Kapasitetsutnyttelse av overvannssystem

Vi har under utvikling et tilbud om bistand til å undersøke og kartlegge kapasitetsutnyttelse i et overvannssystem til kommuner og andre aktører som ønsker å finne flaskehalser og holde kapasiteten så god som mulig.

.

BAKGRUNN

Overvannssystemet i en by har vært under utvikling i mange hundre år. Det startede med at bekker var naturlige avløpssystemer. Det ble lagt renner som ledet avløpsvann og overvann til bekkene. Renner og bekker ble lagt i rør og fellessystemene oppsto. I eldre deler av byer er det ofte fellesledninger. Etter hvert så man at blandingen av avløpsvann og overvann ga store variasjoner i vannmengde. Gjennom de siste 20-40 årene blir fellesledningene gradvis erstattet med en ledning for avløp og en ledning for overvann.

Klimaendringer fører imidlertid til mer nedbør og et større antall styrtregnsepisoder. Dette er i hvert fall tilfellet i Norge. Behovet for å oppgradere ledningsnettet øker. Men hvor er de kritiske punkter og hvor bør man satse på oppgradering?

Med en analyse av kapasitetsutnyttelse vil bli lettere å identifisere hvor flaskehalser befinner seg og hvor oppgraderinger bør foretas. 

LEVERANSE

Vi ønsker å bidra med å forstå hvordan kapasiteten til et overvannssystem er utnyttet og hvor eventuelle flaskehalser finnes. 

Vi søker derfor kontakt med en kommune som kunne tenke seg å utvikle forståelse for kapasitetsutnyttelsen og finne frem til eventuelle forbedringsområder. Vi ser for oss at vi kan bistå med følgende:

  • Gjennomgang av overvannssystemet sammen med ledningseier for å finne frem til viktige målepunkter
  • Utvelgelse av lokaliteter for å måle vannivå i overvannssystemet
  • Innmåling av lokaliteter, detaljering av aktuell sensorteknologi og design av måle- og varslingsrutiner 
  • Planlegging, montering av sensorer og oppstart av målinger
  • Tilpasning av datavisning, dataoverførsel og varsler
  • Drift og vedlikehold av sensorer
  • Dataanalyse for å klarlegge risikofaktorer
  • Anbefalinger av tiltak for å bedre kapasiteten
  • Oppfølging og dokumentasjon av resultater

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

KOMPETANSE, ERFARING OG REFERANSER

Storm Aqua har arbeidet i en årrekke med overvannssystemer og har opparbeidet en god forståelse. Vi har innledet samarbeid med flere selskap som utvikler sensorteknologi.

Vi har flere prosjekter hvor vi prøver ut forskjellige teknologier og henter erfaringer. Blant annet har vi vunnet en innovativ offentlig anskaffelse i Bærum kommune som omhandler måling av vann- og slamnivå i sandfang, fordrøyningsmagasiner og åpne dammer samt måling av tiltetting av bekkeinntak og rister til overvannskummer. I fordrøyningsmagasinene finner vi også frem til kapasitetsutnyttelse. Prosjektet er nærmere beskrevet her: https://innovativeanskaffelser.no/losning/overvannshandtering-sensorer/

MER INFORMASJON

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om varsling av urban flom. Har du et mulig pilotprosjekt, vil vi svært gjerne høre fra deg.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.