Innspill til detaljprosjektering

Vi kan bistå med å sette sammen ulike verktøy for overvannsdisponering til et overvannsystem og vi kan utarbeide beslutningsmatrise og dokumentere dette som innspill til de rådgivende ingeniørene.

Klimaendringer, økt byggeaktivitet og kapasitetsbegrensninger i ledningsnettet gir økte utfordringer med håndtering av overvann. Myndighetene legger derfor opp til at avrenningen skal reduseres og at overvann i størst mulig grad skal håndteres lokalt.

Det er krav om å dokumentere dette i tekniske planer. Vi kan bistå i dette arbeidet med konstruktive innspill og konkret bistand.

Storm Aqua AS er et kompetanseselskap som er opprettet nettopp for å hjelpe til med  klimatilpasset overvannsdisponering.

Vi har opparbeidet god forståelse for behandlingen av overvann i planprosesser og byggesaker. Vi har også en god forståelse for grunnforhold, avrenning, vannveier, infiltrasjon, fordrøyning, rensing osv. Vi har utviklet en verktøykasse som omfatter naturbaserte løsninger, tekniske løsninger og renseløsninger. Vi har grundig testet funksjon, drift og vedlikehold av disse gjennom en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter. Vi har utviklet modeller for beregning av infiltrasjons- og fordrøyningseffekten av de enkelte verktøyene i et system. Vi kan også beregne blågrønn faktor, miljømessig fotavtrykk og kostnader for et system.

Dette er faget vårt og vi bistår med glede i prosjekteringsarbeidet. Våre typiske kunder for prosjekteringsinnspill er utbyggere, landskapsarkitekter og rådgivende ingeniører.

 

Leveranse knyttet til prosjekteringsinnspill

Prosjekteringsinnspillene sammenfattes i et dokument som kan benyttes som grunnlag for detaljprosjektering av overvannsløsninger og som dokumentasjon i forbindelse med søknader om rammetillatelse, igangsettelsestillatelse, sanitærabonnement osv.

I løpet av tiden Storm Aqua har eksistert, har vi bidratt med faglige innspill i en rekke prosjekt. Normalt utfører vi følgende oppgaver:

  • Gjennomgang av risiko for flom og forurensning, samt vurdering av muligheter for utnyttelse av regnvann.
  • Gjennomgang av tomtens beskaffenhet, herunder grunnforhold og muligheter for infiltrasjon.
  • Eventuell oppdeling av arealet i deldreneringsområder.
  • Avrenningsberegninger for eksisterende og den nye situasjonen.
  • Beregninger av fordrøyningsbehov.
  • Vurdering, sammensetting og dokumentasjon av ulike systemer og løsninger for disponering av overvann, herunder beregning av avrenning, infiltrasjon og fordrøyning.
  • Ved bestilling og leveranse inkluderes beskrivelse av funksjon, montasje, drift og vedlikehold.

Last ned vårt faktaark om bistand til prosjektering fra Storm Aqua.

Prosjekteringsinnspill honoreres etter avtale på timebasis eller til fast pris. Eventuelle utgifter kommer i tillegg.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.