Dimensjonering renseanlegg for vegvann

Vi vil snart kunne tilby bistand til dimensjonering, bygging og drift av renseanlegg for vegvann for konsulenter, entreprenører og andre som ønsker å sikre en fremtidsrettet og robust renseløsning.

BAKGRUNN

Overvann fra veger (tette flater) tilføres forurensninger fra trafikken, vegvedlikeholdet samt atmosfærisk nedfall og nedbør. Kildene til forurensning fra trafikken består av vegdekkeslitasje, kjøretøyslitasje (bremser, bildekk), oljelekkasje og avgasser. Vedlikeholdet medfører utslipp av blant annet vegsalt.

De mest forurensende stoffer i vegvann er:

 • Suspendert stoff (partikler)
 • Næringssalter
 • Tungmetaller
 • Organiske miljøgifter
 • Mikroplast
 • Olje
 • Salt

Behovet for å rense utslippet av overvann avhenger av trafikkmengde og resipientens sårbarhet. Det skilles mellom trinn 1 rensing som fjerner partikulært bundne forurensninger og trinn 2 rensing som fjerner oppløste forurensninger. 

Det foreligger ulike renseløsninger som har høy effektivitet og lavt driftsbehov. Det er 2 hovedtyper av renseløsninger; sedimentasjon for fjerning av partikler (trinn 1) og filtrering gjennom jord/filtermasse for fjerning av oppløste stoffer (trinn 2). 

Hovedtypene av rensetiltak er:

 • Naturbasert sedimentasjonsbasseng med permanent vannspeil
 • Infiltrasjons- og filterløsninger
 • Tekniske renseanlegg (lukkede, underjordiske anlegg for sedimentasjon/filtrering)

For å kunne avklare behovet for rensing og dimensjonere en hensiktsmessig løsning, kan det være nødvendig å innhente kompetanse.

LEVERANSE

Vi ønsker å bidra til at til at renseanlegg for vegvann prosjekteres, bygges og driftes på en slik måte at det er robust og funksjonelt over mange år. Vi tar ikke på oss rollen som ansvarlig prosjektering, men vi kan bistå blant annet med følgende:

 • Klarlegging av krav til rensing ut fra trafikkmengde og følsomheten til recipienten.
 • Undersøkelse av vannledningsevnen og stabiliteten til de stedlige massene for mulig infiltrasjon.
 • Beregning av kapasitet og dimensjoner for sedimentasjon og filtrering.
 • Grunnleggende parametere for prosjektering av anlegg
 • Anbefalinger av viktige forhold under prosjektering og bygging.
 • Gode råd om drift og vedlikehold av et renseanlegg for vegvann.
 • Dokumentasjon

  Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

  KOMPETANSE, ERFARING OG REFERANSER

  Storm Aqua har arbeidet med renseanlegg for vegvann i en årrekke og har vært involvert i dimensjonering og prosjektering av renseanlegg i en rekke mange prosjekter.

  Vi har bygget et testanlegg for rensing av vegvann for Skjæveland Gruppen og har gjennomført en lang rekke tester.

  Vi har også hatt ansvaret for prosjektering og bygging av renseanlegg for vegvann ved Motor Center Norway i Sokndal.

  MER INFORMASJON

  Ta gjerne kontakt for mer informasjon om dimensjonering av renseanlegg for vegvann. Har du et mulig pilotprosjekt, vil vi svært gjerne høre fra deg.

  Kontakt oss

  Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.