RoofTools

RoofTools

FoU prosjekt - Utvikling av en verktøykasse for prosjektering og utførelse av urbane fordrøyende tak Økt nedbør og endring i nedbørsmønster, endringer i arealbruk innenfor et nedbørsfelt, økt urbanisering og manglende vedlikehold er en utfordring for de tradisjonell...

RentVegvann

RentVegvann

FoU prosjekt - Utvikling av et flertrinns, modulært og skalerbart rensesystem for vegvann. Avrenning fra veg - vegvann - inneholder en rekke skadelige stoffer som for eksempel tungmetaller, næringssalter, olje, salt, organiske miljøgifter (PAH), mikroplast osv....

Hva er måling?

Hva er måling?

For å kunne prosjektere riktige overvannsløsninger må en ha inngående kunnskap om grunnens beskaffenhet. To målemetoder gir tilstrekkelig informasjon til at en kan ivareta behovet for riktig lokal overvannshåndtering (LOD). 1: Infiltrasjonstesting av grunnen. Dette...

Faktorer knyttet til drift og vedlikehold

Faktorer knyttet til drift og vedlikehold

Klimaendringene gir behov for helt nye overvannsløsninger. Forutsetning for at disse skal fungere og vare er korrekte drift- og vedlikehold. Dette må implementeres allerede på planstadiet. De fremtidsrettede løsningene for overvannshåndtering, som er helt nødvendige...

Hva er regnbed?

Hva er regnbed?

Både i og utenfor vei kan en benytte regnbed for å holde tilbake overvann, helt eller delvis. Regnbed er nedsenkninger i terrenget, gjerne i forbindelse med en vei, gårdsplass eller parkeringsområde, hvor en leder overvann. Regnbed kan være prefabrikerte...

Hva er flomvei?

Hva er flomvei?

For å skape effektive og trygge flomveier må en kjenne hvilke vei vannet tar før flomsituasjonen oppstår, og eventuelt bygge om terrenget for å styre mulig flomvann dit det vil gjøre minst skade. Uansett hvor effektive overvannsløsninger en prosjekterer må en alltid...

Hva er fordrøyning?

Hva er fordrøyning?

Fordrøying er en prosess hvor nedbør holdes tilbake, til overvannet trygt kan slippes ut i kontrollert tempo og mengder. Slik forebygges flomskader. Fordrøyning kan etableres på flere måter, som fordrøyende tak, i Urbane Uterom på tak og takterrasser, i regnbed, i...

Hva er rensning?

Hva er rensning?

Forurenset veivann må renses før påslipp til resipient. Sedimenter i overvann som skal fordrøyes, infiltreres eller fraktes videre må tilbakeholdes. Det er avgjørende å velge riktig rensing og produkt. Sedimenter som tilføres overvannssystemet vil over tid redusere...

Infiltrasjon, med eksempler

Infiltrasjon, med eksempler

Infiltrasjon handler om å føre vannet tilbake til grunnen og videre i sitt naturlige kretsløp. I vår sammenheng snakker vi om kunstig infiltrasjon, gjennom rør og kummer. Regnvann som treffer uberørt natur siver ned i grunnen, samler seg i smådammer, sildrer videre...

Hva er permeable dekker?

Hva er permeable dekker?

Permeable dekker lar regnvannet renne rett ned. Slik fjernes overvann effektivt, uten omfattende rørsystem for overvannshåndtering. Permeabel belegningsstein har samme tekniske egenskapene som det tradisjonelle dekket av belegningsstein, men har større fuger eller...

Hva er grønne vegger?

Hva er grønne vegger?

Levende grønne vegger kan infiltrere overvann, samt bidra til bedre miljø lokalt. Vegetasjon kan benyttes til å fordrøye nedbør. Vegetasjon vil også gjennom sine naturlige prosesser bidra til å infiltrere vann. I tillegg kan vegetasjon, eventuelt i kombinasjon med...