Behovsstyrt drift av sandfang

Vi har under utvikling et tilbud om bistand til etablering av rutiner for behovsstyrt drift av sandfang til kommuner som ønsker å opprettholde kapasiteten til overvannssystemet, effektivisere tømmerutiner og redusere driftskostnader.

.

BAKGRUNN

Et overvannssystem får tilrenning av både vann og slam. Tilrenningen skjer normalt via et sandfang som har en innebygget slamlomme under utløpet. Her felles så mye som mulig av slammet ut. Sandfang benyttes som første rensetrinn for å hindre tilslamming av overvannssystemet.

Undersøkelser viser at renseeffekten til et sandfang avtar jo mer slam der er i sandfanget. Blir det for mye slam i et sandfang, vil slammet føres videre med vannet og avleire seg i andre steder i overvannsystemet som ikke er designet for å håndtere dette. I tillegg er det en risiko for at innløpsristen tettes av blader og annet avfall. Dermed øker risikoen for oversvømmelser, materielle skader, gjentetting av infiltrasjonsløsninger eller uønskede utslipp fra overløp og renseanlegg.

Offentlige og private eiere av overvannssystemer har som regel rutiner for å tømme sandfang og rense innløpsrister. Normalt tømmes sandfang med jevne mellomrom ved hjelp av slamsuging. Dette tar imidlertid ikke høyde for at noen sandfang fylles fortere enn andre. Resultatet er at noen sandfang tømmes for sjeldent mens andre tømmes for ofte. Å finne en god balanse mellom effektivitet til overvannssystemet, kostnader, miljøaspekter osv kan være utfordrende.

Med måling og varsling kan funksjonen til sandfangene bedre forstås og rutiner for optimal tømming utvikles. Dette kan gi forbedret ressursutnyttelse og kostnadseffektivisering. I tillegg vil det være mulig å redusere utslipp av klimagasser gjennom effektiv bruk av maskinparken til tømming.

LEVERANSE

Forståelse av funksjonen til sandfang kombinert med målinger av slamnivå kan gi grunnlag for å forstå hvor fort slam bygger seg opp og når det er optimalt med tømming. Vårt tilbud vil kunne omfatte:

  • Gjennomgang av overvannssystemet, kategorisering av sandfang og identifisering av problematiske sandfang
  • Utvelgelse av sandfang for måling og varsling
  • Innmåling av sandfang, valg av aktuell sensorteknologi og design av måle- og varslingsrutiner 
  • Planlegging, montering av sensorer og oppstart av målinger
  • Tilpasning av datavisning, dataoverførsel og varsler
  • Drift og vedlikehold av sensorer
  • Dataanalyse og bistand til utvikling og optimalisering av rutiner for behovsstyrt drift
  • Oppfølging og dokumentasjon av resultater

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

KOMPETANSE, ERFARING OG REFERANSER

Storm Aqua har medvirket til utviklingen av sandfang og bidrar til videreutviklingen av disse. Vi har også arbeidet med bruk av disse i en lang rekke overvannsprosjekter. Vi har således en god forståelse av funksjonen til sandfang og overvannssystemer. Vi har arbeidet mye med utviklingen av renseprosesser som bl.a. omfatter sedimentasjon.

Vi har innledet et samarbeid med Soolo AS som har utviklet egnet sensorteknologi for måling av slamnivå og tiltetting av innløpsrister og som har kompetanse innen sensorer, datatransmisjon og datalagring.

I et samarbeid med Soolo, har Storm Aqua vunnet en innovativ offentlig anskaffelse i Bærum kommune som omhandler måling av slamnivå i sandfang, varsling om behov for tømming og utviklingen av effektive rutiner for tømming av sandfang. Dette er et av våre første pilotprosjekter og det er beskrevet her: https://innovativeanskaffelser.no/losning/overvannshandtering-sensorer/

MER INFORMASJON

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om behovsstyrt drift av sandfang. Har du et mulig pilotprosjekt, vil vi svært gjerne høre fra deg.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.