Hvem er vi?

Storm Aqua AS er tilknyttet Skjæveland Gruppen AS som har varemerkene Skjæveland og Multiblokk. I fellesskap kan vi være en systemleverandør av overvannsløsninger.

Storm Aqua AS er et kompetanseselskap for klimatilpasning og overvann. Vi ble etablert i april 2015. Vi er tilknyttet Skjæveland Gruppen AS som har varemerkene Skjæveland og Multiblokk.

Vår visjon er å hjelpe aktører med langsiktig, funksjonell og bærekraftig overvannshåndtering tilpasset et klima i endring. Vi ønsker å være en verdifull ressurs og bidragsyter til å løse dagens og morgendagens utfordringer og oppgaver. En stor utfordring er økte mengder overvann, som følge av klimaendringer og urbanisering. Å løse denne utfordringen krever tverrfaglighet og samspill. Vi arbeider derfor langs to hovedakser.

 • Den ene er å bidra til utviklingen og implementeringen av bærekraftige og fremtidsrettede løsninger for håndtering, rensing og bruk av overvann.
 • Den andre er å bidra med tjenester som kan hjelpe til å gjøre overvannsåndtering langsiktig, funksjonell og bærekraftig.

Vi arbeider innen seks områder:

 • Innovasjon hvor vi bistår med utviklingen av nye og videreutviklingen av eksisterende produkter og tjenester.
 • Kompetansestøtte hvor vi tilfører ekstra kompetanse og erfaring i dialoger om overvann
 • Prosjektering hvor vi gir innspill til dimensjonering og sammensetting av bærekraftige og kostnadseffektive løsninger og systemer.
 • Forundersøkelser hvor vi bistår med klarlegging av lokale forhold for å få et godt grunnlag for prosjektering av overvannshåndtering. 
 • Byggeoppfølging hvor vi bidrar til bygging og overlevering av løsninger som oppfyller sin planlagte funksjon.
 • Drift og vedlikehold hvor vi bidrar til etablering av kostnadseffektive rutiner for langsiktig funksjon og robusthet.

Forsknings- og utviklingsprosjekter

Vi er en kompetansepartner for praktiske overvannsløsninger. Vi bistår med utviklingen av nye løsninger og videreutvikling av løsninger for  overvannshåndtering.

Vi er engasjert i en rekke FoU-prosjekter som er støttet av Forskningsrådet, Skattefunn og Innovasjon Norge:

 • Klima 2050, der vi er industripartner og representerer VA-sektoren
 • Test – og demonstrasjonsfeltet i Sandnes, hvor vi tester og demonstrerer nye løsninger (Skattefunn)
 • Vagleskogveien, hvor vi har utviklet og nå tester og demonstrerer infiltrasjonssystem for veivann
 • Nedre Jernbanevei, hvor vi utvikler og tester drifts- og vedlikeholdsrutiner for permeable dekker
 • Stangeland Arena, hvor vi har utviklet og nå tester en grunn infiltrasjonsløsning (Skattefunn)
 • Hermod Teigen, hvor vi har utviklet og nå tester styrt infiltrasjon (Skattefunn)

Disse er nærmere omtalt under prosjekter.

I tillegg utvikler vi en rekke nye produkter for overvannsdisponering

 • Utvikling av modulært og prefabrikert regnbed (Skattefunn)
 • Utvikling av treplantebed med innebygget vanning (OFU-kontrakt)
 • Utvikling av grønn vegg med innebygget og stående regnbed og fordrøyning (Skattefunn)
 • Utvikling av fordrøyende bruksrom på tak (Skattefunn)
 • Utvikling av infiltrasjonssystemer
 • Utvikling av modulært og prefabrikert system for rensing av veivann
 • Utvikling av et stort og kompakt system for rensing av veivann
 • Utvikling av overvåknings- og rensesystem for overvann med avisningskjemikalier fra rulleband på flyplass

Disse er nærmere omtalt under produkter.

Brosjyrer og faktaark

Selskapsprofil og verktøy

Storm Aqua ble etablert for for å tilføre ny kompetanse og nye løsninger i arbeidet med å disponere overvann.

Blant resultatene av vårt arbeid er en rekke nye verktøy som er introdusert på markedet. Du finner en oversikt i denne brosjyren.

Faktaark – Rådgiving

Her finner du faktaark som presenterer våre løsninger for produktutvikling, rådgiving, måling & dokumentasjon og kompetanseheving.

Samarbeidspartnere

Storm Aqua søker de beste samarbeidspartner som er seriøst interesserte i å videreutvikle gode overvannsløsninger.

Klima 2050
Storm Aqua er sammen med Skjæveland Gruppen industripartner i Senter for Forskningsdrevet Innovation om klimatilpasning som er ledet av SINTEF og NTNU. Se klima2015.no

Leca
Leca leverer lettmateriale til fordrøyning og vannrensing. Vi samarbeider med Leca om utviklingen av fordrøyende uterom. Se www.leca.no

Multiconsult
Multiconsult er et integrert rådgivingsselskap. Vi samarbeider med Multiconsult i en rekke prosjekter. Se www.multiconsult.no

Urban Natur
Urban Natur leverer flettemuren. Vi samarbeider med Urban Natur om bruken av vertikale regnbed. Se www.urbannatur.no

Bergknapp
Bergknapp leverer grønne tak og grønne vegger. Vi samarbeider med Bergknapp om fordrøyende brukstak og vegger. Se www.bergknapp.no

Sandnes kommune
Sandnes kommune er vår samarbeidspartner på en rekke OFU-prosjekt. Se www.sandnes.kommune.no

ECS Automasjon
ECS Automasjon leverer større automasjonsløsninger til våre måleprosjekter. Se www.ecs-as.no

KE Automasjon
KE Automasjon leverer mindre automasjonsløsninger til våre måleprosjekter. Se www.ke.no

Signalix
Signalix leverer trykksensorer og telemetrimoduler til våre måleprosjekter. Vi forhandler også utstyr fra dem. Se www.signalix.dk

SEBA
SEBA leverer sensorer og måleutstyr til våre måleprosjekt, blant annet for måling av vannmengde. Vi forhandler også utstyr fra dem. Se www.seba.de

Obsima
Obsima leverer sensorer og måleutstyr til våre måleprosjekt, blant annet for måling av nedbør. Vi forhandler også utstyr fra dem. Se www.obsima.no

Danmarks Hydrauliske Institutt
DHI leverer databaseløsninger og presentasjonsverktøy for våre måleresultater. se www.dhi.dk

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.