Beregning av avrenning og fordrøyningsbehov

Vi kan bistå med beregning av avrenning og fordrøyningsbehov for overvannsløsninger til aktører som ønsker å få gjort beregninger som grunnlag for å kunne velge overvannsløsning(er) og dokumentere disse i VA-rammeplan eller søknad om igangsettelsestillatelse.

BAKGRUNN

Klimaendringer fører i Norge til mer nedbør og flere styrtregnsepisoder.

Myndighetene legger opp til at avrenningen skal reduseres og at overvann i størst mulig grad skal håndteres på egen eiendom. Avrenningen og fordrøyningsbehovet skal beregnes og dokumenteres både i søknad om rammetillatelse, byggesøknad og søknad om igangsettelsestillatelse. Beregningene danner også grunnlag for valg og dimensjonering av overvannsløsninger samt beregning av pris.

LEVERANSE

Vi kan bistå med beregning av avrenning og fordrøyningsbehov. Arbeidet kan omfatte:

  • Utsjekking av krav til overvannshåndtering i den aktuelle kommunen.
  • Gjennomgang av prosjektdata for å hente ut beregningsparametere.
  • Eventuell oppdeling av området i delnedbørsfelt som samsvarer med avrenningsmønster og dreneringspunkter.
  • Arealberegninger for ulike overflater for både eksisterende og nye situasjonen.
  • Beregning av avrenning og fordrøyningsbehov.

Resultatene sammenfattes i en rapport som dokumenterer beregningen av avrenning og fordrøyningsbehov. Den viser også hvor mye vann som skal håndteres og som kan slippes ut på hvert dreneringspunkt.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

KOMPETANSE, ERFARING OG REFERANSER

Storm Aqua har arbeidet i en årrekke med overvannssystemer og har opparbeidet en god forståelse for hvordan overvann blir behandlet i planprosesser og byggesaker. Vi har også god forståelse for samspillet mellom grunnforhold, grunnvann, avrenning, vannveier, infiltrasjon, fordrøyning, rensing osv. Vi har gjennomført mange hundre beregninger i forskjellige deler av landet.

Vi ønsker å levere beregninger som holder høy kvalitet. Vi oppfyller kravene til sentralgodkjenning for tiltaksklasse 1 og 2 og vi har satt i gang en søknadsprosess. Av forretningsmessige grunner har vi valgt ikke å søke om sentral godkjenning med ansvarsrett. Det overlater vi til ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende. Men vi hjelper gjerne til.

MER INFORMASJON

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om beregning av avrenning og fordrøyningsbehov.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.