Systembeskrivelse som-bygget

Vi kan bistå eiendomseiere og driftsansvarlige med utarbeide systembeskrivelse av overvannsløsning som-bygget. Dette gir byggherre og andre involverte en totaloversikt over samspillet mellom ulike verktøyer i et system.

Myndighetene legger opp til at avrenningen skal reduseres og at overvann i størst mulig grad skal håndteres på egen eiendom før det ledes vekk via infiltrasjon eller strupet utløp til offentlig ledningsnett. Det finnes mange forskjellige løsninger for å dekke inn behovet for infiltrasjon og fordrøyning, som kan kombineres til et overvannssystem. Å holde oversikten når flere verktøyer settes sammen, kan være utfordrende.

Storm Aqua AS er medlem i klyngen Construction City Cluster. Vi har vært deltaker forprosjektet «Bærekraftig forvaltning, drift og vedlikehold av overvannsløsninger». Prosjektet ble gjennomført i regi av Construction City Cluster sammen med Storm Aqua, Multiconsult, Aspelin Ramm Eiendom, OBOS og SINTEF. Prosjektet ble gjennomført med støtte fra Oslo kommune gjennom Regionalt innovasjonsprogram Oslo 2021. 

Forprosjektet konkluderer at det er mye upløyd mark når det gjelder drift og vedlikehold av overvannsløsninger. Anbefalingene etter forprosjektet er å utarbeide/gjennomføre:

  • Retningslinjer for beskrivelse av hvordan overvannsløsningene fungerer i forhold til øvrige bygningsmessige forhold
  • Retningslinjer for installasjon og kontrollrutiner

Du kan lese mer og laste ned rapporten her.

Vi har arbeidet med dette tema i en del år og vi har bygget opp kompetanse og erfaring på dette temaet. På grunnlag av planer for overvannssystem og hva som faktisk ble bygget, kan vi bistå med å dokumentere et overvannssystem. Arbeidet omfatter:

  • Oppsummering av avrenningsberegning, kommunale krav og fordrøyningsbehov
  • Beskrivelse av overvannssystem og funksjon
  • Beskrivelse av løsninger som-bygget
  • Oppsummering monteringskontroll
  • Systemytelse
  • Tegninger som-bygget

Resultatene sammenfattes i et dokument som kan benyttes i forbindelse med sluttdokumentasjon og som underlag for utarbeidelse av FDV dokumentasjon, fremtidige utbygginger og oppgraderinger osv.

Storm Aqua har utviklet, testet og dokumentert en rekke overvannsløsninger. I tillegg har vi vøet involvert i alle faser av en byggeprosess og har utviklet et bredt spekter av tjenester. Vi har også opparbeidet en god forståelse for hvordan overvann blir behandlet i planprosesser og byggesaker.

Utarbeidelse av innspill angående overvann til VA-rammeplan honoreres etter timer innen en avtalt ramme. Eventuelle faktiske utgifter kommer i tillegg.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.