Skybruddsmodellering og risikokartlegging

Vi har under utvikling et tilbud om bistand til å kartlegge områder utsatt for flom og hvilken risiko de utsettes for til kommuner som ønsker å vurdere når og hvor det bør gripes inn og få innspill til prioritering av tiltak.

BAKGRUNN

Klimaendringer fører i Norge til mer nedbør og et større antall styrtregnsepisoder. Under et styrtregn er overvannssystemet ofte fult og vannet finner andre veier. Det kan føre til store skader. I 2011 og 2014 opplevde København noen store styrtregnsepisoder med nærmere 160 mm nedbør på to timer. Tilsvarende nedbørsmengder er målt i Norge. Ekstremværet Frida førte i 2012 til at bekker flommet over og dannet en innsjø i sentrum av Mjøndalen. Ekstremværet Lena førte i 2014 til store oversvømmelser i Vigrestad. Ekstremværet Synne la i 2016 Vikeså under vann. Det er mange eksempler som dette.

Forsikringsselskapenes skadeutbetalinger øker også som følge av vanninntrenging utenfra. I 2022 ble det registrert 10 701 skader fra ytre påvirkning, noe som førte til skadeutbetalinger på kr 466 mill. 

Norske kommuner har et ansvar for tilpasning til konsekvenser av klimaendringer. Mange kommuner gjennomfører skybruddskartlegging som legger grunnlaget for en håndteringsstrategi og en skybruddsplan. En del kommuner benytter også flomsimuleringsprogram for å kartlegge hvor vannet hoper seg opp.

En skybruddskartlegging vil vise kart eller lister over steder hvor akseptabelt risikonivå overskrides (vannivået blir for høyt). Men skybruddskartlegging viser sjeldent en analyse av hvordan oversvømmelser og dermed risiko påvirkes når klimaet endrer seg. Tiltakskostnader mangler og gis sjeldent anbefalinger om hvordan eventuelle tiltak skal prioriteres.

Det er derfor vanskelig å lage en samfunnsøkonomisk vurdering av når og hvor det bør gripes inn og det er også vanskelig å utarbeide en handlingsplan ut fra skybruddsplanen alene. Vi mener det er behov for en alternativ tilnærming.

Derfor har Storm Aqua inngått et samarbeide med CBMC Group i Danmark som har utviklet programvare nettopp for kartlegging og analyse av skybrudd og risiko. CBMC har gjennomført en rekke prosjekter. Mer informasjon finnes her: Nettsted CBMC Group.

LEVERANSE

Vår mulige leveranse består av tre deler:

Screening. På grunnlag av offentlig tilgjengelige kart og nedbørskurver samt grove sammenhenger mellom vannmengde og skadebeløp utarbeides en serie oversvømmelseskart og skadekart som vil vise områder hvor risikoen for oversvømmelse er størst.

Risikoanalyse. For et eller flere utvalgte områder kan det foretas mer detaljerte analyser som bygger på et bedre kartgrunnlag og lokal kjennskap til skadesammenhenger. Dette vil avdekke årsaker til oversvømmelse og kritiske punkter hvor tiltak kan være nødvendige

Risikoreduserende tiltak. Her introduseres ulike typer tiltak som barriere, økt gjennomstrømning, magasinering osv, med grove kostnader. Risikoreduksjonen kan dermed kvantifiseres. Leveransen vil være en liste over mulige tiltak prioritert etter risikoreduksjon per investert krone.

Vi ser nå etter pilotprosjekter hvor vi kan demonstrere metodikken.

KOMPETANSE, ERFARING OG REFERANSER

Storm Aqua har arbeidet i en årrekke med overvannssystemer og har opparbeidet en god forståelse. CBMC Group har lang erfaring med utviklingen av simuleringsverktøy.

En rekke prosjekter er gjennomført i Danmark og har gode referanser. Nå ønsker vi å demonstrere metodikken i Norge.

MER INFORMASJON

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om skybruddsmodellering og risikokartlegging. Har du et mulig pilotprosjekt, vil vi svært gjerne høre fra deg.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.