2018; kompetanseheving, kompetansedeling og prosjekteringsbistand

Storm Aqua ble etablert for å hjelpe til med klimatilpasset overvannsdisponering. Vi har igjen lagt et innholdsrikt år bak oss.

Som et kompetanseselskap innen overvannsdisponering konsentrerer vi arbeidet vårt innen fire områder;

  • Planlegging, hvor vi gir praktiske innspill til overvannsdisponering.
  • Måling og dokumentasjon, hvor vi måler og dokumenterer infiltrasjonsegenskaper, nedbør, variasjoner i grunnvannsstand, vannføring, vannivå, sedimentnivå osv.
  • Forskning og utvikling, hvor vi utvikler nye produkter og løsninger dels til eget bruk og dels for Skjæveland Cementstøperi og Multiblokk.
  • Kompetanseheving, hvor vi deler vår kompetanse og erfaringer gjennom faglige miniseminarer, foredrag og Klimatilpasningsdagene.

Måling og dokumentasjon

Gjennom forskningsprosjekt i regi av Skjæveland Gruppen måler og dokumenterer vi anlegg vi selv er direkte involvert i, eller ansvarlige for. I tillegg gjennomfører vi måling og dokumentasjonsarbeid på oppdrag av andre. Også innen dette området har oppdragsmengden vist en fin økning i året som snart er over.

Forskning og utvikling

Storm Aqua løste infiltrasjon innenfor planområdet til treningssenteret.

Praktiske innspill:

Storm Aqua har i løpet av året bidratt med faglige innspill i en rekke prosjekt. Vi prosjekterer ikke selv; det overlater vi til rådgivende ingeniører. I arbeidet vårt hjelper vi landskapsarkitekter, entreprenører, prosjekterende og andre til å finne gode løsninger knyttet til overvannsdisponering.

Det er med glede vi gang på gang opplever at prosjekter vi har vært involvert i gjør det enklere for utbyggere å få prosjekt godkjent. Årsaken er at vi kjenner problemene og verktøyene som finnes, og bidrar med praktiske innspill som løser utfordringene.

Dette prosjektet på Hommersåk er et godt eksempel på hvordan prosjekteringsbistand fra Storm Aqua bidro til at et bygg ble realisert.

Skjæveland Gruppen deltok i høst på den tolvte internasjonale konferansen for betongdekker, denne gangen i Seoul i Sør Korea. Arrangementet gikk over tre dager, og samlet deltakere fra hele verden. En stor del av foredragene rettet oppmerksomheten mot permeable dekker og overvannshåndtering, et fagfelt Multiblokk og Storm Aqua har arbeidet mye med. Daglig leder i Storm Aqua, Per Møller Pedersen, holdt foredraget: «Concrete Block Permeable Pavements, A Norwegian Perspective» hvor han beskrev praktiske eksempler og introduserte Urbane uterom. Erfaringene fra konferansen er blant annet at Storm Aqua og Multiblokk er i forkant innen forskning og utvikling innen temaet, internasjonalt.

Bachelorstudent Mette Haugen under arbeidet sitt vinteren 2017.

I 2017 fulgte Per Møller Pedersen opp tre masterstudenter, og en bachelorstudent. I år er seks mastergradstudenter knyttet til prosjekt initiert av Storm Aqua. Det er både spennende og kjekt å observere at vi er en attraktiv partnersom blir prioritert av NTNU-studenter. Dette arbeidet er også en vesentlig del av aktiviteten vår, og bidrar til utvikling av produkter.

Blant temaene er Alma regnbed. I desember 2017 leverte bachelorstudent Mette Haugen oppgaven sin med tittelen «Funksjonsbeskrivelse og testing av prefabrikkert regnbed som et hybrid naturbasert LOD-tiltak».

Nylig leverte sivilingeniørstudent Dennis Kliewer sin masteroppgave hvor han utviklet en beregningsmodell og kalibrerte funnene hennes. Her kan du lese en artikkel om det praktiske arbeidet, som han gjennomførte hos Multiblokk i Sandnes.

Til v. sivilingeniørstudent Dennis Kliewer under arbeidet med sin masteroppgave knyttet til Alma regnbed. Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua, fulgte arbeidet tett.
Fra en befaring til et prosjekt med Flettemuren under Klimatilpasningsdagene 2018.

Kompetanseheving

Klimatilpasningsdagene er vårt største enkeltarrangement. Oppslutningen om dagene bekrefter at dette er etablert som en årlig hendelse aktører på tvers av fagfelt ønsker å delta i, for å oppdateres på de siste nyhetene innen overvannsdisponering og for å møte andre aktører.

I 2018 var temaet «Praktiske løsninger for disponering av overvann.» Her er en artikkel som beskriver konferansen.

Klimatilpasningsdagene 2019 har tittelen Praktisk overvannsdisponering – Tverrfaglighet og samspill, og blir arrangert i dagene 24. – 25. september 2019. Arbeidet med planleggingen av dette er allerede startet.

Storm Aqua deltar også på eksterne konferanser og møter, har omvisninger på Skjæveland Gruppens Test og demonstrasjonsfelt og har i år i tillegg utviklet en rekke faktaark. Disse, samt vår etter hvert anerkjente verktøykatalog, finner du her.

Vi har til nå i hovedsak konsentrert arbeidet vårt rundt gode løsninger for overvannsdisponering. Det er naturlig å videreutvikle dette til vannrensing og –lagring slik at regnvann går fra å være et problem til en resurs. For det er jo nettopp det nedbøren er, en ressurs som er forutsetning for alt liv. Følg med oss også i 2019.

Avatius, et regnbed som vanner bytrær, utviklet og produsert av Skjæveland Cementstøperi AS, er et eksempel på overvannsdisponering hvor problem omformes til ressurs.