Resymé Klimatilpasningsdagene 2016

Hvor: Julie Eges Gate 5, 4306 Sandnes

Når: torsdag 25. august 2016kl08:30 – fredag 26. august 2016kl15:00


Tema 2016: Praktiske løsninger for overvannshåndtering

120 deltakere, inkludert 19 foredragsholdere, deltok på Klimatilpasningsdagene i Sandnes 2016. Av disse var 35 deltakere fra 13 kommuner (11 i Rogaland), 8 fra IVAR IKS, 3 fra Statens Vegvesen, Avinor og Rogaland fylkeskommune, 2 fra Sandnes Tomteselskap, 4 fra forskning og undervisning, 2 fra entreprenører, 9 fra 8 leverandører og hele 34 fra 18 konsulentfirmaer.

Hovedtemaet ble presentert gjennom foredrag knyttet til vann som utfordring og ressurs, vannets vei, blågrønne løsninger, permeable dekker, infiltrasjonssystemer, fordrøyning og flomveier, utslippskrav og rensing, drift og vedlikehold samt utfordringer og helhetlige tanker fremover.

Arrangementet ble i hovedsak gjennomført på Hotel Residence i Sandnes.

Her kan du lese om arrangementet. Der ligger også en rekke av foredragene fra arrangementet.

Programmet 2016

Torsdag 25. august

Introduksjon og bakgrunn
08.30-08.45 Velkomst og praktisk informasjon ved ordstyrer og sivilingeniør Christen Ræstad, eget firma.
08.45-09.00 Velkommen til Sandnes kommune, ved varaordfører Pål Morten Borgli, Sandnes kommune.
09.00-09.20 Vann som en utfordring og en ressurs v/ daglig leder Sjur Paulsen, Doublethink.
09.20-09.40 NOU 2015:16 «Overvann i byer og tettsteder», Fra ord til handling ved Lovutviklingsmedlem og plan- og utbyggingssjef Jan Stenersen, Tromsø kommune.
09.40-10.00 Tilbakeblikk fra fremtiden; viktige hendelser og utviklingstrekk 2016-2030 ved sivilingeniør Christen Ræstad, eget firma.

10.00-10.10 Kaffe og drøs.
10.30-10.50 Klima 2050 ved seniorforsker og leder for satsningsområdet overvannshåndtering i Klima 2050, Edvard Sivertsen SINTEF Byggforsk.
10.50-11.10 Et helhetlig perspektiv på praktisk overvannshåndtering ved daglig leder Per Møller-Pedersen, Storm Aqua.

Vannets vei
11.10-11.30 Detaljkartlegging i 3D av avrenningsmønster på Forus ved Cowi.

11.30-12.30 Lunsj og utstilling.

Blågrønne løsninger
12.30-12.50 Plantedesign i blå-grønne løsninger ved stasjonsleder Arne Sæbø, NIBIO Særheim.
12.50-13.10 Rensing av overvann ved hjelp av regnbed, ved dr. Ing. Vann og Miljø Kim Paus, Asplan Viak.

Permeable dekker
13.10-13.30 Erfaringer fra legging og bruk av permeable dekker ved daglig leder Stine Lintho Lippestad, Lintho Steinmiljø.
13.30-13.50 Funksjon og resultater fra test- og demonstrasjonsfeltet ved mastergradsstudent Jens Trandem, NTNU.
13.50-14.10 Kaffe og drøs.

Infiltrasjonssystemer
14.10-14.30 Hva skal vi dimensjonere rør og flomveier for i fremtiden, og hvordan gjør vi det? Ved førsteamanuensis Tone Muthanna, NTNU.
14.30-14.50 Funksjon og resultater fra infiltrasjon i veisegment i Vagleskogveien ved mastergradsstudent Jens Trandem, NTNU og daglig leder Per Møller-Pedersen, Storm Aqua.
14.50-15.10 Styrt infiltrasjon på Foss Eikeland, ved sivilingeniør Stian Omdal, COWI.

Avrunding av dagen
15.10-15.30 Helhetsperspektiver; en reise til eksempler jorden rundt  ved sivilingeniør Erling Holm, eget firma.
15.30-16.30 Sandwich-to-go og pause.
16.30-18.00 Introduksjon av prosjekter i Sandnes ved spesialrådgiver Odd Arne Vagle, Sandnes kommune med etterfølgende befaring i Sandnes Sentrum (Bystasjonen, Langgate og Havneparken).
18.00-18.15 Busstur til Multiblokk, sør for Sandnes sentrum.
18.15-19.15 Omvisning på test- og demonstrasjonsfeltet, samt i produksjonen.
19.15-22.00 Aftenarrangement i telt på testfeltet.

Program fredag 26. august

Fordrøyning og flomveier
08.30-08.50 Utfordringer og erfaringer fra 10 års bruk av fordrøyningsmagasin, ved produktsjef Geir Sogge Johnsen, Basal.
08.50-09.10 Innarbeidelse av gode flomveier i arkitektur ved sivilingeniør Erling Holm, eget firma.

Overvannets vannkvalitet – Utslippskrav og rensing
09.10-09.30 Vannkvalitet i overvann fra veger, ved amanuensis Jon Arne Engan NMBU.
09.30-09.50 Rensing og gjenbruk av forurenset veivann, ved produktsjef Geir Sogge Johnsen, Basal.
09.50-10.10 Kaffe og drøs.

Drift og vedlikehold
10.10-10.30 Arktisk tilpasning og behov for nytenking, ved universitetslektor Godecke-Tobias Blechen, Luleå tekniska universitet.
10.30-10.50 Drift og vedlikehold av permeable dekker og infiltrasjonssystemer, ved daglig leder Per Møller-Pedersen, Storm Aqua.

Utfordringer og helhetlig tenking fremover
10.50-11.10
 Fra planlegging og utbygging til drift, vedlikehold og fornyelse – behov for bærekraftige løsninger og samspill, ved sivilingeniør Christen Ræstad, eget firma.
11.10-11.40 Hvor går vi nå? En avsluttende debatt med Odd Arne Vagle fra Sandnes kommune, Aage Gjesdal fra Skjæveland/Storm Aqua og Per Møller-Pedersen fra Storm Aqua. Ledet av Christen Ræstad.
11.40-11.50 Oppsummering og takk for disse dagene, ved Aage Gjesdal.
11.50 Lunsj.
13.00-15.00 Befaring til aktuelle eksempler for spesielt interesserte eller eventuelt bedriftsbesøk dersom det er interesse for dette.

Påmelding stengt 26.08.2016