Systembeskrivelse som-bygget

Vi kan bidra med utarbeidelse av beskrivelse av overvannssystem som-bygget for entreprenører og utbyggere som ønsker en oversikt over funksjon og samspill mellom ulike overvannsverktøy i et overvannssystem.

BAKGRUNN

Myndighetene legger opp til at avrenningen skal reduseres og at overvann i størst mulig grad skal håndteres på egen eiendom før det ledes bort via infiltrasjon eller strupet utløp til offentlig ledningsnett. Det finnes mange forskjellige løsninger for å dekke inn behovet for infiltrasjon og fordrøyning, som kan kombineres til et overvannssystem.

Det kan være utfordrende å holde oversikten når flere verktøyer settes sammen til et system. I tillegg kan det være vanskelig å forstå for folk som ikke har overvannsteknisk bakgrunn

Storm Aqua AS er medlem i klyngen Construction City Cluster. Vi har vært deltaker forprosjektet «Bærekraftig forvaltning, drift og vedlikehold av overvannsløsninger». Prosjektet ble gjennomført i regi av Construction City Cluster sammen med Storm Aqua, Multiconsult, Aspelin Ramm Eiendom, OBOS og SINTEF. Prosjektet ble gjennomført med støtte fra Oslo kommune gjennom Regionalt innovasjonsprogram Oslo 2021.

Forprosjektet konkluderer at det er mye upløyd mark når det gjelder drift og vedlikehold av overvannsløsninger. Anbefalingene etter forprosjektet er blant annet å utarbeide/gjennomføre:

 • Retningslinjer for beskrivelse av hvordan overvannsløsningene fungerer i forhold til øvrige bygningsmessige forhold

Du kan lese mer og laste ned rapporten her

EVERANSE

Med utgangspunkt i planer for overvannssystem og hva som faktisk ble bygget, kan vi bistå med å dokumentere et overvannssystem. Arbeidet kan omfatte team som:

 • Situasjonsbeskrivelse, oppstrøms og nedstrøms
 • Oppsummering av beregning av avrenning samt håndterings-, rense- og gjenbruksbehov
 • Beskrivelse av overvannssystem og funksjon
 • Beskrivelse av løsninger som-bygget
 • Systemytelse
 • Oppsummering monteringskontroll
 • Behov for kontroll ved overlevering og under drift
 • Behov for drift og vedlikehold
 • Datafiler for stedfesting
 • Tegninger som-bygget

Resultatene sammenfattes i et dokument som kan benyttes i forbindelse med sluttdokumentasjon og som underlag for utarbeidelse av FDV dokumentasjon, fremtidige utbygginger og oppgraderinger osv. Det kan også utarbeides en liste og datafil som kan benyttes for opplasting i offentlig eller privat system. Omfanget avtales med oppdragsgiver.

KOMPETANSE, ERFARING OG REFERANSER

Vi har arbeidet med dette tema i en del år og vi har bygget opp betydelig kompetanse og erfaring.

Storm Aqua har utviklet, testet og dokumentert en rekke overvannsløsninger. I tillegg har vi vøet involvert i alle faser av en byggeprosess og har utviklet et bredt spekter av tjenester. Vi har også opparbeidet en god forståelse for hvordan overvann blir behandlet i planprosesser og byggesaker.

Vi har utarbeidet systembeskrivelse som-bygget i flere prosjekter.

MER INFORMASJON

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om systembeskrivelse som-bygget.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.