Foss-Eikeland: infiltrasjon på egen grunn

Industrifelt med full infiltrasjon, hvor traubunnen er formet for å transportere overvann under dekket.

Beskrivelse

Sandnes kommune krevde i reguleringsbestemmelsene for området at overvannet skal håndteres gjennom regnbed. Infiltrasjonstester og beregningsarbeid utført av Cowi viste at dette ikke var den riktige alternative løsningen.

Hermod Teigen AS har etablert et oppsamlings- og miljøsaneringsanlegg for bilvrak og skrapmetall på Foss-Eikeland. Anlegget ble oppført på en 8 000 kvadratmeter stor tomt. Det rommer et industribygg på 2 000 kvadratmeter og et overdekket arbeidsområde på 1 000 kvadratmeter.


Hermod Teigen AS ønsket å få forslag til håndtering av overvann. Stian Omdahl fra COWI ble engasjert til å prosjektere anlegget. Storm Aqua, Multiblokk og Skjæveland Cementstøperi bidro med ideskisser og innspill til prosjekteringen.


Kontroll over vannet


Gjennom reguleringsbestemmelser for området krevde kommunen at overvann skal håndteres gjennom regnbed, i størrelse 5 prosent av ubebygd areal. Dette er en løsning som i all hovedsak baserer seg på infiltrasjon. Kommunen gav imidlertid aksept for den alternative løsningen, som bygger på infiltrasjon via Basal Qmax Storm og en spesialkonstruert ifs-kum, beskrevet av COWI.


Infiltrasjonstestingen viste at det ikke bare er viktig å velge alternative håndteringsmetoder, men at det er viktig å velge de riktige håndteringsmetodene. Ved å gjennomføre infiltrasjonstester i tidligfasen, og la dette skape grunnlag for prosjekteringen, kan en etablere et system for riktig håndtering av overvannet

Beskrivelse

På industritomten til Hermod Teigen er fire ifs- sandfangkummer plassert i et konstruert lavbrekk, og sammenkoblet med ca 100 meter Basal Qmax Storm-rør.


Overflatevann blir ledet på tett dekke ned i Qmax Storm elementene, som igjen leder vannet til nærmeste ifs-kum. Ettersom elementene er lagt med fall, blir vannet ledet videre i disse frem til neste ifs-kum, og så videre. Det siste leddet i kjeden er en spesialkonstruert 2 000 mm X 2 000 mm ifs-kum.


Dersom nedbørsmengden er så stor at heller ikke denne klarer å håndtere overvannet, vil vannet stuve seg opp i rørene, og tilslutt gå i de perforerte sideløpene/overløpene i Qmax Storm elementene. Derfra blir det i så fall fordelt ut i områdets forsterkningslag.

På riktig sted


I prosjektet benyttes traubunnen som et ledd i overvannshåndteringen. Ettersom alt overvannet skal håndteres gjennom infiltrasjon, gjennomførte COWI fire infiltrasjonstester på området. Tre av testene avslørte at store deler av området hadde dårlig eller ingen særlig infiltrasjon, mens ett område nord på tomten med sandige oppfyllingsmasser hadde svært god infiltrasjon.


– Løsningen ble da legge traubunn med fall i lengderetning, slik at alt vann som når traubunn får en naturlig avrenning ned mot infiltrasjonsområdet. Ved å utforme systemet på denne måten gir vi de tre første IFS-kummene sjansen til å infiltrere små mengder vann på stedet. Ved større nedbørsmengder vil vannet bli ledet mot infiltrerende masser. For å sikre at vi også fanger opp vann som er ledet ut i overbygningen gjennom perforerte rør, har også traubunn fått en «V-form» i senter, forklarer Stian Omdahl, prosjektlederen fra COWI.

Storm Aqua prosjekterer


– Dette er et meget interessant prosjekt for oss, forklarte Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua. Firmaet har fått ansvaret for måling og dokumentasjon.


– For å håndtere overvann gjennom infiltrasjon til grunnen, er det viktig at vi har kontroll på overvannets vei til grunnvannet. COWI har prosjektert en løsning hvor vi har god kontroll på vannets vei langs overflaten, gjennom overbygningen og langs traubunnen. Vi er så heldige at vi har fått lov til å instrumentere dette anlegget og det vil gi oss viktig dokumentasjon, understreker Per Møller-Pedersen.

30.11.2016

Grunnarbeidet er ferdig

Arbeidet med montasje av Qmax Storm og ifs-kummene fra Skjæveland er ferdig. Nå legges dekket av industristeinen Multiloc fra Multiblokk.

Fordi store deler av området har dårlig eller ingen særlig infiltrasjon, mens ett område nord på tomten med sandige oppfyllingsmasser har svært god infiltrasjon, legges traubunnen med fall i lengderetning. Slik vil alt vannet som når traubunn få en naturlig avrenning ned mot infiltrasjonsområdet. Fordi nedbøren skal ledes i riktig retning benyttes et tett dekke på industriområdet.

Lintho Maskin AS maskinla industristeindekket.

Første etappe på plass

I dag tidlig ble den tredje Storm Aqua ifs-kummen montert.

I løpet av den siste uken har Stangeland Maskin AS montert det første Qmax Storm strekket på anlegget. Samtidig er de perforerte ledningene koblet til. Disse skal om nødvendig lede overvann ut fra Qmax Storm elementene, slik at det kan infiltreres i oppbygningen..

29.06.2016
14.06.2016

Oppstart grunnarbeidet

Stangeland Maskin AS har begynte med grøftearbeidet i begynnelsen av juni. Traubunnen skal blant annet formes for å lede overvannet til området på tomten som egner seg for infiltrasjon.

På tomten skal alt overvannet håndteres lokalt, gjennom infiltrasjon. Infiltrasjonstester viste imidlertid at på deler av området egner grunnen seg ikke for infiltrering. Samtidig er det på et område nord på tomten, svært gode infiltrasjonsmuligheter. Derfor skal traubunnen legges med fall i lengderetningen, slik at vannet som når traubunnen får en naturlig avrenning ned mot infiltrasjonsområdet.

Arbeidet med å etablere grøftene, montere de fire ifs-kummene og forme traubunnen startet i begynnelsen av juni.

w

Kontakt oss

Per Møller-Pedersen – Storm Aqua AS

(+47) 975 90 455 pmp@stormaqua.no