Klimatilpasningsdagene

En gang i året arrangerer vi Klimatilpasningsdagene, som er den årlige møteplassen for oppdatering og kunnskapsutveksling innen praktiske løsninger for håndtering av overvann.

Vi sørger for å dele kunnskap og erfaringer gjennom foredrag, utstilling og samtaler. Temaer for Klimatilpasningsdagene er tverrfaglighet, samspill og praktiske tiltak for disponering av overvann.

Klimaendringer, økt byggeaktivitet og kapasitetsbegrensninger i ledningsnettet gir økte utfordringer med disponering av overvann. Det krever ny kunnskap og løsninger.

Vi i Storm Aqua arrangerer en årlig konferanse hvor erfarne foredragsholdere belyser aktuelle tema innen disponering av overvann. Utgangspunktet er oppgaver og utfordringer som aktører stilles overfor gjennom sin daglig virksomhet.

Arbeidet med disponering av overvann er fragmentert mellom ulike aktører og disipliner. Ingen kjede er sterkere enn det svakeste ledd. Vi registrerer at faren for at overvannsløsninger ikke fungerer optimalt er for høye. Tverrfaglighet og samspill er nøkkelen til gode løsninger.

Vi legger vekt på at konferansen skal ha et praktisk tilsnitt. Blant våre mål er at deltakerne i etterkant sitter igjen med kunnskaper som kan anvendes direkte i deres daglige arbeid.

Konferansen ble arrangert i 2016, 2017 og 2018, for 120-150 deltakere. Vi får mange gode tilbakemeldinger på arrangementet.

Neste arrangement: 24-25. september 2019 på Clarion Hotel Air, Sola.

I løpet av de to konferansedagene belyser vi aktuelle problemstillinger innen:

  • Utviklingstrekk og trender.
  • Offentlige føringer, spesielt med vekt på areal, plan og teknikk.
  • Design og planlegging av klimatilpassede uterom.
  • Naturbaserte løsninger for disponering av overvann.
  • Tekniske overvannsløsninger.
  • Drift, vedlikehold og økonomi.

I tilknytning til konferansen legger vi til rette for en utstilling hvor nye og relevante produkter og tjenester presenteres. Vi legger også til rette for nettverksbygging gjennom et populært kveldsarrangement, samt pauser for gode tverrfaglige dialoger.

På slutten av konferansen arrangerer vi en ekskursjon med besøk til aktuelle lokaliteter og testfelter hvor overvannsløsninger er implementert.

Klimatilpasningsdagene samler alle grupper av aktører som er involvert i praktisk overvannsdisponering, herunder kommuner, statlige etater, utbyggere, landskapsarkitekter, konsulenter, entreprenører og andre utførende, samt leverandører.

Last ned faktaarket om Klimatilpasningsdagene, arrangert av Storm Aqua.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.