Prosjekteringsbistand til konsulenter

Jærconsult fikk i oppdrag å prosjektere VVA-planen for en blokk, hvor det i reguleringsplanen var slått fast at all nedbør skal håndteres på egen grunn. Da ba de om innspill fra Storm Aqua.

Prosjektet ligger på Hove i Sandnes kommune. Tomten vender ut mot Hoveveien, og skal i tillegg til boligblokka også romme fellesarealer og lekeplass. Under blokka skal det etableres parkeringsareal.

Hoveveien, LOD, Jærconsult

Tid og kunnskap

– Kravet er at vi skal infiltrere alt overvannet fra tomten, på 1500 kvadratmeter, på egen grunn. Da vi begynte på arbeidet sa jeg: «Vi kontakter Storm Aqua og ber om bistand fra dem,» forklarer Jærconsults prosjektleder og planlegger Ronny Sele Hodne.

– Hvorfor?
– Det handler både om kompetanse og om tidsfaktoren. Det er de som har kompetansen til å foreta de dimensjoneringene kommunen krever.

For oss ble det naturlig å la dem regne mens jeg tegnet. Ved å kjøre parallelle prosesser sparte vi også tid, svarer han.

Her er en artikkel om Storm Aqua som kompetansepartner og prosjekteringsinnspill.

I samarbeid

Blant kravene er dokumentasjon av valgt infiltrasjonsløsning. Derfor gjennomførte Jærconsult og Storm Aqua to infiltrasjonsmålinger på tomten. Regnestykket basert på resultatene viser at grunnens infiltrasjonsevne er tilstrekkelig til at det ikke blir utslipp fra tomten. Som en eksta sikkerhet legges det inn et strupet påslipp til det kommunale overvannsnettet.

– Hvordan gikk samarbeidet med Storm Aqua?
– Vi har hatt flere gode prosjekteringsmøter. Der har vi blant annet definert hvilken vei overvannet skal ledes og hvor og hvordan det skal infiltreres. Vi var enige om at jeg utførte testen i samarbeid med dem. Så tok de seg av utregningen og gav meg alt grunnlag jeg trenger for implementering i tekniske planer, forklarer prosjektlederen.
Nå arbeider han med ferdigstillingen av disse.

Fra forberedelsene til infiltrasjonstestingen.

Gode marginer

Nedbøren skal infiltreres to steder på tomten, i et regnbed og ved bruk av en infiltrasjonssandfangkum, Storm type 1, på lekeplassen.

– Testene dokumenterer at det er middels avrenning i grunnen, men med de mengdene dette omfatter, blir det eventuelt et minimalt påslipp til kommunalt overvannsnett. For å være helt trygg for at nedbøren vi leder ned i grunnen ikke trenger inn i parkeringskjelleren, har jeg tegnet inn en tetningskjerne. Det er også lagt inn en sikkerhetsmargin ved å ha ekstra avstand mellom kummen og bygget, beskriver Sele Hodne.

For å få de korrekte verdiene i målingene måtte disse gjennomføres en meter under kommende traunivå. De to testene ble gjennomført de stedene hvor de hadde planlagt å legge infiltreringen.

Her er et faktaark som beskriver hvordan Storm Aquas kan bidra med prosjekteringsinnspill.

Huset skal rives og erstattes av en blokk. Blant kommunens krav er at overvannet fra godt 2000 kvadratmeter skal infiltreres i egen tomt. Løsningen har Jærconsult og Storm Aqua kommet frem til i samarbeid.