Dimensjonering fettutskiller

Vi tilbyr bistand til dimensjonering av fettutskiller til aktører som har behov for å installer fettutskiller for å sikre god rensing av fettholdig avløpsvann.

BAKGRUNN

Fett kan skape problemer i det offentlige ledningsnettet, pumpestasjoner og renseanlegg. Det er derfor krav om at alle virksomheter med avløpsvann som inneholder fett eller olje av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse skal ha fettutskiller. Unntaket er hvis fettinnholdet er lavt (under 150 mg pr liter). Dette er blant annet beskrevet i Forurensningsforskringen §15A-4 om påslipp og i Forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett (her er vist forskrift for Klepp kommune, finnes også for andre kommuner).

Alle fettutskillere skal utformes, testes, dimensjoneres, installeres og driftes i samsvar med Norsk Standard NS-EN 1825 del 1 og del 2. Dimensjonering, utforming og drift av fettutskillere er beskrevet i NORVAR sin rapport 65/1996. Fettutskiller skal registreres hos kommunen.

Fettet skilles ut fordi det legger seg på vannoverflaten. Dessverre er det en relativt høy risiko for at fettutskillere driftes feil og at fettutskilleren ikke skiller av emulgert fett. Rett tømmeintervall er avgjørende for å opprettholde funksjonen til fettutskilleren.

Krav til tømmehyppighet er fastsatt i NS-EN 1825, hvor det står at fettutskilleren skal tømmes når fett utgjør 15 prosent av det totalt våtvolumet. Det kan imidlertid være kommuner som andre krav eller som har satt krav til et visst antall tømminger pr år. Dette kravet kan imidlertid variere fra kommune til kommune. I tillegg er det en del kommuner som stiller krav om analyser av fettet.

Virksomheten må selv inngå en skriftlig avtale med et firma som utfører tømming av fettutskillere. 

For å kunne dimensjonere en fettutskiller, eventuelt med tilhørende slamfang, kan det være nødvendig å innhente kompetanse.

LEVERANSE

Vi ønsker å bidra til at fettutskillere dimensjoneres korrekt for å samle opp så mye fett som mulig. Samtidig ønsker vi å bidra til at fettutskillere vedlikeholdes på best mulig måte slik at anlegget er robust og funksjonelt over mange år. Arbeidet omfatter:

  • Spesifisering av av renseoppgaven
  • Beregning av dimensjonerende faktorer
  • Anbefaling av nominell størrelse fettutskiller
  • Anbefaling av minimum størrelse på slamfang
  • Dokumentasjon

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

KOMPETANSE, ERFARING OG REFERANSER

Storm Aqua har arbeidet med renseprosesser, oljeutskillere og fettutskiller i en årrekke. Vi har utviklet beregningsverktøy. Vi har vært involvert i dimensjonering av fettutskiller i mange prosjekter. 

MER INFORMASJON

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om dimensjonering av fettutskiller.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.