Drift og vedlikehold

Vi kan bidra til etablering av rutiner for langsiktig funksjon og robusthet.

Under utvikling

Behovsstyrt drift

Tjenester for utvikling av rutiner for effektiv drift av overvanns- og renseløsninger slik at de forblir bærekraftige og robuste.

Varsling urban flom

Vi har under utvikling et tilbud om bistand til etablering av varslingsrutiner for urban flom til kommuner og andre aktører som ønsker å redusere flomrisiko og begrense flomskader så mye som mulig.

Undersøkelser overvannssystem

Vi kan hjelpe med å forstå når og hvor det oppstår kapasitetsbegrensninger i vannløp, kanaler, rør og magasiner.

Skybruddsmodellering og risikokartlegging

Vi tilbyr å utarbeide oversvømmelses- og risikokartlegging samt innspill til tiltaksplanlegging til kommuner, fylkes-kommuner og eiendomsbesittere som ønsker å vurdere når og hvor det bør gripes inn og få innspill til prioritering av tiltak.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.