Måling dyp infiltrasjonskapasitet

Vi kan bistå med måling av infiltrasjonskapasiten til de stedlige massene og gi anbefalinger om type overvannsløsninger til utbyggere, rådgivere eller entreprenører som ønsker å vurdere dyp infiltrasjon som en tømmemekanisme.

BAKGRUNN

Klimaendringer, økt byggeaktivitet og kapasitetsbegrensninger i ledningsnettet gir økte utfordringer med håndtering av overvann. Myndighetene legger derfor opp til at avrenningen skal reduseres og at overvann i størst mulig grad skal håndteres lokalt.

Dyp infiltrasjon er inntrengning av vann i løsmasser eller oppsprukket fjell og videre til grunnvannet. Dyp infiltrasjon kan i noen tilfeller være en løsning til å få overvannet vekk. Myndighetene ønsker da en dokumentasjon på infiltrasjonsegenskapene.

Dyp infiltrasjon kan imidlertid ikke benyttes ukritisk. Noen forhold må være oppfylt.

 • Grunnen må ha tilstrekkelig infiltrasjonskapasitet. Løsmassekart fra NGU gir en indikasjon som kan avdekkes nærmere med kornfordelingsanalyser av jordprøver og måling av infiltrasjonskapasitet.
 • Det må være plass til å kunne infiltrere. Dette kan avdekkes gjennom måling av grunnvannsstand.
 • Det må være kommunikasjon i grunnvannet slik at dette kan transportere vannet vekk. Variasjon i grunnvannstanden som følge av nedbør vil gi en god indikasjon.
 • Det må ikke være risiko for at infiltrasjonen kan forårsake skader nedstrøms eller oppstrøms. Dette kan avklares ved gjennomgang av kartmateriale og befaring.

Infiltrasjonsmålinger på et tidlig tidspunkt i byggeprosessen kan åpne opp for kostnadseffektiv overvannshåndtering.

LEVERANSE

Vi kan bistå med målinger av dyp infiltrasjonskapasitet. Vi gjennomfører målingene på en standardisert måte ved hjelp av et infiltrometer. Utstyret plasseres i kommende infiltrasjonsflate, grunnen mettes med vann og deretter måler vi hvor fort vannet trenger ned i grunnen. Dermed kan permeabiliteten og infiltrasjonsevnen beregnes.

Antall målepunkter avhenger av de lokale forholdene. Vi anbefaler minimum 2 målinger.

Graving omfatter:

 • Innhenting av gravemelding.
 • Rigging, transport, graving, igjenfylling, maskinplanering og nedrigging.

Infiltrasjonsmålinger skal gjennomføres i kommende infiltrasjonsflate for å være representative. I mange tilfeller er det nødvendig grave ned til kommende traubunn. Er grunnarbeidene ikke påbegynt eller er det ikke gravemaskin i området, kan vi organisere graving.

Infiltrasjonsmålinger omfatter:

 • Vurdering av området, grunnforhold, flomproblematikk og lokalisering av målepunkter.
 • Rigging, transport og nedrigging.
 • Måling av infiltrasjonskapasitet og kornfordelingsanalyse av jordprøver.
 • Beregning og dokumentasjon av resultater.
 • Anbefalinger av type overvannsløsninger.

Rapportering:

Rapportering skjer i form av en kortfattet rapport. Den dokumenterer resultater og gir en vurdering av mulighetene for lokal infiltrasjon.

KOMPETANSE, ERFARING OG REFERANSER

Vi har bakgrunn innen geologi og har en god forståelse for vannets vei i grunnen.

Vi har gjennomført en lang rekke målinger av infiltrasjonskapasitet gjennom de siste åtte årene. Vi har gjort en del målinger på prosjekter som omfatter en eller noen få boliger. Vi har imidlertid også gjennomført målinger på en del større utbyggingsprosjekter, hvor vi er blitt involvert allerede i planfasen. 

Vi har også gjennomført målinger av dyp infiltrasjonskapasitet som ledd i planleggingen av infiltrasjonsanlegg for sanitært avløpsvann.

Vi har en lang rekke referanser å vise til. 

MER INFORMASJON

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om måling av dyp infiltrasjonskapasitet.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.