Regulering og VA-rammeplaner

Vi kan bistå med forslag til løsning(er) for håndtering av overvann, kapasitetsberegning og dokumentasjon til aktører som ønsker innspill til reguleringsprosesser og VA-rammeplaner.

BAKGRUNN

Avrenningen skal reduseres og overvann skal i størst mulig grad skal håndteres på egen eiendom før det ledes vekk via infiltrasjon eller strupet utløp til offentlig ledningsnett. Det finnes mange forskjellige løsninger for å dekke inn behovet for førdrøyning og infiltrasjon. Vi har i samarbeid med anerkjente leverandører utviklet er omfattende verktøykasse med gode løsninger.

LEVERANSE

På grunnlag av beregnet fordrøyningsbehov kan vi bistå med å finne og dokumenter gode løsninger. Arbeidet omfatter:

  • Beskrivelse av planforhold.
  • Beskrivelse av eksisterende og ny situasjon.
  • Eventuell oppdeling i delnedbørsfelt
  • Utfyllende dokumentasjon av beregning av avrenning og fordrøyningsbehov
  • Prinsippløsning for håndtering av overvann med eksempler
  • Beskrivelse av flomrisiko og flomveier

Resultatene sammenfattes i et dokument som dekker overvann og som kan benyttes som en del av VA-rammeplanen i forbindelse med søknad om rammetillatelse i en reguleringsprosess.

KOMPETANSE, ERFARING OG REFERANSER

Storm Aqua har arbeidet med dette temaet i en del år. Vi har utviklet, testet og dokumentert en rekke overvannsløsninger. I tillegg kjenner vi til mange av bransjens løsninger. Vi er involvert i alle faser av en byggeprosess og har utviklet et bredt spekter av tjenester. Vi er god kjent med alle faser av en byggeprosess og har opparbeidet en god forståelse for hvordan overvann blir behandlet i planprosesser og byggesaker.

MER INFORMASJON

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om innspill om overvannshåndtering i regulering og VA-rammeplaner

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.