Stangeland Arena: LOD ved høy grunnvannstand

Alt overvannet håndteres lokalt på tomten.

Beskrivelse

Tomten ligger lavt i terrenget og grunnvannstanden står høyt. Likevel er Stangeland Arena etablert uten påkobling til kommunalt nett.

Dette lot seg realsere ved å utnytte tomtens muligheter maksimalt, og ved å kombinere nye produkter for overvannshåndtering på riktig måte.

Havdur IL åpnet den 29. oktober 2016 sin nye fotballhall på Tjelta. Hallen ble realisert ved hjelp av utstrakt dugnadsarbeid og velvillige samarbeidspartnere. Multiblokk og Skjæveland er to av sponsorene. Storm Aqua har bidratt med utviklingen av en komplett overvannsløsning uten avrenning til offentlig nett.

Formål med overvannsløsningen:

Overvannsløsningen for Stangeland Arena ble utviklet ut fra tre hovedformål

  • Alt overvann skal håndteres lokalt på tomten.
  • Overvannsløsningen skal være grunn.
  • Overvannsløsningen skal være et utstillingsvindu.

Beskrivelse og funksjon

Det er laget en komplett plan for håndtering av overvannet lokalt på tomten.

Parkeringsplassen mot nord er utformet med v-profil med lavbrekk i senter av parkeringsplassen. Parkeringsplassen er belagt med Plaza Dren, et permeabelt dekke fra Multiblokk. I lavbrekket er det lagt en lukket flomvei av Skjævelands avrenningssystem Qmax Storm. Dette har nedløpsrister i en overliggende renne av v-formede betongheller. Det er montert sandfangkummer i knekkpunkter og på det laveste punktet. Fra Qmax Storm er det montert infiltasjonsrør ut under dekket. Dette vil håndtere eventuelt overløp fra det permeable dekket under spesielle klimatiske forhold. De utlagte infiltrasjonsrørene vil ved behov fordele vannet over en stor infiltrasjonsflate.

Den innerste delen av parkeringsplassen mot selve hallen er dekket av rullestein. Dette er for å ta den ene halvdet l av takvannet og infiltrere mest mulig av dette, før takvannet renner ut på det permeable dekket for videre infiltrasjon.

Utearealet mot vest har også fått permeabelt dekke. Dette er den laveste delen av tomten, og under ekstreme forhold vil dette areal også kunne fungere som et åpent fordrøyningsareal.

Det er en smal passasje bak hallen mot sør. Denne er dekket med asfalt. Arealet heller vekk fra hallen og infiltrasjonskummer er plassert i rekke langs det laveste punkt. Infiltrasjonskummene vil håndtere den andre delen av takvannet fra hallen.

Inngangen til hallen er på østsiden. Atkomsten er belagt med det samme permeable dekket, Plaza Dren fra Multiblokk. Arealet heller vekk fra bygningen, og i kanten av det permeable dekket er det plassert en slisserenne for å ta eventuelt overskytende vann under ekstreme forhold. Slisserennen er forbundet med infiltrasjonssystemet på parkeringsplassen mot nord.

Dimensjonering og utforming

Tomten ligger lavt i terrenget. Den er rettet av og fylt opp med sprengte masser som har gode infiltrasjonsegenskaper. Sprengmassene utgjør forsterkningslaget. Grunnvannsstanden er ca 800 mm under dagens overflate. Målinger gjennomført det siste året viser at grunnvannsstanden varierer opp mot 200 mm. Det er en relativ liten variasjon, noe som indikerer at det er god kommunikasjon langs grunnvannsspeilet. Det bekrefter at en her kan benytte en grunn infiltrasjonsløsning.

Overbygningen består av et forsterkningslag med 20 – 80 mm pukk, et bærelag med kornstørrelse 4 – 32 mm og et settelag på 30 mm med kornstørrelse 2 – 8 mm.

Det laveste punktet er i den nordvestre delen av tomten. Her er det montert en infiltrasjonskum. Denne har et overløp som går i en 200 mm ledning under veien, og er ført ut i en bekk på mottsatt side av denne. 

Dokumentasjon og data

Det vil bli lagt opp til måling av funksjon og dokumentasjon av denne overvannsløsning. Det vil bli plassert nedbørsmåler samt to trykksensorer for å registrere grunnvannsnivået. 

Drift og vedlikehold

Det er lagt opp til enkelt og effektivt vedlikehold av anlegget.

  • Det permeable dekket renholdes med feiemaskin. 
  • Infiltrasjonskapasiteten til det permeable dekket bør observeres med jevne mellomrom. Dette bør gjøres i perioder med kraftig regn. Dersom det permeable dekket ikke infiltrerer overvann i tilstrekkelig grad på grunn av finstoff eller groe, vil det være aktuelt å utskifte fugematerialet. Dette skjer gjennom fjerning av groe, oppspyling og rengjøring av fugene og etterfølgende refuging.
  • Sandfang inspiseres med jevne mellomrom og tømming gjøres dersom det er nødvendig.
03.07.2017

Overvannshåndtering uten påkobling til kommunalt nett

Hele arealet er opparbeidet med lokal infiltrasjon. Godt og vel et halvår etter åpningen er det bare å slå fast at løsningen fungerer.

Prosjektfilm fra Stangeland Arena!

Her er en film som viser hele prosjektet. Gå inn og se!

Klikk her for å se filmen

02.12.2016
15.11.2016

Åpning!

Anlegget er ferdigstilt og åpnes offisielt

Takket være over 6000 dugnadstimer har Havdur IL fått fotballhall på Tjelta. Skjæveland og Multiblokk har bidratt med overvannsprodukt som sørger for full infiltrasjon på egen tomt. Storm Aqua bidro med overvannsplanen. 
Hele Tjelta var invitert til åpningen av Stangeland Arena. Navnet er knyttet til hovedsponsoren.  
Kunstgressmatten er 70 x 40 meter og stor nok til 9-er fotball. Hallen rommer i tillegg treningssenter og møterom. På utsiden er et grønt uteområde og stor parkeringsplass. Det er under denne overvannsanlegget ligger. Les mer i hovedartikkelen som beskriver prosjektet, og kontakt Storm Aqua om det skulle være spørsmål knyttet til grunn infiltrasjon.

w

Kontakt oss

Aage Gjesdal – Storm Aqua AS

(+47) 951 95 244 pmp@stormaqua.no