Veivannhåndtering i myrområde

Fra Storm Aqua fikk Statens vegvesen løsningen på å håndtere overvannet fra en fire kilometer lang veistrekning, i et myr-utsatt område, uten offentlig overvannsledning.

Årsvollveien i Sandnes, på grensen mot Sola, breddeutvides mot nord. På sørsiden skal det etableres en gang- og sykkelsti.

– Dette er en forholdsvis lang og nesten flat strekning. Fordi det ikke finnes offentlig ledningsnett for overvann i området, så vi det som mest fornuftig å infiltrere dette i grunnen. Det å håndtere overvannet lokalt er jo også noe som er inn i tiden, sier Per Ove Stokkeland fra Statens vegvesen. Han arbeider i vegseksjon Stavanger Investering.

Sindre Haglund er Stangeland Maskins bas på anlegget.

Seriekobler ifs-kummer

En av utfordringene er myr i deler av arealet. Storm Aqua fikk i oppdrag av Statens vegvesen å foreslå løsningen. Det har de gjort, og nå er Stangeland Maskin AS, på oppdrag av Statens vegvesen, godt i gang med arbeidet.

Veistrekket er i underkant av 4000 meter, og det er myr i deler av dette, men ikke i hele. Storm Aquas løsning bygger på ifs-kummer i kombinasjon med seriekoblede infiltrasjonsrør i pukket grøft.
I myr-områdene vil ifs-kummene og grøften til dels fungere som fordrøyningsmagasin med begrenset kapasitet og overløp til en kanal. I resten av strekket har grunnen tilstrekkelig infiltrerende egenskaper til at vannet håndteres lokalt.

I et strekk på like i underkant av fire kilometer anlegger Stangeland Maskin AS, på oppdrag av Statens vegvesen, gang- og sykkelsti med hundre prosent infiltrasjon i grunnen. Overvannet infiltreres via ifs-kummer i kombinasjon med seriekoblede infiltrasjonsrør i pukket grøft.

Prosjektfakta:
Statens vegvesen utvider 3850 meter eksisterende vei, Årsvollveien i Sandnes, til kjørefelt på tre meters bredde, samt gang- og sykkelsti. I den forbindelse bygges en ny bru.
For å håndtere veivannet monteres 100 ifs-kummer, til grøftene benyttes 8000 kubikkmeter pukk. Til infiltrasjon i grunnen legges ca. 3820 meter drensledning.
Det legges også 550 meter ny vannledning, og monteres tre vannkummer på DN 1600.

Fakta ifs-kum:
Ifs-kum er sandfangkummer med innebygget infiltrasjon. I strekket på Årsvollveien benyttes ifs-kummer med innløp og utløp i samme høyde. I myrområdene vil de til dels fungere som fordrøyningsmagasin.

Her finner du Skjævelands ifs-kummer.