Kornfordelingsanalyser

Vi kan bistå med å foreta sikteprøver og kornfordelingsanalyse for aktører som ønsker å få en indikasjon på beskaffenheten til de stedlige massene i byggeprosjekter og infiltrasjonsanlegg for sanitært avløpsvann.

BAKGRUNN

Klimaendringer, økt byggeaktivitet og kapasitetsbegrensninger i ledningsnettet gir økte utfordringer med håndtering av overvann. Myndighetene legger derfor opp til at avrenningen skal reduseres og at overvann i størst mulig grad skal håndteres lokalt.

Dyp infiltrasjon er inntrengning av vann i løsmasser eller oppsprukket fjell og videre til grunnvannet. Dyp infiltrasjon kan i noen tilfeller være en løsning til å få overvannet vekk. Det kan også være en løsning for infiltrasjon av sanitært avløpsvann

Myndighetene ønsker som regel en dokumentasjon på infiltrasjonsegenskapene. En kornfordelingsanalyse kan gi en indikasjon og kan eventuelt følges opp med måling av dyp infiltrasjonskapasitet.

LEVERANSE

Vi kan bistå med å utføre sikteprøver og kornfordedlingsanalyser. Arbeidet kan omfatte:

  • Tørking av jordprøver
  • Gjennomføring av
  • Utarbeidelse av siktekurver
  • Analyse av resultatene for å finne frem til type løsmasser og omtrentlig infiltrasjonskapasitet
  • Utarbeidelse av løsmassediagram
  • Dokumentasjon av resultater samt anbefalinger

KOMPETANSE, ERFARING OG REFERANSER

Vi har bakgrunn innen geologi og har en god forståelse for vannets vei i grunnen.

Vi har gjennomført en lang rekke kornfordelingsanalyser gjennom de siste åtte årene. Vi har også gjennomført oppfølgende målinger av dyp infiltrasjonskapasitet. Prosjektene spenner fra infiltrasjonsanlegg for sanitært avløpsvann på en gård til overvannsprosjekter for en bolig eller et større utbyggingsprosjekt.

Vi har en lang rekke referanser å vise til. 

MER INFORMASJON

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om kornfordelingsanalyser.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.