Detaljprosjektering og tekniske planer

Vi kan bistå med å sette sammen ulike verktøy for overvannsdisponering til et overvannsystem til aktører som ønsker innspill til detaljprosjektering og utarbeidelse av tekniske planer.

BAKGRUNN

Klimaendringer, økt byggeaktivitet og kapasitetsbegrensninger i ledningsnettet gir økte utfordringer med håndtering av overvann. Myndighetene legger derfor opp til at avrenningen skal reduseres og at overvann i størst mulig grad skal håndteres lokalt.

Det er krav om å dokumentere dette i tekniske planer. Vi kan bistå i dette arbeidet med konstruktive innspill og konkret bistand.

LEVERANSE

Vi bistår gjerne i prosjekteringsarbeidet. Våre typiske kunder for prosjekteringsinnspill er utbyggere, landskapsarkitekter og rådgivende ingeniører.

Prosjekteringsinnspillene sammenfattes i et dokument som kan benyttes som en del av grunnlaget for detaljprosjektering av overvannsløsninger og som dokumentasjon i forbindelse med søknader om rammetillatelse, igangsettelsestillatelse, sanitærabonnement osv.

I løpet av tiden Storm Aqua har eksistert, har vi bidratt med faglige innspill i en rekke prosjekt. Vi har utført og dokumentert følgende oppgaver:

 • Oppsummering av forundersøkelser, herunder
  • Situasjonsbeskrivelse.
  • Potensielle flomkilder med gjennomgang av risiko for flom og forurensning.
  • Klarlegging av dimensjonerende forhold.
  • Utslipp og resipient.
  • Muligheter for utnyttelse av regnvann.
 • Beregning av avrenning og håndterings-, rense- og gjenbruksbehov.
 • Stedlige forhold.
 • Forslag til overvannssystem.
 • Individuelle løsninger for håndtering, rensing og gjenbruk.
 • Systemytelse og beslutningsmatrise.
 • Anbefalinger til kontrol ved ferdigstillelse og overlevering.

KOMPETANSE, ERFARING OG REFERANSER

 Storm Aqua AS er et kompetanseselskap som er opprettet nettopp for å hjelpe til med  klimatilpasset overvannsdisponering.

Vi har opparbeidet god forståelse for behandlingen av overvann i planprosesser og byggesaker. Vi har også en god forståelse for grunnforhold, avrenning, vannveier, infiltrasjon, fordrøyning, rensing osv. Vi har utviklet en verktøykasse som omfatter naturbaserte løsninger, tekniske løsninger og renseløsninger. Vi har grundig testet funksjon, drift og vedlikehold av disse gjennom en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter. Vi har utviklet modeller for beregning av infiltrasjons- og fordrøyningseffekten av de enkelte verktøyene i et system. Vi kan også beregne blågrønn faktor, miljømessig fotavtrykk og kostnader for et system.

Dette er faget vårt og vi bistår med glede i prosjekteringsarbeidet. Våre typiske kunder for prosjekteringsinnspill er utbyggere, landskapsarkitekter og rådgivende ingeniører.

MER INFORMASJON

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om innspill til overvannshåndtering i detaljprosjektering og tekniske planer.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.