FDV-dokumentasjon for overvannssystem

Vi kan bistå eiendomseiere og driftsansvarlige med utarbeidelse av drifts- og vedlikeholdsveiledere for overvannssystemer. Vi setter informasjon fra de ulike overvannsløsningene sammen slik at de blir lettforståelige og kan integreres med FDV dokumentasjon for hele utbyggingen.

Myndighetene legger opp til at avrenningen skal reduseres og at overvann i størst mulig grad skal håndteres på egen eiendom før det ledes vekk via infiltrasjon eller strupet utløp til offentlig ledningsnett. Det finnes mange forskjellige løsninger for å dekke inn behovet for infiltrasjon og fordrøyning, som kan kombineres til et overvannssystem. Dette kan være naturbaserte eller tekniske løsninger eller en kombinasjon av begge

Å holde oversikten når flere verktøyer er satt sammen til et system og skal driftes og vedlikeholdes på en effektiv måte, kan være utfordrende. Det kompliseres av at det kan være flere leverandører.

Storm Aqua AS er medlem i klyngen Construction City Cluster. Vi har vært deltaker forprosjektet «Bærekraftig forvaltning, drift og vedlikehold av overvannsløsninger». Prosjektet ble gjennomført i regi av Construction City Cluster sammen med Storm Aqua, Multiconsult, Aspelin Ramm Eiendom, OBOS og SINTEF. Prosjektet ble gjennomført med støtte fra Oslo kommune gjennom Regionalt innovasjonsprogram Oslo 2021. 

Forprosjektet konkluderer at det er mye upløyd mark når det gjelder drift og vedlikehold av overvannsløsninger. Anbefalingene etter forprosjektet er å utarbeide/gjennomføre:

 • Retningslinjer for drift av overvannsløsninger.

Du kan lese mer og laste ned rapporten her.

Vi har arbeidet med dette tema i en del år og vi har bygget opp kompetanse og erfaring på dette temaet. På grunnlag av hva som faktisk ble bygget, kan vi bistå med å sette sammen og utarbeide samlet dokumentasjon om drift og vedlikehold av de ulike overvannsløsningene i et overvannssystem. Arbeidet omfatter:

 • Sammenstilling og årshjul for driftsansvarlig
 • Funksjonsbeskrivelse, organisering og samsvarserklæringer
 • Oversikt bygningsdeler og anvisninger
 • FDV dokumentasjon for de enkelte bygningsdeler
  • Beskrivelse
  • Renhold
  • Vedlikehold
  • Produktinformasjon
  • Tegninger

FDV dokumentasjonen utarbeides i samsvar med SN/TS 3456:2018 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utviklinger for bygninger.

Storm Aqua har utviklet, testet og dokumentert en rekke overvannsløsninger. Vi er involvert i alle faser av en byggeprosess og har utviklet et bredt spekter av tjenester. Vi har også opparbeidet en god forståelse for hvordan overvann blir behandlet i planprosesser og byggesaker.

Utarbeidelse av FDV-dokumentasjon for overvannssystem honoreres etter timer innen en avtalt ramme. Eventuelle faktiske utgifter kommer i tillegg.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.