollert utløpsmengde.