Storm Aqua; bakgrunn og mål

Norge trenger nye løsninger for overvannshåndtering. Blant forutsetningene for å lykkes med å utvikle og implementere det, er dokumentert fakta fra reelle forsøk.

Derfor bestemte eierne av Skjæveland Gruppen seg for å bygge et storstilt test- og demonstrasjonsfelt på Multiblokks eiendom. Planene ble offentliggjort i 2013, og var en medvirkende årsak til etableringen av Storm Aqua.

Målet med feltet er å forske på og dokumentere resultater som ivaretar utfordringer knyttet til infiltrasjon fra reell bruk over tid, å demonstrere nye produkter og løsninger og å visualisere effekten av overvann på permeable dekker. Investeringene var i første omgang 5 millioner kroner. Senere er feltet supplert med nye produkter og forskningsprosjekt, blant annet i forbindelse med masteroppgaver ved NTNU, Sintef og Klima 2050.

Klimatilpasset overvannsdisponering

Skjæveland Gruppen skal være en verdifull ressurs og bidragsyter til å løse dagens og morgendagens utfordringer og oppgaver. Kompetanseselskapet innen overvann, Storm Aqua, ble etablert våren 2015 og har som mål å bistår med klimatilpasset overvannsdisponering. Det gjøres ved å utvikle og implementere bærekraftige og fremtidsrettede løsninger for håndtering, rensing og bruk av overvann.

Storm Aqua arbeider innen fire områder:

  • Produktutvikling, hvor selskapet utvikler nye løsninger for eget bruk, for Skjæveland Cementstøperi AS og Multiblokk AS og for andre.
  • Rådgivning hvor selskapet gir praktiske innspill til forprosjekteringen opp mot søknad om rammeplan og detaljprosjektering opp mot søknad om igangsettelsestillatelse.
  • Måling og dokumentasjon, hvor selskapet måler og dokumenterer infiltrasjonsegenskaper, nedbør, variasjoner i grunnvannsstand, vannføring, vannivå, sedimentnivå osv.
  • Kompetanseheving, hvor selskapet deler vår kompetanse og erfaringer gjennom faglige miniseminarer, foredrag og klimatilpasningsdagene. Høsten 2017 arrangerte selskapet, gjennom Gruppen, Klimatilpasningsdagene for første gang.

Daglig leder Per Møller-Pedersen har vært sentral innen strategiarbeidet i Gruppen og oppbyggingen av Storm Aqua.

– I selve DNA-et til Skjæveland Gruppen ligger det sentrale; «hva kan jeg gjøre for kunden?» Målet er å være en ressurs og bidragsyter for å løse dagens og morgendagens problemer. Det var også drivkraften for Georg Hebnes da han startet Skjæveland i 1946. Utfordringene den gangen var at vannbrønnene Georg Hebnes grov ut raste sammen, oppgaven var å stabilisere brønnene og løsningen var å lage kumringer. Det var begynnelsen til Skjæveland Gruppen. Dagens utfordringer er anderledes, men drivkraften er den samme, beskriver Møller-Pedersen.

For Skjæveland er det vesentlig å ta med denne historien, fordi det går en rød tråd fra starten til i dag. På 1940-tallet var utfordringen mangel på vann til vanning av frukttrær og annet. Nå er utfordringene klimaendringene med økt nedbør, mer uforutsigbar nedbør i kombinasjon med mer sårbar infrastruktur, større urbanisering, mer tette flater og akselererende utfordringer med overvannshåndtering.

– Oppgaven til Skjæveland Gruppen er å skape klimatilpassede løsninger. Dette består av verktøykassen vi etter hvert har utviklet, og utviklingsarbeidet som vi blant annet gjør i samarbeid med andre, understreker Møller-Pedersen.

Omfanget av utfordringene er såpass massive at noen enkle demonstrasjonsinstallasjoner eller testprosjekt blir som en dråpe i havet, det viser ikke igjen.

– Skal vi lykkes med overvannsproblematikken må det gjøres i storskala, gjennom tusenvis av installasjoner. I overgangen fra tradisjonelle rør og ledninger til en rekke nye løsninger kreves utvikling og industrialisering. Det er dette vi ønsker å være med på. Vi tar et samfunnsansvar og skal bidra med denekspertise og den kompetansen vi har, Drivkraften vår er også å hjelpe våre kunder, enten de er kommuner, landskapsarkitekter,  prosjekterende, utførende eller andre, i å løse utfordringene som skyldes klimaendringene og økt urbanisering.

Vårt tilbud til omverdenen er godt testede, dokumenterte og fabrikkerte overvannsverktøy som kan produseres i stort antall. Samt den kompetansen og erfaringen vi har om hvordan verktøyene kan implementeres og driftes. Det er dette vi tilbyr kundene; en verktøykasse full av produkter som kan hjelpe dem til å løse sine utfordringer.

Storm Aqua kan hjelpe til med å gjøre forundersøkelser som benyttes i prosjektering, foreslå verktøyene som i kombinasjon danner løsningen og anbefale hvordan de bør monteres, driftes og vedlikeholdes.