Sammensetting systemløsninger

Vi kan bistå med å sette sammen overvannsløsninger til et overvannssystem som håndterer, transporterer og eventuelt renser overvannet på en god måte til aktører som ønsker en samlet løsning.

BAKGRUNN

Klimaendringer fører i Norge til mer nedbør og et større antall styrtregnsepisoder.

Myndighetene legger opp til at avrenningen skal reduseres og at overvann i størst mulig grad skal håndteres på egen eiendom før det ledes vekk via infiltrasjon eller strupet utløp til offentlig ledningsnett. Håndteringen skjer etter 3-ledds strategien. Små vannmengder infiltreres i overflaten, større vannmengder holdes igjen og slippes langsomt ut (fordrøyes) og store vannmengder ledes trygt vekk.

Det er mange ulike verktøy som kan håndtere overvann. Noen er naturbaserte løsninger på overflaten, noen er tekniske løsninger i bakken, noen er kombinasjoner av disse, noen anlegges på tak og vegger mens andre bygges på nedgravde parkeringskjellere.

Overvannsløsningene kan fungere for seg selv, men de kan også være en del av et overvannssystem hvor tilgjengelig terreng og overflater samt grunn utnyttes. For å kunne sette et slikt system sammen, kan det være nødvendig å innhente kompetanse.

LEVERANSE

Vi kan bistå med å sette sammen et overvannssystem. Arbeidet kan omfatte:

 • Utsjekking av krav til overvannshåndtering for den aktuelle utbyggingen
 • Beregning av avrenning og fordrøyningsbehov
 • Identifisering av aktuelle overvannsløsninger
 • Dimensjonering av de aktuelle overvannsløsningene
 • Etablering av beslutningsmatrise
 • Dokumentasjon

Resultatene sammenfattes i et dokument med prosjekteringsinnspill som kan benyttes som utgangspunkt og grunnlag for detaljprosjektering av overvannssystemet.

  Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

  KOMPETANSE, ERFARING OG REFERANSER

  Storm Aqua har arbeidet i en årrekke med overvannssystemer og har opparbeidet en god forståelse for hvordan overvann blir behandlet i planprosesser og byggesaker. Vi har også god forståelse for samspillet mellom grunnforhold, grunnvann, avrenning, vannveier, infiltrasjon, fordrøyning, rensing osv. Vi har utviklet en rekke overvannsløsninger og vi har også utviklet beregningsverktøy for disse.

  Vi har satt sammen mange forskjellige overvannssystemer i forskjellige deler av landet.

  MER INFORMASJON

  Ta gjerne kontakt for mer informasjon om sammensetting av overvannssystemer.

  Kontakt oss

  Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.