Innspill til VA-rammeplan

Vi kan bistå med forslag til løsning(er) for håndtering av overvann, kapasitetsberegning og dokumentasjon for bruk i VA-rammeplan i søknad om rammetillatelse.

Avrenningen skal reduseres og overvann skal i størst mulig grad skal håndteres på egen eiendom før det ledes vekk via infiltrasjon eller strupet utløp til offentlig ledningsnett. Det finnes mange forskjellige løsninger for å dekke inn behovet for førdrøyning og infiltrasjon. Vi har i samarbeid med anerkjente leverandører utviklet er omfattende verktøykasse med gode løsninger.

På grunnlag av beregnet fordrøyningsbehov kan vi bistå med å finne og dokumenter gode løsninger. Arbeidet omfatter:

  • Beskrivelse av planforhold.
  • Beskrivelse av eksisterende og ny situasjon.
  • Eventuell oppdeling i delnedbørsfelt
  • Utfyllende dokumentasjon av beregning av avrenning og fordrøyningsbehov
  • Prinsippløsning for håndtering av overvann med eksempler
  • Beskrivelse av flomrisiko og flomveier

Resultatene sammenfattes i et dokument som dekker overvann og som kan benyttes som en del av VA-rammeplanen i forbindelse med søknad om rammetillatelse i en reguleringsprosess.

Storm Aqua har utviklet, testet og dokumentert en rekke overvannsløsninger. I tillegg kjenner vi til mange av bransjens løsninger. Vi har også opparbeidet en god forståelse for hvordan overvann blir behandlet i planprosesser og byggesaker.

Utarbeidelse av innspill angående overvann til VA-rammeplan honoreres etter timer innen en avtalt ramme. Eventuelle faktiske utgifter kommer i tillegg.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.