Vagleskogveien

Vagleskogveien er en kommunal vei uten påkobling til overvannsnett, i nedbørsbelastede Sandnes

Beskrivelse

Skjæveland har etablert overvannsløsning, uten påkobling til ekstert nett, i en kommunal veistubb. All nedbøren infiltreres i grunnen.

I en kommunal vei inn mot Testfeltet hos Multiblokk har Skjæveland fått anledning til å montert fire ifs-kummer. Dette er ordinære ifs-kummer, men med inspeksjonsluke i bunnen. I tillegg er ifs-kummene utstyrt med måleutstyr som registrerer all nedbør inn og ut av kummene. I tillegg måles slamnivået, og via inspeksjonslukene kan en overvåke slamnivået i grunnen under kummene.

150 meter nedenfor veistubben ligger et etablert byggefelt. Det ledes ikke overvann fra veien til det kommunale overvannsnettet i byggefeltet, alt overvannet fra veien ivaretas i ifs-kummene.

Bedriften har inngått avtale med kommunen om tilgangen til kummene i veien.

Formidles internasjonalt

Måledata blir registrert i databaser, både lokalt og på nettet, og dataene vil være tilgjengelig for analyser og studier. Når det skjer noe, vil data bli registrert hvert 5. sekund. Alle måleresultatene blir korrelert med nedbørsmengde og andre klimatiske forhold. Dette gir kunnskap som gjør det mulig å fastsette grenseverdier over tid og under forskjellige forhold. Bruk og slitasje av området vil tilføre finstoff til feltene. Over tid vil disse finstoffene endre dreneringsegenskapene. Resultatene vil bli til stor nytte når uteområder som skal håndtere overvann blir prosjektert i fremtiden. 

Prosjektets mål

  • Forberedelser for fremtidige og strengere krav om overvannshåndtering.
  • Demonstrere at uteområdet kan opparbeides uten rørsystem for avrenning av overvann.
  • Demonstrere effekten av alternative opparbeidelser av grunnen.
  • Dokumentere infiltrasjonsegenskapene til infiltrasjonskummer.
17.06.2016

Rene resultat

Den første av de årlige rense- og inspeksjonsrundene av ifs-kummene i Vagleskogveien er gjennomført. Resultatet er meget lovende.

Storm Aqua har ansvaret for oppfølgingen av kummene, som skal tømmes og inspiseres årlig. Den 8. Juni 2016 ble dette gjennomført for første gang.
Alle fire ble tømt, og så inspisert med videokamera. Resultatet er meget lovende. Den sandfangkummen som får størst tilført vannmengde og derfor er hardest belastet, Kum SF 7, var halvfull av sedimenter. Likevel viste filminspeksjonen av det underliggende pukkmagasinet at det overhode ikke er tilført noe sediment til pukkmagasinet.

Dette bekrefter at kummen virker som det sandfanget den er utviklet for å være. Det var for øvrig heller ikke sedimenter i pukkmagasinet i de andre kummene.

Læringspunkt fra ny veikonstruksjon

Ifs-kummene i Vagleskogveien har klart å svelge unna.

Fra prosjektet i Vagleskogsveien har Storm Aqua fått demonstrert og dokumentert hvordan ifs-kummene virker, og at infiltrasjonsevnen er betydelig.

– Vi blant annet fått bekreftet at plasseringen av innløp, utløp og dykker i ifs-kummen er viktige for at kummene kan fungere optimalt, sier Per Møller-Pedersen. 

Måleresultatene har også vist oss at det i en av kummene kommer inn ekstra overvann fra et tilstøtende område som i utgangspunktet ikke var tatt med i beregningene. Så langt har kummen imidlertid klart å svelge unna vannet.  

– Over tid har vi vært nær grensen for hvor mye en kum kan infiltrere, men til nå har de hatt tilstrekkelig kapasitet. Nå håper jeg på noen kraftige byger, slik at vi kan få testet dette skikkelig. Disse kummene belastes såpass kraftig at jeg tror vi får gode tall på hvor mye vann kummene kan håndtere, og god dokumentasjon på hvor mye vann de kan trykke ned i steinmagasinene under, sier daglig leder Per Møller Pedersen i kompetanseselskapet Storm Aqua. 

12.01.2016
w

Kontakt oss

Per Møller-Pedersen – Storm Aqua AS

(+47) 975 90 455
pmp@stormaqua.no