Hva er måling?

For å kunne prosjektere riktige overvannsløsninger må en ha inngående kunnskap om grunnens beskaffenhet. To målemetoder gir tilstrekkelig informasjon til at en kan ivareta behovet for riktig lokal overvannshåndtering (LOD).

1: Infiltrasjonstesting av grunnen. Dette gir svar på hvor fort vannet infiltreres i det aktuelle området. Svaret angis i ”permeabilitet”. Ved måling av permeabiliteten i grunnen benyttes et infiltrometer.

2:  Kartlegging av grunnvannet og hvordan grunnvannet oppfører seg. Denne målingen vil gi svar på hvor mye regnvann det er plass til i grunnen på det aktuelle området, og hvordan grunnen vil være i stand til å ta i mot vannet som infiltreres.

Forut for prosjektering er det vesentlig at en har disse to datapunktene. Som en del av vår pakke for helhetlige, effektive og trygge overvannsløsninger tilbyr Storm Aqua måleoppdrag i feltet.