Innspill til søknad om igangsettelsestillatelse

Vi kan bistå med forslag til løsninger for håndtering av overvann, kapasitetsberegning og dokumentasjon for bruk i søknad om igangsettelsestillatelse / sanitærabonnement.

Myndighetene legger opp til at avrenningen skal reduseres og at overvann i størst mulig grad skal håndteres på egen eiendom før det ledes vekk via infiltrasjon eller strupet utløp til offentlig ledningsnett. Det finnes mange forskjellige løsninger for å dekke inn behovet for infiltrasjon og fordrøyning.

På grunnlag av beregnet fordrøyningsbehov kan vi bistå med å finne og dokumenter gode løsninger. Arbeidet omfatter:

  • Beskrivelse av krav til overvannshåndtering
  • Beskrivelse av eksisterende og ny situasjon.
  • Utfyllende dokumentasjon av beregning av avrenning og fordrøyningsbehov
  • Beskrivelse av designparametere for overvannsløsninger.
  • Finne frem til aktuelle løsninger og velge den best egnede i samspill med oppdragsgiver.
  • Beskrivelse av aktuelle løsninger, som også tilfredsstiller kommunale krav.
  • Beregne av ytelse.

Resultatene sammenfattes i et dokument som kan benyttes i forbindelse med søknad om igangsettelsestillatelse eller sanitærabonnement.

Storm Aqua har utviklet, testet og dokumentert en rekke overvannsløsninger. I tillegg kjenner vi til mange av bransjens løsninger. Vi har også opparbeidet en god forståelse for hvordan overvann blir behandlet i planprosesser og byggesaker.

Utarbeidelse av innspill til søknad om igangsettelsestillatelse honoreres til fast pris avhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet. Eventuelle faktiske utgifter kommer i tillegg.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.