Beregning av avrenning og fordrøyningsbehov

Vi kan bistå med beregninger av avrenning og fordrøyningsbehov for bruk i utarbeidelse av pris, i valg av overvannsløsning samt i utarbeidelse av igangsettelsestillatelse og VA-rammeplan.

Myndighetene legger opp til at avrenningen skal reduseres og at overvann i størst mulig grad skal håndteres på egen eiendom før det ledes vekk via infiltrasjon eller strupet utløp til offentlig ledningsnett. Avrenningen og fordrøyningsbehovet skal beregnes og dokumenteres både i søknad om igangsettelsestillatelse og rammetillatelse. Det danner også grunnlag for valg og dimensjonering av overvannsløsning samt beregning av pris.

Vi kan bistå med beregning av avrenning og fordrøyningsbehov. Arbeidet omfatter:

  • Utsjekking av krav til overvannshåndtering i den aktuelle kommunen.
  • Eventuell oppdeling av området i delnedbørsfelt.
  • Gjennomgang av prosjektdata for å hente ut beregningsparametere.
  • Arealberegninger for ulike overflater for den eksisterende og den nye situasjonen.
  • Beregning av avrenning.
  • Beregning av fordrøyningsbehov.

Resultatene sammenfattes i et dokument som kan benyttes som grunnlag for prisgiving, og som dokumentasjon på beregning av avrenning og fordrøyningsbehov i søknad om rammetillatelse, igangsettingstillatelse eller sanitærabonnement.

Storm Aqua har opparbeidet en god forståelse for hvordan overvann blir behandlet i planprosesser og byggesaker. Vi har også en god forståelse for samspillet mellom grunnforhold, grunnvann, avrenning, vannveier, infiltrasjon, fordrøyning, rensing osv. Last ned faktaark her: Bistand til avrenning fra Storm Aqua.

Beregning av avrenning og fordrøyningsbehov honoreres til fast pris avhengig av prosjektets størrelse. Eventuelle faktiske utgifter kommer i tillegg.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.