Drift og vedlikehold

Vi kan bidra til etablering av rutiner for langsiktig funksjon og robusthet.

Under utvikling

Behovsstyrt drift

Tjenester for utvikling av rutiner for effektiv drift av overvanns- og renseløsninger slik at de forblir bærekraftige og robuste.

Varsling urban flom

Vi har under utvikling et tilbud om bistand til etablering av varslingsrutiner for urban flom til kommuner og andre aktører som ønsker å redusere flomrisiko og begrense flomskader så mye som mulig.

Undersøkelser overvannssystem

Vi kan hjelpe med å forstå når og hvor det oppstår kapasitetsbegrensninger i vannløp, kanaler, rør og magasiner.

Skybruddsmodellering og risikokartlegging

Vi har under utvikling et tilbud om bistand til å kartlegge områder utsatt for flom og hvilken risiko de utsettes for til kommuner som ønsker å tilfredsstille krav til kartlegging av klimarisiko og sårbarhet.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.