Skjæveland Gruppen; fra produkt- til systemleverandør

For Skjæveland og Multiblokk har drivkraften alltid vært å utvikle produkter som løser utfordringer. Da selskapene for alvor tok steget over til å utvikle nye produkter og løsninger for lokal overvannsdisponering, oppsto behovet for å også utvikle et fullskala testfelt.

Med test- og demonstrasjonsfeltet kom behovet for innsamling av data, samt forskning og formidling. Derfor etablerte Skjæveland Gruppen i 2015 et tredje selskap; Storm Aqua.

Vegen blir til mens vi går. I Skjæveland Gruppen snakker vi om å være på en reise. Vår reise startet da bestefaren til dagens eiere i 1946 etablerte Skjæveland Cementstøperi, og begynte å støpe brønnringer for salg. Brønnringene løste utfordringen med å steinsette drikkevannsbrønner.

– Skjæveland Gruppen utvikler produkter og løsninger som er fremtidsrettede, robuste og har høy kvalitet. Vi er opptatt av å gi kundene våre trygghet, beskriver konsernleder Egil Lillebø. Her står han på fabrikktaket til Multiblokk, Skjæveland Cementstøperis område er i bakkant.

Bærekraftig utvikling

Nå er den store driveren å delta i arbeidet med å løse problemer som følger av et våtere og villere klima. Vi utvikler produkter og løsninger som er med på å gjøre verden til et litt tryggere og bedre sted. I dette ligger også det felles ansvaret vi alle har for å ivareta FNs
Bærekraftmål. Selskapene i gruppen arbeider målrettet med å klimatilpasse sin egen produksjon, og skal i tillegg bidra til å nå bærekraftmål ved å hjelpe andre.

Det er her systemløsningene våre kommer inn. Effektiv skadeforebygging og overvannsdisponering fordrer ofte flere verktøy som utfyller og forsterker effekten av hverandre.
Skjæveland Cementstøperi har over tid utviklet nye versjoner av kummer, slisserenner og rør, samt regnbed og treplantekummer. Multiblokk har utviklet ulike former for permeable dekker og Storm Aqua veileder, bidrar til å utvikle løsninger og bistår, om ønsket, med praktisk hjelp og veiledning før, under og etter.

Test- og demonstrasjonsfeltet hos Multiblokk rommer en utstilling med overvannsverktøyene, i tillegg er dette et levende forskningsfelt, hvor produktene stress-testes.

Fra dråpen lander

Blant Skjæveland Gruppens overvannsverktøy er Urbane uterom. Konseptet er utviklet for å ivareta nedbøren når den lander på taket. Urbane uterom kan også kombineres med regnbed og/eller treplantekummer på bakkenivå, før nedbøren eventuelt ledes videre til infiltrasjon og/eller fordrøying i oppbyggingen og grunnen.

For Urbane uterom ble det gjennomført en kick off i vår. Senere har flere hundre landskapsarkitekter og prosjekterende blitt presentert for den funksjonelle løsningen. Nettopp disse har god nytte av verktøyet som ivaretar nedbøren som en ressurs, og som kan benyttes for å etablere grønne lunger og tiltrekkende takhager på tilgjengelig og ellers ubrukt by-areal.

Urbane uterom gir oppholdsareal, grønne lunger og lekeplasser på tak. Illustrasjonen er fra prosjektet i Valkyriegaten. Se lenken nedenfor.

Oppfyller Oslos LOD-krav

For tiden gjennomføres et spennende prosjekt i Valkyriegaten 1-3 i Oslo. To eksisterende bygg skal rehabiliteres, fasadene bevares og i tillegg reises et nybygg i den indre kvartalsstrukturen. På deler av taket etableres en takhage, i form av et Urbant uterom. Denne delen av takhagen vil ta i mot nedbør fra de omliggende takene, og i et areal hvor vannet tidsforsinkes i knust Leca. Sammen med utbygger har Multiblokk her kommet frem til løsninger som oppfyller strenge krav til overvannshåndtering, satt av Oslo kommune.

Norges forskningsråd, den viktigste forskningspolitiske rådgiveren for regjerningen og departementene, ga i vår Urbane uterom tilsagn om økonomisk støtte gjennom et fire-årig prosjekt, med partnerne Multiblokk, Storm Aqua og Sintef.


Nedbør til nytte

I Urbane uterom benyttes lett permeabel betongstein, som Multiblokk har utviklet for tak. Selskapene har også utviklet systemløsninger som bygger på permeable dekker i samspill med Qmax Storm og andre verktøy for overvannsdisponering, som prefabrikkerte regnbed.

Et standard prefabrikkert regnbed fra Skjæveland i et oversvømmelsesareal av gressarmeringsstein. Konseptet egner seg i f.eks. parkeringsareal, eller andre områder som kan oversvømmes ved ekstremnedbør.

