Stangelandsåna

Måling av nedbør og avrenning fra stort nedslagsfelt

Beskrivelse

Stangelandsåna er et av to store vannløp som går gjennom Sandnes sentrum. Den går delvis i rør og en del av dette rehabiliteres. I forkant var det behov for å dimensjonere den nye ledningen. Storm Aqua ble engasjert for å gjennomføre målinger av nedbør og vannmengde.

Bakgrunn

Stangelandsåna drenerer et nedbørsfelt på 9,2 km2 sørvest for Sandnes. Den største delen av nedbørsfeltet er et landbruksområde. Stangelandsåna starter som et åpent bekkeløp før den føres i rør gjennom Lunden og sentrum av Sandnes til utløp i Gandsfjorden.

Sandnes kommune oppgraderer løpet til Stangelandsåna gjennom sentrum. Arbeidet omfatter blant annet å prosjektere og bygge en ny kulvert på deler av strekningen. Som forberedelser til dette ble det gjennomført et samarbeidsprosjekt der Dimensjon Rådgivning AS, Riska Anleggsteknikk AS, Storm Aqua AS, Ecofact Sørvest AS og Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) deltok, sammen med Sandnes kommune.

Storm Aqua AS fikk i oppgave å måle nedbør og vannmengde.

Måling av nedbør

Nedbørsmåling ble gjennomført ved hjelp av et Lambrecht 1518H3 pluvimeter, som ble plassert på taket av pumpestasjon PA307 like ved RV44. Målingene startet 3. november 2016. Nedbørsmåleren avgir en puls for hver 0,1 mm nedbør. Pulsene telles og registreres for hvert minutt.

Måling av vannmengde

Måling av vannmengde i Stangelandsåna ble gjennomført ved hjelp av en SEBA UnilogCom-Q ultrasonisk måler i kum 6399 like ved Sandnes Rådhus. En ultrasonisk sensor var montert i bunnen av kulverten. Den registrerte dybden og hastigheten til vannet i kulverten. Tverrsnittet på kulverten er kjent og vannmengden kan dermed beregnes. En ekstra trykksensor var montert for å kalibrere vanndybden ved store vannmengder. Målingene startet 26. januar 2017. Data ble registrert hvert minutt. 

Data og dokumentasjon

Måledata ble overført til en egen database for prosjektet. Måledata er tilgjengelige som plott via egen nettside. Måledata kan også lastes ned for videre analyse. Ta eventuelt kontakt for å få tilgang på data.

To studenter ved NTNU, fakultet for ingeniørvitenskap, institutt for bygg- og miljøteknikk; Håkon Børtveit og Sigmund Wiig Petersen, skrev våren 2017 sin mastergradsoppgave. Det er etablert en hydrologisk avrenningsmodell for nedslagsfeltet og denne blir kalibrert med målingene av nedbør og vannmengde. 

w

Kontakt oss

Per Møller-Pedersen – Storm Aqua AS

(+47) 975 90 455 pmp@stormaqua.no