Blågrønn faktor; ett viktig skritt videre

En bredt sammensatt komité av eksperter fra overvanns-, grøntanleggs- og byggebransjen har utviklet en Norsk Standard for beregning av blågrønn faktor. Denne dekker et soleklart behov og blir et viktig verktøy for bærekraftige blågrønne løsninger.

I årevis har blågrønne løsninger blitt fremsnakket. Kommuner og andre har arbeidet for å ta i bruk blågrønne løsninger og behovet er åpenbart. Men – hva er en blågrønn løsning? – hvordan beregnes den? – Egentlig?

Bakgrunnen for arbeidet i standardiseringskomitéen var ønsket om å sikre enhetlig bruk av beregningsmetoden.  Komitéen, som har bestått av anleggsgartnere, landskapsarkitekter, produsenter, ingeniører, arkitekter og representanter fra forskning og undervisning, har utarbeidet standarden tilpasset norsk klima og forhold.

Endelig har vi fått et verktøy som gjør at vi kan sammenligne ulike løsninger, fordi standarden nå gjør det mulig å måle tiltak mot hverandre.

Logisk poengsamling

Målet med den nye standarden er å fremme bærekraftige, miljøtilpassede løsninger. Per Møller-Pedersen, i Storm Aqua, har arbeidet med naturbaserte løsninger for håndtering av overvann i fem år, gjennom kompetanseselskapet han leder. Han var en av deltakerne i ekspertgruppen.

– Standarden bygger på en beregningsmetode hvor en samler poeng. Jo flere poeng, jo høyere blågrønn faktor og jo bedre miljøløsning, beskriver han enkelt.

Poengene samles fra flere kategorier:

  1. Planmessige grep: Tiltak en gjør for å etablere en sammenhengende struktur med omliggende grøntområder, bekkeløp osv. Dette omfatter også løsninger hvor nedbør samles opp og gjenbrukes.
  2. Overflatens beskaffenhet: Grønne flater og åpne vannspeil gir poeng. Det samme gjør grønne tak, plantefelt, trær og permeable dekker, blant annet.
  3. Tilleggskvaliteter. Dette er for eksempel vannspeil på overflaten, eller tette flater som leder nedbøren til et åpent overvannssystem.
Regnbedet Alma er plassert i et areal av permeabelt dekke, og har et utvidet infiltrasjonsareal. Bedet, som er plassert i parkeringsarealer på Test- og demonstrasjonsfeltet hos Multiblokk, er et eksempel på god blågrønn løsning, som gir poeng etter standarden.

FAKTA:

  • Den nye standarden skal bidra til gode, klimatilpassede uterom med vegetasjon og vann.
  • Standarden beskriver hvordan en skal beregne blågrønn faktor.
  • Det er opp til den enkelte kommune å ta stilling til hvilke tallnivå kommunen skal/bør kreve.

Kilde: standard.no og Storm Aqua AS