Dimensjonering oljeutskiller

Vi tilbyr bistand til dimensjonering av oljeutskiller og tilhørende sandfang til aktører som har behov for å installer oljeutskiller for å sikre god rensing av oljeholdig avløpsvann.

BAKGRUNN

Overvann og avløpsvann fra plasser og veier, vaskeanlegg, verksteder og garasjer samt industrielle anlegg kan inneholde olje- og bensinrester. En virksomhet som risikerer å slippe ut oljeholdig avløpsvann er pålagt å montere en oljeutskiller. Dette er beskrevet i Forurensningsforskriften kapittel 15, «Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann»

Oljeutskillere skal være dimensjonert for de vannmengdene de skal motta. Vannet må ha tilstrekkelig oppholdstid i utskilleren for at oljen skal få tid til å stige opp til overflaten. Det stilles en rekke krav ved installasjon av oljeutskiller som varierer fra kommune til kommune.

Det finnes to typer oljeutskillere.

Lamellutskiller, Klasse II. Prinsippet bak utskilleren er at forurensninger med lavere densitet enn vann (som for eksempel olje) stiger til overflaten, og forurensninger med densitet høyere enn vann (sedimenterbare partikler) synker til bunnen av utskilleren. En lamellutskiller er utviklet for å rense overvann fra veger, parkeringsplasser og lignende, hvor kraftige regnskyll og varierende vannmengder og forurensning vil forekomme. Denne type oljeutskiller har en utslippskonsentrasjon lavere enn 100 mg restolje/ liter ved prøving etter test beskrevet i NS-EN 858-1.

Koalescensutskiller, Klasse I. På samme måte som i en lamellutskiller, er det tetthetsforskjeller mellom olje og vann som gjør at oljen stiger til overflaten og separeres fra utløpsvannet. En koalescensutskiller får imidlertid små oljedråper til å samle seg til større dråper og dermed blir renseeffekten høyere. Denne type oljeutskiller benyttes til rensing av oljeholdig spillvann og oljeforurenset overvann men også mekanisk og kjemisk emulgert olje fra avløpsvannet, som dannes ved bruk av høytrykksspyler eller vaskekjemikalier. Denne type oljeutskiller har en utslippskonsentrasjon lavere enn 5 mg restolje/ liter ved prøving etter test beskrevet i NS-EN 858-1.

Det skal monteres sandfang før selve oljeutskilleren. En oljeutskiller skal være tilrettelagt for prøvetaking. Den kan også være tilrettelagt for alarm som varsler om at oljelagstykkelsen har nådd maksimum, at vannstanden er for høy og at det der behov for tømming av sandfang

For å kunne dimensjonere en oljeutskiller med tilhørende sandfang, kan det være nødvendig å innhente kompetanse.

LEVERANSE

Vi ønsker å bidra til at oljeutskillere dimensjoneres korrekt for å samle opp så mye olje og slam som mulig. Samtidig ønsker vi å bidra til at oljeutskillere vedlikeholdes på best mulig måte slik at anlegget er robust og funksjonelt over mange år. Arbeidet omfatter:

  • Spesifisering av av renseoppgaven
  • Beregning av dimensjonerende mengde overvann, oljeholdig overvann og oljeholdig avløpsvann
  • Beregning av hydraulisk kapasitet for oljeutskiller
  • Dimensjonering av sandfang
  • Spesifisering av produktdetaljer
  • Dokumentasjon

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

KOMPETANSE, ERFARING OG REFERANSER

Storm Aqua har arbeidet med renseprosesser og oljeutskillere i en årrekke. Vi har utviklet beregningsverktøy og vi har bidratt til utviklingen av ny type oljeutskiller. Vi har vært involvert i dimensjonering av oljeutskiller i mange prosjekter. 

MER INFORMASJON

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om dimensjonering av oljeutskiller.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.