Permeabelt dekke gir tørre omgivelser

For flere år siden startet Sandnes kommune et omfattende prosjekt knyttet til fremtidsrettede overvannsløsninger. Deler av sentrum får et nytt overvannsnett, montert høyere enn det etablerte, og alle nye bygg og prosjekt skal utformes etter nye krav som ivaretar behovene som kommer som følge av økte nedbørsmengder.

Ved Havnespeilet har Asplan Viak hatt ansvaret for utformingen av dekket og overflaten av gågatene, samt møbleringen.

Føringene fra Sandnes kommune var blant annet at det skulle benyttes permeabelt dekke. Kommunen har gode erfaringer med permeabelt dekke fra et annet område, og vil benytte tilsvarende videre på andre prosjekt.

STORM AQUA SEMINAR

– Sandnes kommune er langt fremme når det gjelder nye måter å håndtere overvann på, og er åpne for nye løsninger. Vi på vår side ønsket å legge føringer for utformingen av betong-steindekket, spesielt når det gjelder format og sjatteringer, forklarer landskapsarkitekt Randi Thomsen hos Asplan Viak.

I forbindelse med utformingen av løsningene ved Havnespeilet deltok arkitekter fra Asplan Viak på seminar i regi av kompetanseselskapet Storm Aqua. Der gikk de blant annet gjennom retningslinjene for utforming av oppbygging uten finstoff.

– Seminaret var positivt. Vi opererer ofte med minimumshøyder. Da er det viktig å ha full kontroll på hvilke høyder vi må forholde oss til for de enkelte produktene.

BESPARENDE MED PERMEABELT

– Jeg ser frem til å se hvordan dekket fungerer over tid, og synes det er spennende at kommunen ønsker å satse på dette, sier landskapsarkitekt Randi Thomsen hos Asplan Viak.

Arkitekten har tegnet de konkrete løsningene.

– Når det gjelder store areal av belegningsstein, er utfordringen å unngå at dekket blir sterilt og kjedelig. Det stiller litt høyere krav til hvordan belegningssteinen benyttes, derfor må en arbeide med å skape variasjon i utforming og materialbruken. Men alle flater blir kjedelige hvis en ikke skaper variasjon. Og her er det en stor fordel å ha et permeabelt dekke. Vi får større og kraftigere regnskyll. Det er viktig å kunne takle dette uten å måtte etablere omfattende tekniske installasjoner i bakken. De er kostbare både i anlegg og drifting, understreker landskaps-arkitekten.

Randi Thomsen ønsket et format som gir et høyverdig uttrykk på steinen, slik at en markerer avstand til mer ordinær belegningsstein.

GANGBANEHELLE DREN

– Vi ville ha den permeable belegningssteinen smekrere, i tillegg ønsket vi en stein som har innebygget fleksibilitet. Det oppnådde vi ved at Multiblokk utformet en permeabel belegningsstein i tre ulike format, med to ulike sjatteringer. Det gir oss mye å spille på, beskriver hun.

Gangbane Dren, den permeable steinen fra Multiblokk, i to sjateringer og tre format.

Som svar på arkitektenes utfordring utvidet Multiblokk sin Gangbaneserie med drensstein i formatene 15×15, 30×15 og 45×15. Alle formatene er produsert i grått og i koks. Ved Havnespeilet har arkitekten skapt en løsning hvor sjatteringene benyttes for å styre trafikken, i det sjatterings-forskjellene markerer hvor gangretningen er.

HAR TRO PÅ DEKKET

– Hva har vært utfordrende underveis?

– Det at vi ikke vet hva som kommer utenfor grensene. Fordi dette foreløpig er ukjent, ble det riktig å tegne noe som er så åpent og fleksibelt at andre kan skape gode løsninger i etterkant. Dessuten stiller det permeable dekket andre krav til oppbyggingen enn det vi er vant med.

– Hva synes dere nå?

– Vi har besøkt prosjektet underveis. Vi er veldig fornøyd med formatet og hvordan steinene ser ut, og at sjatteringsforskjellen virker. Dette ser rent og ryddig ut, og fra Multiblokk fikk vi de løsningene vi ønsket.

– Er det noe mer du ønsker?

– Ja… et permeabelt dekke i stav-format. Multiblokks Stavheller er vi også veldig fornøyd med, og den skulle vi gjerne hatt som permeabel belegningsstein, svarer Thomsen.

– Etter denne runden, hva tenker du nå om permeable dekker?

– Det blir spennende å følge med på dette dekket og se hva som skjer over tid. Jeg har stor tro på løsningen. Etter seminaret i regi av Storm Aqua, er det eneste som er uklart for meg hvorfor ikke alle dekker blir lagt som permeable!

I grunnen, i utkanten av belegget av Gangbanehelle Dren, ligger avrenningssystemet Qmax Storm. Over denne ligger renneheller av betong, som leder overvannet til nedløpsristene.