Blant overvannsverktøyene besøkende på testfeltet får oppleve, er et prefabrikkert regnbed plassert i et oversvømmelsesareal, som består av gressarmeringstein og vekstmedium. Dette verktøyet for overvannsdisponering er satt sammen av ett Skjæveland Cementstøperi-produkt og ett Multiblokk-produkt.

Til utformingen av installasjonen har Gruppen fått forskningsmidler fra EU, i konkurranse med 40 andre prosjekt. I tillegg er prosjektet tatt inn i en innovasjonsportal, noe som bidrar til markedsføring av løsningen. En slik flertrinnsløsning for regnbed er noe stadig flere aktører ser nytten av, og et konsept Skjæveland gruppen vil arbeide videre med.

NTNU-student Anwei Sun forsket på effekten av Alma regnbed i et drenerende dekke i forbindelse med sin masteroppgave, som hun leverte forsommeren 2019.

Spesialløsninger innen VA

Skjæveland Cementstøperi har alltid vært langt fremme når det gjelder spesialprodukt. I høst har selskapet hjulpet Sandnes kommune med å løse komplekse utfordringer i sentrum, ved å lage produkt som aldri før har blitt laget, og kanskje aldri lages igjen.

Qmax Storm-rør med nedløpsrist i hvert tredje element, og tilkoblede infiltrasjonsledninger.

For tiden leverer Skjæveland Qmax Storm-rør til Raglamyr i Haugesund, i et riktig spennende prosjekt. I forkant bidro Skjæveland og Storm Aqua med innspill til ingeniører i Cowi, som så prosjekterte en løsning hvor nedbøren infiltreres til grunnen gjennom permeable dekker og Qmax Storm-rør, påkoblet infiltrasjonsledninger. Til prosjektet er det også produsert spesial-formede rørdeler, for å ivareta behovet lokalt.

På tomten skal nedbøren infiltreres til grunnen gjennom permeable dekker og via Qmax Storm-rørene, som samtidig danner et betydelig fordrøyningsmagasin.

Rent vegvann

Vann er en forutsetning for alt liv. Samtidig kan nedbør, som lander på forurensede flater og derfra ledes urenset til resipient, drepe. Derfor er rensing av vegvann avgjørende. I et våtere klima vil dette bli et stadig viktigere tiltak.

I tilknytning til test- og demonstrasjonsfeltet hos Multiblokk har selskapene etablert et fullskala pilotanlegg for rensing av vegvann, i kombinasjon med fordrøyning. Vegvannet kommer fra en nybygd seksjon av fylkesveg 505. Her er en artikkel om etableringen av renseanlegget.

Illustrasjon viser det modulbaserte konseptet for rensing av vegvann, utviklet av Skjæveland Gruppen.

Vegen ble åpnet tidligere i år. I vår fikk Skjæveland Gruppens flertrinns modulbaserte konsept for rensing av vegvann tilslag på økonomisk støtte fra Forskningsrådet, gjennom Forskningsrådets flaggskipsprogram for innovasjon. Støtten gjelder et fire-årig prosjekt med partnerne Skjæveland Cementstøperi, Storm Aqua, Leca Norge, SINTEF, NTNU, NIVA og København Universitet. Prosjektet er en spinn-off fra gruppens deltakelse i Klima 2050, og de første pilotene har allerede begynt å dukke opp.

Daglig leder i Storm Aqua, Per Møller-Pedersen (i midten) i samtale med masterstudent Li Li og Anwei Sun.

Forskningsbasert utvikling

Gjennom innsats fra Storm Aqua får selskapene forskningsbistand. I år har fem masterstudenterfra NTNUs linje for vann og miljø skrevet sine oppgaver i tilknytning til prosjekt i regi av Skjæveland Gruppen. Disse fem utgjorde i år en tredjedel av masterstudentene ved denne linjen. I 2020 vil fem nye masterstudenter gjennomføre sin forskning i tilknytning til Skjæveland Gruppen. Blant disse er to masterstudenter fra NTNUs linje for byggfag og en masterstudent fra NMBU, i tillegg til to studenter fra NTNUs linje for vann og miljø.

  • Skjæveland Gruppen arbeider målrettet for å utvikle kompetanse i verdensklasse og levere komplette systemløsninger.
  • Vi ønsker å være en bidragsyter når det gjelder å løse dagens og morgendagens utfordring og oppgaver, spesielt innen produktene og løsningene våre.
  • I Skjæveland Gruppens verktøykasse for overvannsdisponering utnyttes synergiene i selskapene både innen kompetanse og produkt.


Vi gleder oss til et nytt innholdsrikt år, og til fortsettelsen av reisen vår.
Sees neste år!