Alma regnbed

Alma regnbed er et prefabrikert regnbed. Det har en regnbedsfunksjon på overflaten og et infiltrasjons- eller/og fordrøyningsvolum under bakken. De kan utvides med ekstra kapasitet over og under bakken.

Regnbed er en forsenkning i terrenget som er beplantet. Regnbedet tilføres overvann på overflaten. Overvannet trenger ned gjennom vekstmediet og infiltreres ned i grunnen, eller ledes vekk gjennom et underliggende drenssystem. Dette avhenger av grunnforholdene. Regnbeddet tørrlegges etter hver nedbørsperiode slik at det står klart til å motta overvann når det igjen regner igjen neste gang.

Regnbeddet kan motta alle typer overvann fra tak, parkering, veier, etc. Regnbeddet renser overvannet ved at eventuelle forurensninger holdes tilbake i vekstmediet. Et regnbed kan prefabrikeres eller konstrueres på stedet.

Vi samarbeider med Skjæveland Cementstøperi AS om å utvikle et prefabrikert regnbed. Regnbeddet vil bli produsert i betong og vil kunne heises direkte på plass med kran. Håndtering av overvann vil skje på frostfritt dyp og det vil være tilrettelagt både for infiltrasjon, fordrøyning og begrenset utslipp. Regnbeddet vil bli lansert av Skjæveland Cementstøperi AS i løpet av 2017.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.