FDV-dokumentasjon for overvannssystem

Vi kan bistå eiendomseiere og driftsansvarlige med utarbeidelse av drifts- og vedlikeholdsveiledere for overvannssystemer. Vi setter informasjon fra de ulike overvannsløsningene sammen slik at de blir lettforståelige og kan integreres med FDV dokumentasjon for hele utbyggingen.

Myndighetene legger opp til at avrenningen skal reduseres og at overvann i størst mulig grad skal håndteres på egen eiendom før det ledes vekk via infiltrasjon til grunnen, utløp til vannløp eller utløp til offentlig ledningsnett. Det finnes mange forskjellige overvannsløsninger som kan bidra til å håndtere overvannet. Overvannsløsningene kan være naturbaserte løsninger, tekniske løsninger eller en kombinasjon av begge

Overvannsløsningene kan kombineres til et overvannssystem. Å holde oversikten når flere løsninger er satt sammen til et system og skal driftes og vedlikeholdes på en effektiv måte, kan være utfordrende. Det kompliseres av at det kan være flere leverandører.

Storm Aqua AS er medlem i klyngen Construction City Cluster. Vi deltok i forprosjektet «Bærekraftig forvaltning, drift og vedlikehold av overvannsløsninger». Prosjektet ble gjennomført i regi av Construction City Cluster sammen med Storm Aqua, Multiconsult, Aspelin Ramm Eiendom, OBOS og SINTEF. Prosjektet ble gjennomført med støtte fra Oslo kommune gjennom Regionalt Innovasjonsprogram Oslo 2021. 

Forprosjektet konkluderer at det er mye upløyd mark når det gjelder drift og vedlikehold av overvannsløsninger. En av anbefalingene etter forprosjektet er å utarbeide retningslinjer for drift av overvannsløsninger. Du kan lese mer og laste ned rapporten her.

Forprosjektet vil bli videreført som et hovedprosjekt.

LEVERANSE

Vi kan bistå med å sette sammen og utarbeide samlet dokumentasjon om drift og vedlikehold av de ulike overvannsløsningene i et overvannssystem. Leveransen omfatter:

 • Beskrivelse av overvannssystem
 • Årshjul for drift og vedlikehold for driftsansvarlig
 • Oversikt bygningsdeler og anvisninger
 • FDV dokumentasjon for de enkelte bygningsdeler
  • Beskrivelse
  • Renhold
  • Vedlikehold
  • Produktinformasjon
  • Tegninger

FDV dokumentasjonen utarbeides i samsvar med NS 3451:2022 Bygningsdelstabell og systemkodetabell for bygninger og tilhørende uteområder og NS 3456:2022 SN/TS 3456:2018 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utviklinger for bygninger.

FDV dokumentasjonen kan benyttes som grunnlag for inngåelse av avtale om drift og vedlikehold av overvannssystem.

KOMPETANSE

Storm Aqua har arbeidet med dette tema i en del år. Vi har utviklet, testet og dokumentert en rekke overvannsløsninger. Vi er involvert i alle faser av en byggeprosess og har utviklet et bredt spekter av tjenester. Vi er god kjent med alle faser av en byggeprosess og har opparbeidet en god forståelse for hva som må hensyntas innen drift og vedlikehold.

REFERANSER

Vi har gjennomført flere prosjekter

 • FV505, Sandnes. Utarbeidelse av system FDV for rensesystem for vegvann. Kunde: Rogaland Fylkeskommune
 • Valkyriegata 1-3, Oslo. Utarbeidelse av system FDV for fordrøyende tak. Kunde: NCC Eiendom
 • Vålandstun, Stavanger. Utarbeidelse av system FDV for regnbed. Kunde: Kolnes Maskin.
 • ZEBlab, Trondheim. Utarbeidelse av system FDV for overvannssystem. Kunde: NTNU og SINTEF. Pågår
 • Motorcenter Norway, Sokndal. Utarbeidelse av system FDV for overvannssystem. Kunde: KNA Raceway. Pågår

HONORAR

Utarbeidelse av FDV-dokumentasjon for overvannssystem honoreres etter timer innen en avtalt ramme. Eventuelle faktiske utgifter kommer i tillegg.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.