Veivannhåndtering i myr

Et fire kilometer langt veistrekk, i et myrutsatt område, uten offentlig overvannstilknytning.

Beskrivelse

Statens vegvesen har bygget gang- og sykkelveg langs og breddeutvidet en fire kilometer lang veistrekning, i et myrutsatt område, uten offentlig overvannsledning.

Bakgrunn

Årsvollveien i Sandnes, på grensen mot Sola, er breddeutvidet mot nord. På sørsiden er det etablert en gang- og sykkelsti.

Dette er en forholdsvis lang og nesten flat strekning, uten offentlig ledningsnett for overvann i området. Reguleringsbestemmelsene stilte også krav om at overvannet skal håndteres internt i planområdet. Utfordringen var at strekket i hovedsak er flatt, ligger lavt og til dels består av myr.

Storm Aqua fikk i oppdrag av Statens vegvesen å foreslå en løsning.

Overvannsløsninger

Veistrekket er i underkant av 4000 meter. Kartlegging viste at det er myr i deler av dette, men ikke i hele.

Storm Aquas løsning bygger på ifs-kummer i kombinasjon med seriekoblede infiltrasjonsrør i pukket grøft.
 I myr-områdene vil ifs-kummene og grøften til dels fungere som fordrøyningsmagasin med begrenset kapasitet og overløp til en kanal. I resten av strekket har grunnen tilstrekkelig infiltrerende egenskaper til at vannet håndteres lokalt.

Detaljer

Det er montert 100 ifs-kummer, med senteravstand 40 meter, i grøften mellom vegbanen gang-sykkelsti, samt ved behov. Kummer står på en 50 cm pukkpute, med 50 cm omfylling, og ser sammenkoplet med 160 mm ifs-rør. Grøften mellom kummene er fylt med pukk, og det er lagt overløp til eksisterende bekker og stikkrenner.

Overvannet fordeles ut over en stor infiltrasjonsflate. Når jordsmonnet er mettet, utnyttes fordrøyningskapasiteten i grøften, med ca. 300-400 liter vann per meter grøft. Når også fordrøyningskapasiteten i kummene, jordsmonnet og grøften er «oppbrukt», kommer overløpene i funksjon.

Drift

Ifs-kummene må ettersees, og tømmes ved behov, og vegetasjon fjernes fra innløpsristen. Ellers er det ikke lagt opp til spesielle driftsmessige tiltak.

Erfaringer og tips fra prosjektet

Prosjektet har vist viktigheten av å vurdere grunnvannsstanden og grunnens infiltrasjonsevne i hele prosjektarealet. Ved å seriekoble ifs-kummer som står i pukk får en både samlet og drenert vekk overflatevannet fra hele strekket, utnyttet ifs-kummenes fordrøynings- og infiltrasjonsevne og ledet rest-vannet til areal med best drenerende evne.

Prosjektfakta:

  • Høsten – vinteren 2017 utvidet Statens vegvesen 3850 meter eksisterende vei, Årsvollveien i Sandnes, til kjørefelt på tre meters bredde, samt gang- og sykkelsti.
  • For å håndtere veivannet ble det montert 100 ifs-kummer. Til grøftene ble det benyttet 8000 kubikkmeter pukk. Til infiltrasjon i grunnen ble det lagt ca. 3820 meter drensledning.
Det ble også lagt 550 meter ny vannledning, og montert tre vannkummer på DN1600.
  • Stangeland Maskins AS var hovedentreprenør, med ansvar både for prosjektering og utførelse. Sindre Haglund var bas på anlegget.

w

Kontakt oss

Aage Gjesdal – Storm Aqua AS

(+47) 951 95 244
pmp@stormaqua.no