Hvem er vi?

Storm Aqua AS er tilknyttet Skjæveland Gruppen AS som har varemerkene Skjæveland og Multiblokk. I fellesskap kan vi være en systemleverandør av overvannsløsninger.

Storm Aqua AS er et kompetanseselskap for overvann som ble etablert i april 2015. Vi er tilknyttet Skjæveland Gruppen AS som har varemerkene Skjæveland og Multiblokk.

I fellesskap skal vi være en verdifull ressurs og bidragsyter til å løse dagens og morgendagens utfordringer og oppgaver. Det har vi tatt videre. Utfordringen er økte mengder overvann, som følge av klimaendringer og urbanisering. Vår oppgave er å hjelpe med klimatilpasset overvannsdisponering. Det gjør vi ved å utvikle og implementere bærekraftige og fremtidsrettede løsninger for håndtering, rensing og bruk av overvann.

Vi arbeider innen fire områder:

 • Produkt- og tjenesteutvikling, hvor vi utvikler nye løsninger for Skjæveland Gruppen AS, for oss selv og for andre.
 • Rådgivning hvor vi gir praktiske innspill til forprosjekteringen opp mot søknad om rammeplan og detaljprosjektering opp mot søknad om igangsettelsestillatelse.
 • Måling og dokumentasjon, hvor vi måler og dokumenterer infiltrasjonsegenskaper, nedbør, variasjoner i grunnvannsstand, vannføring, vannivå, sedimentnivå osv.
 • Kompetanseheving, hvor vi deler vår kompetanse og erfaringer gjennom faglige miniseminarer, foredrag og klimatilpasningsdagene.

Forsknings- og utviklingsprosjekter

Vi er en utviklings- og kompetansepartner for praktiske overvannsløsninger. I tillegg til å utvikle egne løsninger, engasjeres vi av eksterne kunder, blant annet for å bidra til utviklingen av en nye løsninger for overvannsdisponering.

Vi driver dessuten en rekke FoU-prosjekter som er støttet av Forskningsrådet, Skattefunn og Innovasjon Norge:

 • Klima 2050, der vi er industripartner og representerer VA-sektoren
 • Test – og demonstrasjonsfeltet, hvor vi tester og demonstrerer nye løsninger (Skattefunn)
 • Vagleskogveien, hvor vi har utviklet og nå tester og demonstrerer infiltrasjonssystem for veivann
 • Nedre Jernbanevei, hvor vi utvikler og tester drifts- og vedlikeholdsrutiner for permeable dekker
 • Stangeland Arena, hvor vi har utviklet og nå tester en grunn infiltrasjonsløsning (Skattefunn)
 • Hermod Teigen, hvor vi har utviklet og nå tester styrt infiltrasjon (Skattefunn)

Disse er nærmere omtalt under prosjekter.

I tillegg utvikler vi en rekke nye produkter for overvannsdisponering

 • Utvikling av modulært og prefabrikert regnbed (Skattefunn)
 • Utvikling av treplantebed med innebygget vanning (OFU-kontrakt)
 • Utvikling av grønn vegg med innebygget og stående regnbed og fordrøyning (Skattefunn)
 • Utvikling av fordrøyende bruksrom på tak (Skattefunn)
 • Utvikling av infiltrasjonssystemer
 • Utvikling av modulært og prefabrikert system for rensing av veivann
 • Utvikling av et stort og kompakt system for rensing av veivann
 • Utvikling av overvåknings- og rensesystem for overvann med avisningskjemikalier fra rulleband på flyplass

Disse er nærmere omtalt under produkter.

Brosjyrer og faktaark

Selskapsprofil og verktøy

Storm Aqua ble etablert for for å tilføre ny kompetanse og nye løsninger i arbeidet med å disponere overvann.

Blant resultatene av vårt arbeid er en rekke nye verktøy som er introdusert på markedet. Du finner en oversikt i denne brosjyren.

Faktaark – Rådgiving

Her finner du faktaark som presenterer våre løsninger for produktutvikling, rådgiving, måling & dokumentasjon og kompetanseheving.

Samarbeidspartnere

Storm Aqua søker de beste samarbeidspartner som er seriøst interesserte i å videreutvikle gode overvannsløsninger.

Klima 2050
Storm Aqua er industripartner i Senter for Forskningsdrevet Innovation om klimatilpasning som er ledet av SINTEF og NTNU. Se klima2015.no

Leca
Leca leverer lettmateriale til fordrøyning og vannrensing. Vi samarbeider med Leca om utviklingen av fordrøyende brukstak. Se www.leca.no

Multiconsult
Multiconsult er et integrert rådgivingsselskap. Vi samarbeider med Multiconsult i en rekke prosjekter. Se www.multiconsult.no

Urban Natur
Urban Natur leverer flettemuren. Vi samarbeider med Urban Natur om bruken av vertikale regnbed. Se www.urbannatur.no

Bergknapp
Bergknapp leverer grønne tak og grønne vegger. Vi samarbeider med Bergknapp om fordrøyende brukstak og vegger. Se www.bergknapp.no

Sandnes kommune
Sandnes kommune er vår samarbeidspartner på en rekke OFU-prosjekt. Se www.sandnes.kommune.no

ECS Automasjon
ECS Automasjon leverer større automasjonsløsninger til våre måleprosjekter. Se www.ecs-as.no

KE Automasjon
KE Automasjon leverer mindre automasjonsløsninger til våre måleprosjekter. Se www.ke.no

Signalix
Signalix leverer trykksensorer og telemetrimoduler til våre måleprosjekter. Vi forhandler også utstyr fra dem. Se www.signalix.dk

SEBA
SEBA leverer sensorer og måleutstyr til våre måleprosjekt, blant annet for måling av vannmengde. Vi forhandler også utstyr fra dem. Se www.seba.de

Obsima
Obsima leverer sensorer og måleutstyr til våre måleprosjekt, blant annet for måling av nedbør. Vi forhandler også utstyr fra dem. Se www.obsima.no

Danmarks Hydrauliske Institutt
DHI leverer databaseløsninger og presentasjonsverktøy for våre måleresultater. se www.dhi.dk

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.