Håndtering

Produkter for rensing og håndtering av vann.

Alma regnbed

Alma regnbed er et prefabrikert regnbed. Det har en regnbedsfunksjon på overflaten og et infiltrasjons- eller/og fordrøyningsvolum under bakken. De kan utvides med ekstra kapasitet over og under bakken.

Permeable dekker

Permeable dekker er faste dekker, fortrinnsvis av spesielt utformet belegningsstein eller heller i betong, som lar vannet slippe ned til grunnen.

Treplantebed med vanning

Treplantebed med vanning – AVATIUS – er en konstruksjon i to deler. I den ene delen samles takvann, som infiltreres. I den andre delen plantes trær og busker, som får vanning.

Urbane uterom; fordrøyende brukstak

Urbane uterom er tak tilrettelagt for fordrøyning, gjerne i kombinasjon med grønt dekke, permeabelt dekke og utsmykking.

Fordrøyende vegger

Fordrøyende vegger er stående konstruksjoner, der vannet ledes inn i toppen og der veggen fungerer som både regnbed og fordrøyning.

Infiltrasjonskum

Infiltrasjonskummer har et stort sandfang, er tilrettelagt for infiltrasjon til grunnen og kan koples på ledningsnettet. De kan kombineres med ekstern fordrøyningskapasitet. De kan forbindes med infiltrasjonsrør.

Fordrøyningskum

Fordrøyningskummer har et fordrøyningsvolum under bakken. De mottar avrenning fra en tomt via rør eller på overflaten. De koples til ledningsnett men kan også tilrettelegges for infiltrasjon.

Lukkede overvannsystemer

Lukkede overvannsystemer er nedgravde rør som kan kombineres med ulike innløp, tett eller permeablet dekke samt eventuelt infiltrasjonsrør, slik at de gir både infiltrasjon, fordrøyning og flomvei.

Fordrøyningsmagasin

Fordrøyningsmagasin er lukkede rom under bakken, som kan holde store vannmengder og som slipper ut vannet i kontrollert mengde.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.