Måling grunnvannsnivå og variasjon

Vi kan bistå med å foreta målinger av grunnvannsnivå og variasjon i forhold til nedbør for aktører som ønsker å få bekreftet at dyp infiltrasjon til grunnvannet er en effektiv tømmemekanisme for overvannsløsninger.

BAKGRUNN

Klimaendringer, økt byggeaktivitet og kapasitetsbegrensninger i ledningsnettet gir økte utfordringer med håndtering av overvann. Myndighetene legger derfor opp til at avrenningen skal reduseres og at overvann i størst mulig grad skal håndteres lokalt.

Dyp infiltrasjon er inntrengning av vann i løsmasser eller oppsprukket fjell og videre til grunnvannet. Dyp infiltrasjon kan i noen tilfeller være en løsning til å få overvannet vekk. Myndighetene ønsker da en dokumentasjon på infiltrasjonsegenskapene og eventuelle andre forhold rundt infiltrasjon.

Dyp infiltrasjon kan imidlertid ikke benyttes ukritisk. Noen forhold må være oppfylt.

 • Grunnen må ha tilstrekkelig infiltrasjonskapasitet. Løsmassekart fra NGU gir en indikasjon som kan avdekkes nærmere med kornfordelingsanalyser av jordprøver og måling av infiltrasjonskapasitet.
 • Det må være plass til å kunne infiltrere. Dette kan avdekkes gjennom måling av grunnvannsstand.
 • Det må være kommunikasjon i grunnvannet slik at dette kan transportere vannet vekk. Variasjon i grunnvannstanden som følge av nedbør vil gi en god indikasjon.
 • Det må ikke være risiko for at infiltrasjonen kan forårsake skader nedstrøms eller oppstrøms. Dette kan avklares ved gjennomgang av kartmateriale og befaring.

Det kan i noen tilfeller være behov for å dokumentere at det er plass til å kunne infiltrere og at det er kommunikasjon i grunnvannet. Jo tidligere det kan avklares, jo større mulighet er det for å kunne planlegge kostnadseffektive og bærekraftige overvannsløsninger.

LEVERANSE

Vi kan bistå med å utføre målinger av grunnvannsstand og variasjon i forhold til nedbør. Arbeidet kan omfatte:

 • Gjennomgang av eksisterende dokumentasjon og stedlige forhold.
 • Utvelgelse av lokalitet eller lokaliteter for måling av grunnvann og nedbør.
 • Innmåling av lokaliteter og design av måleperiode og målerutiner 
 • Planlegging, montering av sensorer og oppstart av målinger
 • Tilpasning av datavisning, dataoverførsel og varsler
 • Drift og vedlikehold av sensorer
 • Dataanalyse
 • Dokumentasjon av resultater
 • Anbefalinger

KOMPETANSE, ERFARING OG REFERANSER

Vi har bakgrunn innen geologi og har en god forståelse for vannets vei i grunnen.

Vi har gjennomført flere målinger av grunnvannsstand og nedbør gjennom de siste årene. Et av våre prosjekter er beskrevet her: https://stormaqua.no/kartlegging-av-infiltrasjonsmuligheter-for-overvann/ 

MER INFORMASJON

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om måling av grunnvannsnivå og variasjon med nedbør.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.