Hva er flomvei?

For å skape effektive og trygge flomveier må en kjenne hvilke vei vannet tar før flomsituasjonen oppstår, og eventuelt bygge om terrenget for å styre mulig flomvann dit det vil gjøre minst skade.

Uansett hvor effektive overvannsløsninger en prosjekterer må en alltid være forberedt på en ”i verste fall” situasjon. Derfor må en prosjektere inn flomveier i alle større utbyggingssaker.

I noen tilfeller er det tilstrekkelig å benytte produkt som en kunstig flomvei. Dette er gjort i Havneparken, hvor Qmax Storm beskytter Havnespeilet. Flomveien vil være en ”siste skanse.” I verste fall blir dette den løsningen som er den minste av flere onder.

Arrondering av terrenget er aktuelt. Ofte må en benytte eksisterende og nye veier som flomveier. Fordi en ikke kan lede vann ut på annen manns grunn, må en være forberedt på at det ved gitte intervaller kan bli behov for å stuve opp overvannet. Derfor må en påse at vannet samles på arealer hvor det ikke skader infrastruktur.

Forutsetningen for optimale løsninger er at hensynet til flomveier ivaretas så tidlig som mulig. Som en del av vår pakke for helhetlige, effektive og trygge overvannsløsninger tilbyr Storm Aqua bistand til prosjektering av  flomvei.