Varsling av urban flom

Vi har under utvikling et tilbud om bistand til etablering av varslingsrutiner for urban flom til kommuner og andre aktører som ønsker å redusere flomrisiko og begrense flomskader så mye som mulig.

.

BAKGRUNN

Klimaendringer fører i Norge til mer nedbør og et større antall styrtregnsepisoder. Under et styrtregn er overvannssystemet ofte fult og vannet finner andre veier. Det kan føre til store skader. I 2011 og 2014 opplevde København noen store styrtregnsepisoder med nærmere 160 mm nedbør på to timer. Ekstremværet Frida førte i 2012 til at bekker flommet over og dannet en innsjø i sentrum av Mjøndalen. 

Mange kommuner benytter nå flomsimuleringsprogram for å kartlegge hvor vannet hoper seg opp. Det utarbeides skybruddsplaner som legger grunnlaget for en håndteringsstrategi. NVE sender ut farevarsel for store nedbørsmengder.

Men det er utfordrende å vite når og vår de kraftigste regnbygene treffer. Noen ganger er kapasiteten i overvannssystemet begrenset på grunn av tilslamming på utsatte steder. Det er også knyttet usikkerhet til hvor stor overflateavrenningen er. Har det regnet i to uker slik at jordsmonnet er mettet eller har det vært tørke i tre uker slik at jordsmonnet er hardt og ikke tar imot noe særlig vann, så blir overflateavrenningen mye større. 

Med overvåkning av vannivå på kritiske steder i overvannssystemet, overvåkning av jordfuktighet og overvåkning av nedbør, vil det være mulig å finne sammenhenger som kan legges inn som varsler når det er en stor fare for oversvømmelse.

LEVERANSE

Vi ønsker å bidra med å forstå hvordan ulike faktorer påvirker risikoen for urban flom og hvordan disse kan benyttes til å varsle om nær forestående oversvømmelse.

Vi søker derfor kontakt med en kommune som kunne tenke seg å utvikle forståelse for risikofaktorer og etablere varslingsrutiner. Vi ser for oss at vi kan bistå med følgende:

  • Gjennomgang av skybruddsplaner, flomkart eller lignende for å prioritere områder med høy risiko
  • Gjennomgang av overvannssystemet innenfor et kritisk område for å finne frem til viktige varslingspunkter
  • Utvelgelse av lokaliteter for å måle vannivå i overvannssystemet, jordfuktighet og nedbør
  • Innmåling av lokaliteter, detaljering av aktuell sensorteknologi og design av måle- og varslingsrutiner 
  • Planlegging, montering av sensorer og oppstart av målinger
  • Tilpasning av datavisning, dataoverførsel og varsler
  • Drift og vedlikehold av sensorer
  • Dataanalyse for å klarlegge risikofaktorer
  • Bistand til utvikling og optimalisering av rutiner for varsling av urban flom
  • Oppfølging og dokumentasjon av resultater

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

KOMPETANSE, ERFARING OG REFERANSER

Storm Aqua har arbeidet i en årrekke med overvannssystemer og har opparbeidet en god forståelse. Vi har innledet samarbeid med flere selskap som utvikler sensorteknologi.

Vi har flere prosjekter hvor vi prøver ut forskjellige teknologier og henter erfaringer. Blant annet har vi vunnet en innovativ offentlig anskaffelse i Bærum kommune som omhandler måling av vann- og slamnivå i sandfang, fordrøyningsmagasiner og åpne dammer samt måling av tiltetting av bekkeinntak og rister til overvannskummer. Prosjektet er nærmere beskrevet her: https://innovativeanskaffelser.no/losning/overvannshandtering-sensorer/

MER INFORMASJON

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om varsling av urban flom. Har du et mulig pilotprosjekt, vil vi svært gjerne høre fra deg.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.