Alma regnbed

Alma regnbed er et prefabrikert regnbed. Det har en regnbedsfunksjon på overflaten og et infiltrasjons- eller/og fordrøyningsvolum under bakken. De kan utvides med ekstra kapasitet over og under bakken.

OM REGNBED

Et regnbed er en forsenkning i terrenget som er beplantet. Overvannet ledes til regnbedet. Overvannet trenger ned gjennom vekstmediet og infiltreres ned i grunnen, eller ledes vekk gjennom et underliggende drenssystem. Dette avhenger av grunnforholdene. Regnbedet tørrlegges etter hver nedbørsperiode slik at det står klart til å motta overvann når det regner neste gang.

Et regnbed kan motta alle typer overvann fra tak, parkering, veier, etc. Det kan rense overvannet ved at eventuelle forurensninger holdes tilbake i vekstmediet. Et regnbed kan prefabrikeres eller konstrueres på stedet.

ALMA REGNBED

Et Alma regnbed er et prefabrikert regnbed. Det er produsert i betong og kan heises direkte på plas med gravemaskin eller kran. Det har et innebygget kar som holder igjen på noe av vannet, slik at planter kan finne ekstra vann i tørre preioder. Alma regnbed dekker alle trinn i tre-trinns strategien:

  • Trinn 1 – Regnvann infiltreres gjennom overflaten
  • Trinn 2 – Overstiges infiltrasjonskapasiteten, vil regnvannet gå i et overløp til et innebygget fordrøyningskammer. Overløpet sikrer også vinterfunksjon. Det kan tømmes ved hjelp av infiltrasjon dersom grunnforholdene tillater dette, eller det kan tømmes gjennom strupet utløp til øvrig overvannssystem. Fordrøyningskapasiteten kan økes under bakken.
  • Trinn 3. Overstiges infiltrasjons- og fordrøyningskapasiteten, vil overvannet kunne ledes til omliggende oversvømmelsesarealer eller dreneringskanaler.

Skjæveland er produkteier. For mer informasjon henvises til Skjæveland sine nettsider her

STORM AQUA SIN ROLLE

Storm Aqua har utviklet Alma regnbed for Skjæveland. Vi har dokumentert funksjon gjennom forsknings- og utviklingsoppgaver samt en rekke master-oppgaver. Vi har utarbeidet dimensjoneringsverktøy og vi har utarbeidet presentasjonsmateriale, drift og vedlikeholdsveileder og øvrig dokumentasjon. Vi har fulgt opp en rekke testinstallasjoner.

Nå bidrar vi etter behov med tilpasning av Alma regnbed til overvanssystemer i aktuelle prosjekter.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.